Strategie werpt vruchten af Fortis ASR wordt nieuwe merknaam in Nederland 'Karei Appel. Onderweg.' Fortis is de officiële sponsor van de tentoonstelling rond Karei Appel Vooruitblik KORTINGSBON Internationale krant voor alle F o r t i s - m e d e w e r k e r s FORTIS 3 Wereldwijd 5 Focus 8 Bankieren 12 Verzekeren 16 Cultuur die van 13 oktober tot 16 januari plaatsvindt in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel. Een tentoonstelling met een echt grensoverschrijdende thematiek en een originele benadering. De werken van Karei Appel, het le vende voorbeeld van de moderne en hedendaagse kunst, worden in dialoog getoond met werk van kunstenaars zoals Van Dyck, Rubens en Panamarenko. Appel neemt ons als het ware mee op reis. Een reis door 500 jaar kunst in de 'Lage Landen'. De CoBrA-beweging was daarin een belangrijke fase. FortisTribune ontmoette deze man die de dingen steeds met een nieuwe blik bekijkt. Fortis heeft trouwens een bijzondere relatie met Karei Appel. In het bedrijfsrestaurant van het hoofdkantoor in Utrecht (NL) hangt immers het glaskunstwerk waarvan u hierboven een detailopname ziet. (BD) Lees het interview op pagina 16. Nettowinst verdrievoudigd naar EUR 2,1 miljard Brussel De vorig jaar aangescherpte strategie van Fortis werpt zijn eer ste vruchten af. De resultaten die de kernactiviteiten in de Benelux het eerste halfjaar van 2004 lieten optekenen, zijn uitstekend. Ook de activiteiten, waarin Fortis in Europa of op wereldschaal een competitief voordeel heeft, zoals Leasing en Factoring of Shipping, presteerden meer dan goed. CEO Anton van Rossum ziet de tweede jaarhelft dan ook met vertrouwen tegemoet en verwacht dat het netto operationeel resultaat van Fortis in 2004 met tenminste 10% zal toe nemen. dit behoudens onvoorziene omstandigheden en uitgaande van constante aandelenkoersen. Flet positieve nieuws Fortis deed het beter dan de analisten had den verwacht - zorgde meteen voor een stijging van de aandelenkoers. De meeste waarnemers waren het ermee eens dat, naast een gunsti ger beursklimaat, het ook de goede operationele resultaten waren, die de groei zo spectaculair maakten. Met name het bankbedrijf zette een stevige groei neer in het netto operationele resultaat. Dit was gro tendeels te danken aan de opvallen de daling van de waardeverschillen op leningen (de zogenoemde voor zieningen voor slechte kredieten - red.) en kostenverminderingen. Ook de stijging van de netto rente baten en de commissie-inkomsten (dankzij aantrekkende aandelen markten en een grotere bijdrage van betaaldiensten) hadden een belangrijk aandeel. Daartegenover stond een lager handelsresultaat van de marktenzaal, al verbeterde dit in het tweede kwartaal. In het verzekeringsbedrijf steeg het netto operationeel resultaat met 800 miljoen euro naar 766 mil joen euro, dit in vergelijking met het eerste halfjaar van 2003. Het netto operationeel resultaat voor gerealiseerde meerwaarden - en zonder rekening te houden met de verkoop van Assurant in de VS en Seguros Bilbao in Spanje - nam toe met 20% dankzij de aanhou dend goede resultaten in Leven en de uitstekende resultaten in Niet- leven. Waardeverschillen op de aandelenportefeuille droegen 230 miljoen euro bij aan het netto ope rationeel resultaat, vergeleken met een verlies van 724 miljoen euro vorig jaar. "Ik ben zeer tevreden over het resultaat dat wij in de eerste helft van 2004 hebben behaald", ver telde CEO Anton van Rossum aan pers en analisten. "Ons netto ope rationeel resultaat is bijna verdrie voudigd dankzij het herstel van de aandelenmarkten. Belangrijker is echter dat het operationeel resultaat van onze businesses aanzienlijk is verbeterd. Hoewel dit resultaat tot tevredenheid stemt, hebben wij ons volledige potentieel nog niet bereikt en staat ons nog veel te doen. Wij blijven ons daarom concentreren op groei van de baten onder voortgaan de stringente kostenbeheersing." Flanneke Wijnker Utrecht De drie intermediairverzeke raars AMEV, Stad Rotterdam en