Introductie van Assurant, Inc. op NYSE Fortis ASR bouwt aan nieuw bedrijf Concretiseren van HR-strategie leidt tot vele projecten Europees gelobby Nieuw logo Vooruitblik ASSURANT Kerry Clayton geeft sein voor start aandelenemissie verzekeraar Uitgifteprijs 22 dollar Vestigingsplaatsen verzekeraar gehandhaafd Internationale krant voor alle Fortis-medewerkers FORTIS 2 Opinie 4 Wereldwijd 5 Focus 9 Bankieren 15 Kunst Fortis Fortis ASR 2 Opinie 3 - 4 Wereldwijd 5 Profiel 6 Focus 7-8 Mensen 9 - 12 Bankieren 12-14 Verzekeren 15-16 Cultuur Sport Fortis HR BHBBH I I februari 2004 - nummer FortisTribune Solid partners, flexible solutions Wat levert dialoog tussen bedrijven en stakeholders op? Ambities vragen nieuwe organisatie van Fortis ASR De 'oude dame' Société Générale verdwijnt geruisloos CEO Philippe Delva: 'Fortis Lease is op de goede weg' Don Giovanni schittert op Fortis-gala Peter Craghs Brussel/Utrecht Om precies 09.00 uur plaatse lijke tijd luidt CEO Kerry Clayton op 5 februari op de New York Stock Exchange de bel ten teken dat de handel in aandelen Assurant, Inc. is begonnen, conform de aan gekondigde beursgang. De uitgifte prijs is vastgesteld op 22 dollar (ong. 17,6 euro). De beurs reageert willig en laat de notering in de eer ste uren oplopen tot ruim 23 dollar. Fortis bood indirect aan beleg gers in de VS 80 miljoen aandelen aan. Dat is, inclusief nog nieuw uit te geven aandelen, 56% van het ka pitaal van de Amerikaanse verze keraar. Fortis' CEO Anton van Ros- sum: "Een bijzonder moment. Voor onze Amerikaanse collega's, voor geheel Fortis. Maar ik wens in het bijzonder onze collega's in de VS veel succes in deze nieuwe periode die voor hen is aangebroken." Het emissiesyndicaat onder lei ding van Morgan Stanley heeft in middels gebruik gemaakt van zo genoemde overtoewijzingsoptie, de greenshoe, waardoor nog een aan vullend aantal van 12 miljoen aan- LISTED delen is gekocht. Daardoor houdt Fortis nog 35% van de aandelen in Assurant. Wat gaat Fortis doen met het door de emissie beschikbaar ko mende bedrag, geschat op bruto 2 miljard dollar (ongeveer 1,6 mil jard euro). Anton van Rossum: Hanneke Wijnker Utrecht Half december maakte Fortis ASR bekend, dat behalve de back office-activiteiten ook de commer ciële activiteiten van AMEV, Stad Rotterdam en Woudsend geïnte greerd zullen worden. In de tweede helft van 2005 staat er een nieuw bedrijf met een nieuwe naam. Naast deze nieuwe generalisti sche verzekeraar werken dan vier specialistische labels: De Amers- foortse voor inkomensverzekerin gen, Europeesche voor reis- en re creatieverzekeringen, AMEV Ar- danta voor uitvaartverzekeringen en Falcon voor unit-linked levens verzekeringen. Niet alleen de interne voortgang is bepalend voor het moment van volledige integratie, maar ook de belangen van de intermediairs met wie de drie maatschappijen samen werken. De vestigingsplaatsen Utrecht, Rotterdam en Woudsend blijven gehandhaafd. (Fortis ASR bouwt verder aan orga nisatie: pagina 4) "Een deel aan de bruto opbrengst gebruiken we om Assurant, Inc. te herkapitaliseren in ruil voor 33 miljoen nieuw uit te geven aande len. Verder zal het solvabiliteits- overschot van Fortis stijgen met ongeveer 0,5 miljard euro." Assurant komt door de beurs- Niet alleen is Assurant eerder deze maand naar de New Yorkse beurs gegaan, het heeft ook zijn kleurrijke nieuwe logo gepresen teerd. De drie kleurbanden in het ontwerp staan voor de nauw ver weven verzekeringsspecialismen van de nieuwe vennootschap. De medewerkers en de leiding gelo ven dat het uitdragen van kern waarden de sleutel is tot een goe de