Statutenwijziging in lijn met principes 'deugdelijk bestuur' I Expansie in Azië en Europa Vooruitblik Futuristische campagne voor jongeren Dancing in the 'Rain' Na een honderdtal voorstellingen overal ter wereld, keerde 'Rain' eind maart terug naar Brussel. De Brusselaars weten beslist wat regen is, maar de regen van Anne Teresa De Keersmaeker heeft meer weg van betoverende ochtenddauw overgoten met wervelende voor jaarsgeuren. Het dansgezelschap Rosas stelt in De Munt - waar Fortis partner van is - opnieuw de choreografie voor die ze er in 2001 creëerde en die de Engelse krant 'The Guardian' als een meesterwerk bestempelde. In het meinummer van Fortis Tribune verschijnt een interview met de choreografe. (BD) Samenstelling Board of Directors ondergaat grondige verandering Internationale krant voor alle Fortis-medewerkers 4 8 ttkM iLhÉ 14 "Als we ons in een markt bege ven, willen we een van de grote spelers zijn," zegt Jozef De Mey, CEO van Fortis Insurance Interna tional. Hij ziet zowel expansiemo gelijkheden in Azië als in Europa. De recente benoeming van Hans De Cuyper tot Director of Insuran ce Management Asia en het plan om in de komende vijf jaar 300 tot 500 miljoen euro in de regio te in vesteren, bewijzen hoeveel belang Fortis eraan hecht. De consolidatie in China en het uitwisselen van de expertise en knowhow met de part ners aldaar zal Fortis nog wel enke le jaren bezighouden. Maar de CEO ontkent dat Fortis de bestaan de producten exporteert omdat die in de thuismarkt steeds moeilijker te verkopen zijn. "Ik deel de me ning niet dat onze thuismarkten in de Benelux verzadigd zijn. Met wat creativiteit kunnen we de groeimo gelijkheden in deze markt benut ten." In een interview op pagina 13 legt De Mey uit wat de grondge dachte is achter de verkopen en ac quisities in Spanje. Verder onthult hij het best bewaarde verzekerings geheim in de groep en hoe Fortis verschillende business-modellen toepast in verschillende markten en zo altijd kan doen waar het best in is. (JW) Brussel Fortis Als de Algemene Aandeelhou dersvergaderingen op 26 mei in Utrecht en Brussel akkoord gaan met de statutenwijziging, zal er heel wat veranderen in de beheers structuur van Fortis. Met de voor gestelde aanpassingen wil Fortis zich richten naar de principes van het deugdelijk bestuur, ook wel 'Corporate Governance' genoemd. In Nederland werden deze princi pes beschreven door de Commissie Tabaksblat. Maurice Lippens werkt als voorzitter van de Commissie Corporate Governance in België aan een gelijkaardig document. Een van de meer in het oog springende wijzigingen is het voorstel om het huidige dubbel- systeem (twee voorzitters en twee vice-voorzitters) te vervangen door één voorzitter en één vice-voorzit- ter. Ook de gelijke vertegenwoor diging van Belgen en Nederlanders in de Board (het zg. 'partiteitsbe- ginsel') wordt afgeschaft. In de plaats komt een meer internationa le samenstelling van de Board, die zo beter de internationale aanwe zigheid van Fortis weerspiegelt. Deze veranderingen passen in de evolutie van Fortis naar één onder neming. Fortis blijft echter wel een Bel gisch/Nederlands bedrijf, omdat de wetgeving in beide landen noch in Europa momenteel toelaat om een echte Europese onderneming te worden, zonder te moeten kiezen voor één bepaald land. Dat zou im mers belangrijke gevolgen hebben voor onze klanten inzake kosten, belastingen, administratieve romp slomp enz. De juridische integratie zit voorlopig aan zijn limieten: we hebben één gemeenschappelijk aandeel, één Board, één Voorzitter en één CEO. Nieuw voor Nederland (want in België gold dit al) is de versterking van de positie van de aandeelhou ders met betrekking tot de samen stelling van de Board of Directors. Met een eenvoudige meerderheid kan de voordracht van een bestuur der aanvaard of geweigerd worden. Ook het beloningsbeleid van de topbestuurders zal aan de aandeel houders ter goedkeuring voorge legd worden. Het wordt voor de aandeelhouders ten slotte eenvou diger om agendapunten voor de Algemene Aandeelhoudersverga dering in te brengen. Men zal maar 1 van de aandelen in bezit moe ten hebben, in België is dat nu nog minstens 10 In Nederland be- 2 3 Opinie Wereldwijd 4 Focus Mei: 5 - 7 Mensen Statutenwijziging Fortis 8 - 12 Bankieren Carte Blanche: 13 - 14 Verzekeren Trendwatching 15 Sport Juni: 16 Cultuur Assurfinance in NL stond de mogelijkheid vrijwel niet. Tegen het einde van het jaar zal via internet een Fortis Governance Guide gepubliceerd worden die de regels en bepalingen voor deugde lijk bestuur op een duidelijke ma nier zal uitleggen. De statuten van Fortis zullen in ieder geval een heel stuk transparanter en in meer heldere taal geschreven zijn. In een volgend nummer meer over de statutenwijzigingen. Fortis Bank in België lanceerde eind maart een groene affichecam pagne voor jongeren. De hele actie stond in het teken van transparan tie en vernieuwing. Het uithang bord: de nieuwe transparante bank- kaart voor de jonge klanten tot 25 jaar. De slogan: "Durf je eigen keuzes maken met de nieuwe Jon- gerenkaart." Door zich op die ma nier tot de jongeren te richten, wil de bank zich een visuele identiteit aanmeten die vastberaden voor de toekomst kiest. (BD) Lees verder op pagina 9 ■■■■Mi B ■■■MMM 8 fi april 2004 - nummer 13 FortisTribune FORTIS Soikl partners, flexible solutions EU-toetreding gunstig voor Polen Sociaal verslag toont Fortis in cijfers en letters MeesPierson: hoog tijd om in eigen kracht te investeren Fortis Marathon Rotterdam: Hendrik Jan Eijpe doet zijn verhaal Erwin Van Overloop

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Fortis - Tribune | 2004 | | pagina 1