Woudsend gaan per 1 oktober vol gend jaar Fortis ASR heten. Fortis ASR is de huidige naam van de verzekeringsgroep van Fortis in Nederland, waarvan de naam veran dert in Fortis ASR Groep. Volgens Jacques van Ek, voorzitter van de hoofddirectie, is de nieuwe merk naam niet spectaculair, maar ligt hij wel voor de hand. "Fortis ASR is een naam die effectief communi ceert naar onze primaire klant, de tussenpersoon, die deze naam kent. De toevoeging van de groepsnaam Fortis heeft een meerwaarde voor de eindconsument." De bijna vijfduizend Fortis ASR-collega's zijn inmiddels op de hoogte gebracht van de nieuwe consumentenmerknaam, de ruim achtduizend tussenpersonen wer den schriftelijk geïnformeerd over de naamswijziging. Zij zullen al snel iets merken van de gevol gen. Per 1 januari aanstaande zal er namelijk één betalingscentrum voor het intermediair zijn inge richt. Dat is één van de redenen waarom er de laatste maanden met grote voortvarendheid is gewerkt aan het opstellen van een nieuwe standaard samenwerkingsovereen komst voor alle tussenpersonen van Fortis. "Het overleg daarover met de verschillende betrokken organi saties is goed afgerond", bevestigt hoofddirectielid Thijs Meinders. "De nieuwe samenwerkingsover eenkomst is tegelijkertijd met de aankondiging van de naamswijzi ging ter ondertekening aan het in termediair aangeboden." De introductie van Fortis ASR als consumentenmerk zal een zicht baar teken zijn voor de buitenwacht van de integratie van AMEV, Stad Rotterdam en Woudsend. Voor de samenvoeging van medewerkers, werkprocessen en systemen is sinds oktober vorig jaar veel voor werk gedaan. Het integratieproces ligt op koers, nadat het afgelopen jaar 35 adviesaanvragen aan de Ondernemingsraad zijn voorge legd, die, met of zonder aanpassin gen, zijn goedgekeurd. "Meer dan tweehonderd integratieprojecten worden inmiddels geïmplemen teerd. Stap voor stap komen we zo dichter bij ons doel van één geïnte greerde maatschappij voor het in termediair", aldus Thijs Meinders. De nieuwe werkmaatschap pij Fortis ASR is goed voor drie kwart van het premievolume van de groep, het resterende kwart komt voor rekening van de gespe cialiseerde labels AMEV-Ardanta (uitvaart), De Amersfoortse (inko mensverzekeringen), Europeesche (reis- en recreatieverzekeringen) en Falcon (universal-life), die hun eigen naam blijven voeren. Van Ek: "Bij AMEV-Ardanta vervalt wel het eerste deel van de naam. Voor alle werkmaatschappijen geldt dat ze de vermelding 'partner van Fortis' met kracht blijven uitdragen." Tijdens vier regionale bijeen komsten in november worden de tussenpersonen door de hoofddi rectie bijgepraat over de integratie. "Ik verwacht tijdens die bijeenkom sten geen bezwaren te horen tegen het schrappen van de drie merkna men. Ook de aanvankelijke scepsis over de gevolgen van de integratie is verdwenen." Lees ook: 'Intermediairs geven mening over integratiepagina 13 I I september 2004 - nummer 17 FortisTribune W a a Solid partners, flexible solutions KBC-analist positief over halfjaarresultaten van Fortis Carte Blanche: afschaffen die bankbiljetten Commercial Banking schaaft aan 'hard' imago Fortis vist voortaan ook in Portugese wateren Nieuw! Ga gezond de herfst tegemoet met het WeightWatchers recept Erwin Van Overloop Fortis i Tentoonstelling 'Karei Appel. Onderweg' I in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel, I van 13/10/2004 tot 16/01/2005. Af te geven I aan de verkoopbalie van de tentoonstelling. I I Deze bon is strikt voorbehouden aan een medewerker van Fortis en een persoon naar keuze. De toegangsprijs bedraagt EUR 4,50 (in plaats van EUR 9) per persoon. Fortis ASR 2 Opinie 3-4 Wereldwijd 5 Focus 6 - 7 Mensen 8-11 Bankieren 12-13 Verzekeren 14-16 Sport Cultuur Oktober Corporate Governance: hoe gaat Fortis hiermee om Feyenoord-station klaar voor Fortis November: 'Meeting for the future' van Fortis Foundation Belgium

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Fortis - Tribune | 2004 | | pagina 1