Fortisf netto operationeel resultaat vervij fvoudigd CEO: 'We zijn terug van weggeweest' BfV' Afscheid van de collega's van Assurant Belgolaise communiceert via Venus Vooruitblik Reuzenspandoek. Voor een groot evenement moet je ook op vallend reclame maken. Sinds vier maart laat Fortis vanaf prominente hoogte aan de Rotterdamse Maasboulevard op een megadoek van acht tien bij vijftig meter iedereen weten wie de hoofdsponsor is van de mara thon die op vier april in Rotterdam wordt gelopen. Het reuzenspandoek is nog tot en met vijf april van heinde en verre te zien. (HW) Internationale krant voor alle F o r t i s - m e d e w e r k e r s 4 Wereldwijd 5 Wereldwijd 9 Bankieren 14 Verzekeren Anton van Rossum: 'Vooruitzichten 2004 hoopgevend' Fortis Duidelijke koers Interview/ Verbetering operationele winst over gehele linie FORTIS 16 Cultuur BP""" B "^F" B B maart 2004 - nummer 12 FortisTribune Reportage: de Fortis HR Days in Brussel Kerry Clayton, CEO Assurant, Inc.: 'Het einde van een tijdperk' Retail Banking NL scherpt strategie voor 2004 aan Jacques Van Ek over hoe Fortis ASR nieuwe marktkansen schept Erwin Van Overloop Brussel De inkomsten uit de activiteiten van Fortis (het netto operationeel resultaat - red.) stegen in 2003 van 430 miljoen naar 2.247 miljoen euro. "Deze vervijfvoudiging is het resultaat van de duidelijke verbete ring van onze prestaties, zowel bij de bank als bij de verzekeraar", zei CEO Anton van Rossum tijdens de presentatie van de jaarresultaten. Ook de gunstiger marktomstandig heden in de tweede helft van het jaar hadden hun invloed. Deze economische heropleving geeft Anton van Rossum goede hoop voor het resultaat van het lopende jaar. "Dezelfde krachten die onze operationele prestaties in de twee de helft van 2003 hebben verbe terd, zullen blijven doorwerken in 2004. Dat zal voor een groot deel de vermindering van het netto ope rationeel resultaat door de verkoop van 65 van Assurant Inc. com penseren. Daarom geloof ik sterk dat - afgezien van onvoorziene om standigheden - het netto operatio neel resultaat in 2004 hoger zal liggen." Dit vertrouwen wordt trouwens bekrachtigd door de be slissing van de Raad van Bestuur om het dividend voor 2003 tot 92 eurocent op te trekken. Na een turbulent 2002 ligt For tis dus terug op koers. Flet afge lopen jaar werd een begin gemaakt van de invoering van de nieuwe strategie. Met succes, als we de cij fers bekijken. "De koers die Fortis vaart wordt steeds duidelijker," schrijft de CEO in een intranet- boodschap aan de medewerkers. "Vorig jaar werden enkele belang rijke beslissingen genomen. De 2 Opinie 3-5 Wereldwijd 6 Focus 7-8 Mensen 9-12 Bankieren 13-15 Verzekeren 16 Sport Cultuur beursintroductie van 65% van As surant (Fortis, Inc.), en herschik kingen van de activiteiten in onder andere Spanje en Azië geven Fortis de gelegenheid zich verder te con centreren op haar kernactiviteiten. Dat betekent verstevigen van onze toonaangevende positie in thuis markt Benelux, uitbreiden van se lectieve activiteiten in Europa en specifieke vakkundigheid wereld wijd. Ook de samenwerking tussen de verschillende bedrijfsonderdelen werpt inmiddels zijn vruchten af." Kostenreducties blijven nog steeds deel uitmaken van de Fortis- realiteit. Op de presentatie van de jaarresultaten bevestigde Anton van Rossum dat bij de bank de kosten verder worden gereduceerd en dat het samenvoegen van de kantoren verdergaat zoals gepland. "Er is altijd ruimte voor verbete ringen. Zo is Fortis ASR begonnen met het realiseren van synergie- voordelen. Er zijn nog voldoende mogelijkheden, met name in de ontwikkeling van cross-business en cross-border activiteiten, zowel bij de bank als bij de verzekeraar. Wij moeten ons richten op de ver betering van de inkomstenkant, maar de kosten mogen we nooit