'Agenda 2006': meer duurzame ontwikkeling Lease-activiteiten van Fortis gehergroepeerd Fortis ASR wil FUNDUM overnemen Standpunt wapenhandel geüpdatet Vooruitblik Sinterklaas op de catwalk Als alles goed is, loopt de goede Sint dezer dagen op de daken met Internationale krant voor alle F o r t i s - m e d e w e r k e r s FORTIS 4 Wereldwijd 6 Mensen 9 Bankieren 13 Verzekeren 14 Sport x K'i'JW' Si 1 cadeautjes voor de brave kinderen. Hij en zijn 'helpers' konden zich midden oktober al een beetje oefenen op de catwalk van het modedefilé van Spullenhulp. Naast mijter en habijt droegen ze een lappenpop mee, voor de gelegenheid ontworpen door de Belg Christophe Coppens. Sommige poppen werden naderhand per opbod ver kocht. Het resultaat ging naar het goede doel. (BD) Lees het artikel over het modedefilé op pagina 15. Fortis ASR Verzekeringsgroep en Unum Limited onderzoeken de mogelijkheid tot de overname van FUNDUM, de Nederlandse arbeidsongeschiktheidsverzeke raar van Unum Limited door Fortis ASR Verzekeringsgroep. Dit werd aangekondigd op 10 november en is het gevolg van de strategische heroriëntatie door de Board van Unum Limited om zich uitsluitend te focussen op de Britse markt Voor Fortis ASR past een eventuele over name van FUNDUM in de strategie op Zorg - Inkomensgebied. Als de onderhandelingen positief wor den afgerond, zal Fortis ASR de FUNDUM-portefeuille integreren binnen haar inkomensverzekeraar De Amersfoortse. Het is de bedoe ling om het kantoor van FUNDUM in Amsterdam te sluiten in de loop van 2005 en de medewerkers te verplaatsen naar Amersfoort. Als gevolg van deze voorgenomen overname worden geen gedwongen ontslagen voorzien. (MS) Op 18 november kondigde Fortis in de pers haar beslissing aan om al haar lease-activiteiten te hergroe peren in een nieuwe moedermaat schappij, 'Fortis Lease Group'. Met de oprichting van Fortis Lease Group, gevestigd in Luxemburg, worden de lease-activiteiten meer zichtbaar en gaan ze meer coheren tie vertonen. Dit moet ervoor zorgen dat de strategische doelstelling om een toonaangevende leasingmaat schappij in Europa te worden, snel ler wordt bereikt. Fortis Lease Group zal verant woordelijk zijn voor de strategie, de coördinatie en de follow-up van alle lease-activiteiten van Fortis. Deze nieuwe juridische entiteit wordt een honderd procent dochter van BGL en zal een wezenlijk onderdeel zijn van Fortis. De werkmaatschappijen worden via een reeks interne trans acties bij Fortis Lease Group onder gebracht. Fortis Lease is momenteel actief in België, Nederland, het groot hertogdom Luxemburg, Frankrijk, Spanje, Portugal, het t Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië en Polen. Volgende stap is de uitbrei ding van de activiteiten naar het oosten. De onderneming beheert voor 6 miljard euro aan activa en is daarmee de 12de leasemaatschappij van Europa. Met de overname van het Britse BA/CA in oktober 2003 heeft Fortis Lease al een miljard aan activa gekocht. Fortis Lease is een financiële leasemaatschappij gespecialiseerd in leasing van personenwagens, be drijfswagens, machines, heftrucks, informaticamaterieel en gebouwen. Haar klanten zijn zelfstandige on dernemers, vrije beroepen (Retail Banking), kleine en middelgrote ondernemingen (Commercial Banking) en grote ondernemingen (Corporate Banking). (GC) Utrecht Onlangs heeft het Executive Committee besloten om de acti viteiten van Fortis op het gebied van duurzame ontwikkeling te in tensiveren. De aanleiding voor dit besluit vormen de hogere eisen die belanghebbenden aan Fortis stellen en het feit dat de concurrenten zich nadrukkelijker manifesteren. In te genstelling tot het recente verleden wordt Fortis immers niet meer tot de voorlopers in duurzame ontwikke ling gerekend. 