rr Twee verledens, één toekomst Bedrijfskleding voor meer herkenbaarheid Nieuw Vooruitblik m Mode, boodschapper der goden. De zomer van 2004 zal helemaal in het teken van Griekenland staan. Niet alleen keren de Olympische Spelen dit jaar terug naar hun bakermat, het ModeMuseum in Antwerpen, gesponsord door Fortis, organiseert nog tot augustus zijn nieu we tentoonstelling GODDESS, met als thema de invloed van de Griekse Oudheid op de mode van de XXe en XXIe eeuw. BWBBp M ■■■■BHi mej 2004 nummer 14 Statutenwijziging van Fortis symboliseert haar eenwording Internationale krant voor alle Fortis-medewerkers 2 Editorial 4 Wereldwijd 12 Bankieren 13 Verzekeren 16 Denksport u Retail Banking - NL 2 Opinie 3-4 Wereldwijd 5 Profiel 6 Focus 7 - 8 Mensen 9-12 Bankieren 13-14 Verzekeren 15-16 Cultuur Sport Fortis FortisTribune «'jaa**1 FORTIS Sööd partners, flexible solutions Defensie-industrie: bedreiging of kans Fortis Bank Polska klaar voor Europese Unie Fortis voortrekker in handel emmissierechten Bankverzekeringsmodel is sunnesvoll W Zet vanaf nu uw hersens aan het werk Met de introductie van het DirectService-concept bij Fortis Bank Nederland komt er ook een nieuwe functie: die van Medewerker Klantenservice. Deze medewerker benadert de klanten proactief en helpt bij het zoeken naar de beste oplossing voor het regelen van hun bankzaken. In nieuwe bedrijfskle ding. "Het is een spilfunctie", zegt Margo Andrea, projectleider voor de bedrijfskleding, "en daarom zijn representativiteit en vooral ook her kenbaarheid heel belangrijk." Alle ongeveer zeshonderd me dewerkers Klantenservice krijgen een speciaal door Van Gils ontwor pen donkergrijs (mantel)pak. "Voor de dames een jasje met een rok of broek en een witte blouse met dunne rode streepjes en voor de heren een colbert met broek en een wit-rood gestreept overhemd met stropdas. Geen gilets en sjaaltjes, want die passen niet meer bij de uitstraling van de bank." Het Fortis Bank-logo is op verschillende plaatsen op de kleding terug te vinden, bijvoor beeld gekleurd op de manchetten van de blouse en in grijs boven de zakken van het colbert. "De mensen die de kleding gaan dragen, vinden het tot nu toe al lemaal mooi en praktisch. Het is duidelijk iets wat de bedrijfstrots versterkt." Lees meer over DirectService op pagina 8. De tentoonstelling besteedt ook ruime aandacht aan de zomercollecties 2004, die doorspekt zijn met Griekse invloeden. Toegangsprijs: 4 euro in plaats van 6 euro op vertoon van Fortis-bankkaart. (BD) 2000 koos Fortis voor één CEO in plaats van twee. Een jaar later heb ben we het uniforme Fortis-aan- deel geïntroduceerd, zowel voor Nederland als België. Het afschaffen van het pariteitsbeginsel is een ver volg hierop en markeert de afsluiting van de eerste levensfase van Fortis. Respect voor de eigen wortels in de beide moederlanden ligt ten grond slag aan het beginsel. In die zin heeft het een zeer positieve rol gespeeld bij de groei van Fortis. Nu is het tijd om de weg vrij te maken voor Fortis om één volwaardig internationaal bedrijf te worden, met zijn wortels in Nederland en België." "Niet meer de nationaliteit is door slaggevend bij de samenstelling van de Raad van Bestuur, maar aspecten als kwaliteit, kennis en ervaring. Fortis krijgt nu de mogelijkheid om als lid van de Raad mensen uit andere landen aan te trekken, met relevante ervaring en kennis van andere mark ten. Kennis die essentieel is voor een internationaal bedrijf als Fortis." Van Pée ontkent met klem dat Fortis nu het Nederlands-Belgische verleden verloochent. "De identiteit van Fortis berust op de ondernemingen die deel uitmaken van de groep. In beide lan den bevindt zich de meerderheid van onze cliënten en van ons personeel. Beide landen vormen tevens het uitgangspunt voor de internationale ontwikkeling van de groep." De voorgestelde statutenwijziging heeft nog andere redenen. Een aantal regels is nu nog sterk gericht op de afzonderlijke moedervennootschap pen Fortis SA/NV in België en Fortis NV in Nederland. Fortis wil deze re gels waar mogelijk harmoniseren en daarmee zijn statuten vereenvoudi gen en toegankelijker maken. De veranderingen rond de sa menstelling van de Raad van Bestuur hebben eveneens een verband met de internationale discussies rond corporate governance. In Nederland is deze discussie uitgemond in de Code Tabaksblat. Deze legt onder meer het belang vast van de rol en samenstelling van de bestuursorga nen van beursgenoteerde vennoot schappen. Van Pée over het belang van deze discussies voor Fortis: "In Nederland hebben bedrijven naast een Raad van Bestuur ook een Raad van Commissarissen. Sommige van onze aangesloten Nederlandse be drijven hebben daarmee te maken. Maar Fortis zelf is en blijft een be drijf met één bestuursorgaan (one- tier-company), met executive en non-exective leden. De aandeelhou ders bepalen de samenstelling van de Raad van Bestuur. Ook andere codes, in welk land dan ook, zijn niet leidend bij onze statutenwij zigingen. Wel anticipeert Fortis op internationale ontwikkelingen. Het is in het belang van Fortis om dit te doen, eerder dan dat we reageren op onze omgeving." Deze maand vindt u op pa gina 16 voor de eerste keer een kruiswoordraadsel in Fortis Tribune. De oplossing verschijnt in de volgende editie. De redactie wenst u alvast veel puzzelplezier! Hanneke Wijnker Utrecht Juni: De Fortis waarden Gilbert Mittler over de nieu we Financial Office structuur Juli: Interview met Karei Appel Rik Weeda Brussel Als de Algemene Aandeel houdersvergadering op 26 mei het voorstel goedkeurt, zal de Raad van Bestuur niet meer per definitie moeten bestaan uit een gelijk aantal Nederlanders en Belgen. Daarmee verlaat Fortis het pariteitsbeginsel. Volgens Michel van Pée (General Secretary van Fortis) is dit een even logische als historische stap. "In

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Fortis - Tribune | 2004 | | pagina 1