m Beste kwartaal ooit voor Fortis Corporate Governance hoog o agenda Aandeelhoudersvergadering Kernwaarden nieuw 'ASW'-label bepaald sw investeringen 1 wapenindustrie Vooruitblik Mare Newsons 021C Concept Car. Eén van de toppers uit de overzichtstentoonstelling van Fortis verfijnt beleid wapenfinanciering Internationale krant voor alle Fortis-medewerkers i'* FORT IS 3 Wereldwijd 6 Mensen 11 Bankieren 13 Verzekeren 15 Cultuur Fortis 2 Opinie 3 - 4 Wereldwijd 5 Focus 6 - 7 Mensen 8 - 11 Bankieren 12 - 13 Verzekeren 14 Sport 15 - 16 Cultuur Win toegangstickets voor Piopsaland J juni 2004 - nummer 15 FortisTribune Solid partnors, flexible solutions Gezocht: nieuw imago voor Kredieten Eerste sociale verkiezingen in BE sinds fusie Private Equity heeft hart voor ondernemingen Bouw 'ASW'-label vraagt dubbele inzet modomundo Moda Mundo: Fortis geeft iedereen kans om mode te ontwerpen Brigitte Ronvaux Brussel Fortis Foto: Ferdinand van der Duin de Australische ontwerper Marc Newson in het Groninger Museum is de 021C Concept Car die hij in 1999 ont wierp voor Ford. Mare Newson zelf hierover: "Mijn idee was niet om de auto opnieuw te bedenken. De basis vorm is zoals hij is. Mijn onderzoek ging over details, om te spelen met details van de basisvorm. Het was een proces van vereenvoudiging." Fortis is hoofdsponsor van deze expositie die nog loopt tot en met 5 september. Op pagina 15 een exclusief interview met Mare Newson. (HW) "De winst van het eerste kwartaal is de hoogste die wij ooit realiseer den", zegt CEO Anton van Rossum. Fortis zet over het eerste kwartaal 2004 een netto operationeel resultaat van 1.024 miljoen euro neer, dat wil zeggen een stijging met 1.477 mil joen euro ten opzichte van dezelfde periode van 2003. De nettowinst beloopt 1.275 miljoen euro, wat een toename met 1.728 miljoen euro is in vergelijking met het nettoverlies van 453 miljoen euro vorig jaar. In het bankbedrijf stijgt het netto ope rationeel resultaat met 82% tot 653 miljoen euro. Dat van de verzeke ringsactiviteiten neemt met 1.123 miljoen tot 417 miljoen euro toe. Voor de bankactiviteit noteert men een stijging van de nettorentebaten en van de commissies, alsook een vermindering van de provisies voor dubieuze schuldvorderingen. In het verzekeringsbedrijf tekent men be tere resultaten op voor de tak Niet- leven. Tot slot realiseerden alle ac tiviteiten van Fortis een strikte kos tenbeheersing. Anton van Rossum: ook onder moeilijke omstan digheden zijn wij in staat een posi tief resultaat te behalen." Hij beseft terdege dat de medewerkers bij die aanpassing een sleutelrol vervullen. Anton van Rossum prijst hun crea tiviteit en wijst in dat verband erop dat in alle businesses initiatieven zijn genomen om de dienstverlening aan de klanten te verbeteren en hun vertrouwen te vergroten. Om het boekjaar 2004 optimis tisch tegemoet te kunnen zien, moet Fortis op de ingeslagen weg door gaan. Dat betekent: de kosten verder nauwlettend in het oog houden, blijk geven van ondernemerszin, oordeel kundig op de overnamemogelijkhe den inspelen en vooral, profiteren van de synergievoordelen die zich in een eengemaakte groep kunnen aandienen. Erwin Van Overloop Brussel Met de goedkeuring van een hele reeks wijzigingen in de statu ten stond een belangrijk deel van de Algemene Aandeelhoudersver gadering op 26 mei in Brussel en Utrecht in het teken van 'corporate governance' of deugdelijk bestuur. Ook heel wat vragen van aandeel houders waren onder die noemer te klasseren. Dat gold in Brussel zeker voor de vragen van Netwerk Vlaanderen, een vereniging die actie voert tegen de financiering van de wapenhandel. Kort voor het begin van de Algemene Aandeelhouders- Netwerk Vlaanderen ontvouwt haar spandoek in Brussel vergadering ontvouwden enkele le den van de vereniging een spandoek aan de ingang van het auditorium en deelden ze pamfletten uit. Netwerk Vlaanderen verwijt Fortis net als de andere Belgische grootbanken be- Juli: Profiel Chief Finance Office Interview Karei Appel September: Campagne Commercial Banking trokken te zijn bij de financiering van producenten van controversiële wapens, in zijn antwoord dankte voorzitter Maurice Fippens de vzw voor haar acties om Fortis attent te maken op deze problematiek. Herman Verwilst, directievoorzitter van Fortis Bank, zei de materie als ernstig te beschouwen. "Fortis wil niet betrokken zijn bij de financie ring van controversiële wapens, al moeten we een onderscheid maken in soorten 'betrokkenheid'. Er is een verschil tussen het verlenen van een krediet, een belegging in aandelen van wapenproducten of het uitvoe ren van een internationale betaling." Hij bevestigde dat Fortis momenteel haar eigen informatie aan het actu aliseren is om het beleid ter zake te verfijnen. Fortis streeft naar zo groot mogelijke openheid in deze materie en zal hieromtrent rapporteren in het jaarverslag. Fortis ASR Hanneke Wijnker Utrecht Er wordt hard gewerkt aan de vorming van het nieuwe verzeke- ringsmerk van Fortis ASR. Een belangrijk onderdeel hierbij is het opstellen van een merkdocument, waarin wordt aangegeven wat Fortis ASR wil met het nieuwe merk en wat de kernwaarden zijn. Deze kern waarden zijn nu vastgelegd. Wat zal het nieuwe merk uitstra len? Klantgedreven: de klant is ko ning. Dit blijkt uit vaste contactper sonen binnen de organisatie voor klanten, het organiseren van hospi tality en de bewuste keuze voor de intermediairs. Persoonlijk: de sympathiekste verzekeraar van Nederland. Er is aandacht voor de intermediairs, de lijnen zijn kort, de communicatie is open en de accountmanager kent de mensen van het kantoor. Deskundig: medewerkers kun nen de klanten écht helpen. Het opleidingsniveau van medewerkers is goed, er is opleiding en ondersteu ning voor de intermediairs, er zijn goede producten en trends worden gesignaleerd en gedeeld bijvoor beeld via seminars. Flexibel: er wordt oplossingsge richt meegedacht. Dit blijkt uit de bediening van klanten als totaalre laties en de inzet van extranet. Lees ook het artikel over het nieu we merk op pagina 13. Fortis Bank in België heeft tot eind 2006 een contract gesloten met Piopsaland, een familiepark aan de Belgische kust met als thema kabouter Plop en de andere figuren van Studio 100. Lees ook het artikel op bladzijde 8. Als u onderstaande bon invult en voor 9 juli opstuurt naar Fortis Tribune - 1MM4D - Warandeberg 3 - 1000 Brussel maakt u kans om een van de 20 toegangstickets voor het park te winnen of een van de 100 mooie verjaar dagskalenders. De winnaars worden uitgeloot en krijgen hun prijs in de loop [van de maand juli via de interne post toegezonden. Naam en voornaam: Fortis bedrijf: Adres: Interne postcode: Land

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Fortis - Tribune | 2004 | | pagina 1