Fortis ASR grootste volmachtgever oruitzichten 2004 opwaarts gecorrigeer Mensen belangrijkste factor voor klanten Vooruitblik Kerstmis op het Poolse platteland. Op eerste kerstdag trekken groepjes Polen verkleed als engelen, duivels, de dood en koning Internationale krant voor alle Fortis-medewerkers FORTIS 4 Wereldwijd 6 Mensen 8 Bankieren 12 Verzekeren 15 Cultuur Brussel Brussel De resultaten van het derde kwar taal, die op 24 november werden gepubliceerd, zijn positief. In zijn mededeling aan de medewerkers stelde Jean-Paul Votron dat deze resultaten ten overvloede aantonen dat "het enorme potentieel van onze onderneming verbonden is met haar dynamisme en haar vermogen om de veranderingen in haar omgeving snel naar haar hand te zetten". De nieuwe CEO maakte ook de opwaartse cor rectie van de vooruitzichten voor het volledige jaar 2004 bekend. Eind au gustus ging Fortis nog uit van een groei met 10% voor zijn courant resultaat; vandaag wordt gerekend op een stijging met minstens 30%. Uiteraard met voorbehoud voor on voorziene omstandigheden en op basis van het huidige niveau van de financiële markten. Die financiële markten spelen sinds het begin van dit jaar een belangrijke rol. Dankzij 2 3 - 4 5 6 - 7 8 - 11 12 - 13 14 15 - 16 Februari; Jean-Paul Votron over de strategie van Fortis De redactie wenst u en uw familie een gezond en gelukkig 2005 hun herstel is het netto operationeel resultaat (met inbegrip van de la tente meerwaarden) tijdens de drie eerste kwartalen met 79% gestegen tot 2.466 miljoen euro, tegen l .376 miljoen euro tijdens dezelfde pe riode in 2003. De vijf businesses van Fortis leggen eveneens duide lijk betere bedrijfsprestaties voor. Dat blijkt uit de stijging met 33% van het netto operationeel resultaat vóór meerwaarden (met 53% indien Assurant, Inc. en Seguros Bilbao niet worden meegerekend). In de banksector wordt deze verbetering verklaard door de stijging van de in trestopbrengsten en commissies, de vermindering van de waardecorrec- ties op de kredietportefeuille en een constante kostenbeheersing. In de verzekeringssector toont de tak Leven een gestage groei, terwijl de tak Niet-Leven uitstekende resul taten voorlegt en ook hier de kosten onder controle blijven, (vervolg op pagina3) Lees ook het interview met Jean- Paul Votron en Michel Deboeck op pagina 3. Door de samenvoeging van de volmachtportefeuille van AMEV, Stad Rotterdam Verzekeringen en Woudsend ontstaat per 1 januari 2005 zowel in aantal volmachten (180) als in premieomzet (215 mil joen euro) de grootste volmachtge ver in Nederland. De eerste activi teit van het nieuwe volmachtbedrijf bestond uit een gezamenlijke vol machtdag. "AMEV kent de traditie van een jaarlijkse volmachtdag", zegt Rik Kloos, directeur Volmachten. "Op deze dag gaven ook de gevol machtigden van Stad Rotterdam en Woudsend aan het te waarderen dat zij door de integratie meer on dersteuning krijgen. Tijdens de dag hebben we uitgelegd dat 'ASW' de samenwerking met de gevolmach tigden wil verbreden. We willen aan de hand van een relatieprofiel afspraken maken om de kwaliteit van de dienstverlening te verbete ren en daarmee het rendement te verhogen." "We willen ondersteuning bieden op diverse terreinen: van portefeuille tot de organisatie-inrichting. De in tegratie heeft voor gevolmachtigden minder ingrijpende gevolgen dan voor intermediairs. Grote ICT-con- versies kunnen achterwege blijven, omdat gevolmachtigden zelfstandig werken." Volmachthouders zijn tus senpersonen die zonder tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij polissen mogen maken voor hun klanten. (RK) Van de 100 business centres die Commercial Banking telt, hebben 29 onlangs een tevredenheidson- derzoek gehouden onder de eigen klanten. Uit de antwoorden blijkt dat klanten de mensen achter de bank als de allerbelangrijkste factor zien. Vooral de relatiebeheerder speelt een centrale rol. De respons op de enquête was verrassend hoog, zeker gezien het feit dat dit de eerste keer was dat het onderzoek werd gehouden. Meer dan de helft van de respondenten vindt Fortis Bank beter dan gewoon 'goed' of 'gemiddeld', 47% be schouwt Fortis Bank als 'zeer goed' of 'uitstekend' en 62% beoordeelt de eigen relatiebeheerder als 'zeer goed' of'uitstekend'. Van de klanten buiten België en Nederland, waar al een breed dien stenpakket wordt aangeboden, geeft 37% aan dat men in de toekomst meer met Fortis Bank wil gaan wer ken. Fortis Bank scoort op alle ter reinen systematisch beter dan haar concurrenten. Tweederde van de onderzochte klanten is bereid Fortis bij collega's en andere klanten aan te bevelen. Toch betekent dit niet dat we tevreden achterover kunnen leu nen. Uit het onderzoek blijkt name lijk ook dat er ruimte is voor verbe tering. Zo zouden we onze reactie snelheid op verzoeken van klanten kunnen verhogen en zouden we sta- tusrapporten over kredieten kunnen verstrekken. Commercial Banking wil het klanttevredenheidsonder- zoek voortaan elk jaar herhalen. Herodus van huis naar huis. Ze zingen kerstliederen en spelen scènes uit de Bijbel. Als beloning mogen ze dan aanschuiven aan het kerstdiner. Dat is een van de redenen waarom er bij het kerstdiner in Polen altijd één plaats wordt vrijgehouden voor een onverwachte gast. Kerstavond wordt gezien als een avond vol magie: dieren kunnen dan praten en mensen kunnen de toekomst voorspellen. (JN) Zie ook het artikel over Poolse kersttradities op blz.2. I B december 2004 - nummer 20 FortisTribune k *_A Solid partners, flexible solutions Goed bestuur: Evenwicht tussen risico en resultaat Jacques van Ek over diversiteit: 'Geen woorden maar daden' Retail Banking BE heeft steile ambities FB Verzekeringen viert jubilea van BOAR-producten Ontdekkingsreis in het universum van Anish Kapoor Lieven Vermeulen Commercial Banking Geneviève Cusse Fortis Opinie Wereldwijd Focus Mensen Bankieren Verzekeren Sport Cultuur

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Fortis - Tribune | 2004 | | pagina 1