'Agenda 2006', zoals het actieplan wordt genoemd, gaat hierin verandering brengen. De nadruk zal liggen op de za kelijke beweegredenen van duur zaamheid en op kernprocessen als kredietverlening en productontwik keling. Ook zullen de sterke punten van Fortis zoals de Foundations, Venturing en de Energy Desk na drukkelijker neergezet worden. "Sustainability is more about ma king Fortis a better company, than making the world a better place" ('het gaat er bij sustainability meer om van Fortis een betere onderne ming te maken dan om de wereld te verbeteren red.), aldus het ExCo. Daarbij kiest Fortis voor een ambi tieuze maar wel degelijke aanpak voor de komende twee jaar. Een van de belangrijkste voorwaarden om in deze opzet te kunnen slagen is de betrokkenheid van de medewerkers. Met ingang van 2005 publiceert Fortis ook een eerste afzonderlijk duurzaamheidverslag. Hieruit zal blijken wat de doelstellingen en di lemma's zijn en hoe Fortis presteert op duurzaamheidcriteria. Dit is ook een basis voor de dialoog met ex terne partijen en de verdere ontwik keling van duurzaamheid bij Fortis. Het ExCo heeft zich geënga geerd om van 'Agenda 2006' een succes te maken. Herman Verwilst is, als voorzitter van de stuurgroep duurzaamheid, de stuwende kracht achter dit onderwerp. De komende tijd zal deze materie nog in verschil lende kanalen aan bod komen en krijgt elke medewerker de kans om er mee gestalte aan te geven. Ook Fortis' standpunt over wa pens is een onderdeel van de bredere discussie over duurzame groei. Op de Algemene Aandeelhoudersverga dering in mei van dit jaar, kondigde deputy CEO Herman Verwilst aan dat Fortis haar standpunt over de financiering van controversiële wapensystemen zou verfijnen. Een werkgroep is nu bezig een Fortis- brede gedragslijn over de kwestie te formuleren. Deze is deels gebaseerd op een werkmodel ontwikkeld door de business line Kredieten. Het ont werp van de gedragslijn is nu naar de businesses gestuurd voor overleg en commentaar en is getest bij de betrokken belangengroepen. Het is de bedoeling om zo snel mogelijk tot een definitieve tekst te komen, ruim op tijd voor de Algemene Aan deelhoudersvergadering van vol gendejaar. (JW) December: Fortis Corporate Governance Code Fotoverslag: De Plopsaland prijswinnaars Jacques van Ek: Diversity bij Fortis ASR Anish Kapoor: Eigentijdse Kunst 2 3 - 4 5 6 - 7 8 - 11 12 - 13 14 15 - 16 Eind november wordt de vra genlijst voor het derde lezerson derzoek van Fortis Tribune verzon den. Vierduizend willekeurig ge selecteerde lezers wordt gewaagd een elektronische enquête in te vullen over zaken als inhoud, toon. schrijfstijl, fotografie, opmaak en verspreiding, Fortis Tribune wordt iedere maand in drie talen uitgege ven en wordt wereldwijd verspreid onder 54.000 collega's. Wij van de redactie zijn benieuwd naar de mening van onze lezers, dus als u een van de benaderde collega's bent, neem dan tussen uw drukke bezigheden door alstublieft even de tijd om antwoord te geven op onze vragen. Hoe en waar leest u de krant? Wat vindt u van de vaste rubrieken en columns? Waarover leest u het liefst: nieuws over uw eigen business of over andere Fortis-onderdelen die u minder goed kent? Welke ideeën heeft u om de krant interessanter of aan trekkelijker te maken? U kunt erop vertrouwen dat we uw suggesties ter harte nemen. De resultaten van het onderzoek worden gepubli ceerd in een volgend nummer van Fortis Tribune. JW) I november 2004 - nummer 19 FortisTribune fc mrJL* Solid partners, flexible solutions Jean Pierre Bostoen over 10 jaar Fortis Audit Services Nieuw banenwebsite wil transparantie verhogen Commercial Banking Days zet groei op de agenda Europeesche lanceert internationaal web-based verzekeringsplatform ledereen kan een marathon lopen Carin Meeter Fortis Corp. Sustainability Opinie Wereldwijd Focus Mensen Bankieren Verzekeren Sport Cultuur

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Fortis - Tribune | 2004 | | pagina 1