FORTIS Rebranding Atradius Factoring een feit Leasing versterkt aan wezigheid in Hongarije Internationale krant voor alle Fortis-medewerkers e-mail: fortistribune@fortis.com Tips voor gezond eten en bewegen p.16 Gilbert Mittler Financiële sector moet innoveren EMS resultaten 2005 bekend Operations streeft naar coherentie Managen van groei is de uitdaging bij Direktbank Geboorte van een reus in België Win een exclusieve Fortis wieleroutfit Lifestyle FortisTribune 4de jaargang nummer 32 maart 2006 Fortis-strategie werpt haar vruchten af Op 9 maart publiceerde For- tis de gedetailleerde jaarcij fers over 2005. Hierop steeg de koers van het aandeel, want analisten en beleggers reageerden positief op de in hun ogen uitstekende resul taten (zie ook het interview oppag. 3-red.). De pers had vooral aandacht voor de sterke winstcijfers, de scherpe kostenbeheer sing en Fortis' substantiële investeringen in het 'Lea dership for Growth'-pro- gramma. De hoogtepunten in de jaar cijfers waren de nettowinst exclusief het resultaat op desinvesteringen, dat met 45% steeg tot 3,5 miljard euro, en de 12% stijging in het totale voorgestelde divi dend tot 1,16 euro per aan deel. De totale baten in het Bankbedrijf stegen 17%, dankzij aanhoudend sterke commerciële activiteiten en uitstekende handelsresulta ten. De nettowinst exclusief desinvesteringen steeg met 53% tot 2,4 miljard euro. In het Verzekeringsbedrijf steeg de nettowinst exclu sief desinvesteringen met 9% tot 1,2 miljard euro, dankzij sterke en winstge vende omzetgroei, gezonde kostenbeheersing en een gunstige schadeontwikke- üng. In reactie op de cijfers zei CEO Jean-Paul Votron: "Het model werpt zijn vruchten af. Fortis realiseert duurza me, gecontroleerde groei, dankzij een toename in de commerciële activiteiten en voortdurende professionele discipline. Dit mooie resul taat sterkt onze overtuiging dat we de juiste strategie hebben gekozen. De imple mentatie van die strategie is op schema. Dat we in 2005 alle belangrijke langeter- mijndoelen hebben gereali seerd sterkt mijn vertrouwen in de toekomst van ons be drijf." Ted Alkins Stimulate Entrepreneurship Sir Richard Branson was de verrassingsgast tijdens het Fortis Senior Management Forum dat onlangs in Brus sel plaatsvond. De oprichter van de Virgin Group - verko zen tot de meest bewonder de Britse miljonair - boeide zijn publiek met verheideren- de verhalen over zijn verle den als ondernemer en de lessen die hij daaruit heeft getrokken. Eind februari had Fortis Commer cial Finance (FCF) de rebranding afgerond van de activiteiten van Atradius Factoring. De vestigingen van Atradius Factoring in Dene marken, Zweden, Frankrijk, Italië en Duitsland gaan nu verder onder de naam Fortis Commercial Finan ce. In de komende zes maanden zullen de nieuwe onderdelen volle dig worden geïntegreerd in de FCF- organisatie. Zowel wat betreft loca tie, als automatisering en processen. FCF nam eind oktober 2005 de fac- toringactiviteiten over van krediet verzekeraar Atradius. Hiermee be reikte FCF de vijfde plaats in de ranking van Europese factormaat schappijen. Bovendien is FCF nu marktleider in België, Nederland, Denemarken en Luxemburg. Voor Commercial Private Banking be tekende de overname een eerste voet aan de grond in Denemarken en Zweden. Voor FCF is een uitge breid Europees netwerk van groot belang om haar unieke aanbod van 'multilocal factoring' uit te kunnen bouwen. Ze is nu aanwezig in vijf tien landen. HvdD Fortis heeft onlangs de Hongaarse leasingbedrijven Innotrade Leasing Rt. en Takleasing Rt. overgenomen. "Hoewel ze relatief bescheiden van omvang zijn, spelen ze een strate gische rol in de versterking van onze aanwezigheid in Hongarije", aldus Karei De Boeck, CEO van Fortis Commercial Private Ban king. "Beide bedrijven stellen ons in staat om ons productaanbod aan het midden- en kleinbedrijf, dat wij al bedienen via ons Business Centre in Boedapest, te vervolledigen. Hongarije neemt de achtste plaats in op de ranglijst van leasemarkten in Europa en Iaat een dynamische groei zien. De ontwikkeling van de leasingactiviteiten in Hongarije past uitstekend in onze groeistrate gie voor asset-based finance in heel Europa." Innotrade Leasing Rt., dat werd opgericht in 1989, is een on afhankelijk leasingbedrijf dat zich specialiseert in dienstverlening aan kleine bedrijven. Zusteronderne ming Takleasing Rt. richt zich op financiële en vastgoedlease aan be drijven en particulieren. EVO Interview Na publicatie van de jaar cijfers 'Alle elementen om te groeien zijn aanwezig' Pagina 5 Opinie Pagina 7 Polen heeft al veel bereikt met haar actieplannen Pagina 8 Act as One Pagina 9 Pagina 11 Verzekering Het gemeenschappelijke beheer van de activa was het logisch gevolg van de fusie tussen FB Verzeke ringen en Fortis AG. Pagina 13 Out of office Pagina 20

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Fortis - Tribune | 2006 | | pagina 1