merkreputatie. Na de 25 dagen verplichte radiostilte worden de medewerkers in workshops ver trouwd gemaakt met het nieuwe merk. (JW) gang op eigen benen te staan en Fortis, de moeder, krijgt voor zich zelf ook meer speelruimte. Van Rossum: "We hebben na de emis sie en de greenshoe nog een belang van ongeveer 50,2 miljoen aande len in Assurant. Dit is 35% van het totale aandelenkapitaal van de Amerikaanse verzekeraar. Ook dat resterende belang zullen wij op enig moment, tegen de dan gelden de marktomstandigheden, ver kopen." En verder? "Daarop kan ik nu nog geen concreet antwoord geven, maar iedereen weet dat wij in onze strategie duidelijk gekozen hebben voor versterking van onze positie in Europa en ook voor een verdere versterking van onze activiteiten in Azië." Het jaar 2004 heeft dus al een spannende start voor Fortis. Dat belooft wat. Van Rossum: "Pas als we de balans over 2003 hebben op gemaakt hebben we de handen vrij om onze strategie een nadere in vulling te geven en definitiever plannen voor 2004 en verder te maken en te realiseren. Als ge zegd: onze strategie is daarbij onze leidraad. In oktober gaven we al aan dat we bijvoorbeeld in Europa nog lang niet klaar zijn. Uitbouw van activiteiten als Private Ban king, Asset Management, Com mercial Banking, Factoring Lea sing en Information Banking heb ben we toen met name genoemd, naast bankverzekeren, in bijvoor beeld de Aziatische markt. Stil staan is er dus niet bij, want dat is hetzelfde als achteruitgang. Dat zijn onze aandeelhouders, onze klanten en onze medewerkers niet van ons gewend. We nemen dus de gelegenheid goed rond te kij ken, nieuwe contacten te leggen, oude contacten te versterken en de balans van onze sterkte op te maken." (In het maartnummer van Fortis Tribune: de CEO over Fortis in 2003 en 2004) Zoals gemeld in het oktober nummer van Fortis Tribune publi ceren we dit jaar een artikelenreeks over de grote financiële uitdaging en van Europa. Fortis beschouwt tien lobbythema's als prioritair. Freddy Van Den Spiegel, verant woordelijke Public Affairs, helpt de belangen van de groep te verde digen. Deze keer heeft hij het over de noodzaak aan een verdergaande harmonisering van de vereisten die de nationale controleorganen op leggen aan de bank- en verzeke ringssector. Een onontbeerlijke voorwaarde voor de groei van een cross-border-onderneming zoals Fortis. Hoewel de lidstaten precies doen waar ze zin in hebben, hou den de ondernemingen een oogje in het zeil. (GC) (lees verder op pagina 5) Machteld Stoffels Peter Craghs Brussel Het strategiedocument van For tis HR heet niet voor niets 'People 2003 - 2005'. "HR is about peo ple", zegt general manager Michel Deboeck. "HR-medewerkers moe ten beseffen dat ze met mensen bezig zijn." HR heeft als belang rijkste taak op zich genomen één organisatie te creëren door alle medewerkers te begeesteren met dezelfde waarden, filosofie en re flexen. Er is dus veel werk aan de win kel. Wie de lijst van tientallen pro jecten op basis van 'People 2003 - 2005' doorneemt, begrijpt dat het HR menens is. Fortis Tribune zal komende maanden een aantal ke ren stilstaan bij HR-projecten die vele mensen binnen Fortis aan gaan. Michel Deboeck weet wat hij wil: "Mensen moeten bij Fortis komen werken omdat ze het ple zierig vinden." "Maar dan moet je organisatie daarop inge richt zijn." (Het interview: pagina 3) Maart: Anton van Rossum licht resultaten 2003 toe Jacques van Ek over ontwikkelingen Fortis ASR April: Peter Vandekerckhoven, CEO MeesPierson

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Fortis - Tribune | 2004 | | pagina 1