uit het oog verliezen." Pagina 3: Analist Effectenbank Stroeve beoordeelt de Fortis resultaten Hoofdsponsor Marathon Rotterdam FORTIS 4 aprsl 2004 Peter Craghs Brussel Fortis "We zijn terug van wegge weest", zegt Anton van Rossum als we hem vragen of de Fortis- top tevreden is. "2002 was een jaar waarin er van alles misging, zoals de hier en daar bijna 0-groei van de economie, de sterk lagere beurskoersen, teruglopende ver kopen. In 2003 zette het herstel in en zo konden we over dat jaar uit eindelijk een goed resultaat boe ken, een recordwinst." En de toe komst? "Alles wijst in de goede richting. We kunnen nog beter." "Er is geen bedrijf binnen For tis", zegt hij, "dat niet heeft bijge dragen aan dit resultaat. Markten die voor ons in 2002 zo'n 1,7 mil jard euro negatief waren, leverden nu een duidelijk positieve bijdra ge." De herstellende beurzen hiel pen natuurlijk wel. Het aandelen bezit van Fortis-bedrijven steeg in waarde en ook de eigen marktka- pitalisatie ging omhoog. "Jawel, maar als je het herstel van de aan delenmarkten niet meerekent, was ons resultaat toch 19% beter dan het jaar daarvoor. Dus over de ge hele linie kwamen we ook op ei gen kracht sterk terug. Bij de bank een 25% beter resultaat, en de verzekeringskant 29%. Deze kwam, inclusief de positieve 'beursinvloed', terug van 700 mil joen negatief naar 1,1 miljard euro positief. "Bij Leven zagen we In België een zeer sterke stijging van 18% en Nederland slaagde erin veel meer winstgevende producten te verkopen. De waarde van nieuwe productie was in Nederland 50% beter. Je zag tegelijkertijd dat con currenten veelal dalende of nega tieve resultaten boekten op nieuwe business. Dat vind ik een presta tie. Niet-leven hoort inmiddels bij de allerbeste in Europa." (Vervolg op pagina 2: met vertrouwen verder in 2004) 1' Solid partners, flexible solutions De Lion King: Ode aan het Afrikaanse leven Onze collega's van Assurant, Inc., van het begin af trouwe le zers, ontvangen met dit maart nummer van Fortis Tribune hun laatste interne bedrijfskrant van Fortis. De redactie wil hun graag laten weten hoezeer zij hun belangstelling altijd op prijs heeft gesteld. Vanuit de VS kwamen van cor respondenten in de verschillen de werkmaatschappijen vele interessante bijdragen voor de krant. De communicatiestaf in New York coördineerde deze samenwerking alert en attent. De redactie kijkt er met veel plezier op terug. Wij wensen alle lezers bij Assu rant het allerbeste in deze nieu we periode in hun beroepsleven. Redactie Fortis Tribune "Venus is voor ons een strate gisch project, dat de technologi sche grondslag vormt van een internationaal banknetwerk", ver telt Jean-Claude Sourdiaucourt. di recteur informatica van Belgolaise. Het project heeft tot doel om de Europese entiteiten van Belgolaise (Brussel, Parijs en Londen) te ver binden met al hun partnerbanken in Afrika. Venus steunt op een pri- vé-satellietnetwerk en een VPN (Virtual Private Network: transmissie met encryptie en beveiliging - red.). Op die manier kan de doeltreffend heid, de vertrouwelijkheid en de continuïteit worden gegarandeerd. "Naast telefonie zullen ook nog andere diensten worden aangebo den zoals onder meer een gemeen schappelijke berichtendienst, een extranet, overdracht van bestan den, telefonische bijstand, het ge bruik van gemeenschappelijke toe passingen en de toegang tot inter nationale diensten die strenge cri teria hanteren, zoals Visa. Het systeem is reeds operationeel bij onze partner in Niger en zou tegen juni 2004 moeten werken in Ivoor kust, Kongo en Nigeria. (BD) April: Peter Vandekerckhove, CEO MeesPierson Het project Assurfinance in Nederland Mei: Sponsoring: Karei Appel en CoBrA beweging

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Fortis - Tribune | 2004 | | pagina 1