12e Pierson Investment Seminar RIS, strategisch systeem voor de toekomst FLORIJN IS HET PERSONEELBLAD VAN PIERSON, HELDRING PIERSON In dit nummer: De Nederlandse Economie na de verkiezingen Ook BGD in ons nieuwe pand Etrusken in Allard Pierson Museum Intimis Tennisvereniging 25 jaar JAARGANG, OKTOBER 1989, NO. 9 Waarom RIS? Korte termijn Florijn verschijnt maandelijks. Artikelen uit dit blad kunnen, mits met toestemming van de redactie en bronvermelding worden overgenomon Wijzigingen in het benodigde aantal exemplaren s.v.p. schriftelijk opgeven aan de afdeling PUCO, gebouw AS4 in Amsterdam. AMSTERDAM - op 17,18 en 19 september werd in het Amsterdam Marriott Hotel het Pierson Investment Seminar 1989 gehouden. Voor de twaalfde keer waren uit 13 landen (153) institutionele beleg gers uitgenodigd. Het ook deze keer succesvol georganiseerde evenement werd eveneens door 13 (ac- count(managers van de buitenlandse Piersonvestigingen c.q. vertegenwoordigingen bijgewoond. Als gebruikelijk opende de heer Kleiterp het seminar waarna het gezelschap een drietal verschil lende presentaties kon bijwonen. Zo kon men kiezen uit een pre sentatie van de heer E.F. Smelt, hoofd Economisch Bureau, die bijgestaan door de heer M. van der Want een toelichting gaf op de Nederlandse vastrentende markt, een presentatie van de heren P.J. Schouten en T.H. Thomassen van Effecten Research over de groothandel in kapitaalgoederen en een aantal ondernemingen dat zich daar mee bezighoudt. De derde presentatie was er een van de heer J.W.F. Kaptein, hoofd Effecten Research over Conjuncturele cycli en de per formance van verschillende marktsectoren op de Amsterdamse Effectenbeurs. Een uitvoerige weergave van de laatstgenoemde inleiding vindt u elders in dit blad. De ochtend werd besloten met een plenaire bijeenkomst waarin een bedrijfspresentatie van Shell werd gegeven door de heer H. de Ruiter, managing director bij Shell. 's-Middags werden, zoals ge bruikelijk, andere bedrijvenpre- sentaties gegeven. Daartoe wa ren uitgenodigd: Assurantiecon- cem Stad Rotterdam, Holland- sche Beton Groep en Bols. Het avondprogramma voorzag in een bezoek aan de Beurs van Berlage waar een pianorecital werd gegeven door Louis van Dijk en Daniël Wayenberg. Dit programmaonderdeel werd ge volgd door het diner waar als gastspreker de Belgische minister van Staat W. de Clerq was uit genodigd. De volgende ochtend werd we derom gevuld met bedrijfpresen- taties van Nationale Nederlanden, Fokker, Hoogovens, AEGON, Océ- van der Grinten en AMEV. De middag stond geheel in het teken van Prinsjesdag. Via grootbeeldschermen en diverse TV monitoren konden de gasten de koninklijke stoet alsmede de troonrede (voor deze gelegen heid simultaan vertaald in het Engels) volgen. Hierna gaf de heer E.F. Smelt een toelichting op de Nederlandse economie en de Rijksbegroting 1990. Een weergave van zijn inleiding treft u elders in dit blad. De heer E.J. Huijboom sprak vervolgens over beursfondsen die momenteel door de beleggers minder aantrekkelijk worden bevonden. Huijboom schetste het gehoor dat de door hem on derzochte en gepresenteerde fondsen het toch beter doen dan 'men' meent. De heren J.F. Vergunst en F. Hoogendijk gaven tenslotte een toelichting op de huidige ont wikkelingen op en de vooruit zichten van de Nederlandse ef- fectenmarkt. r*- JMS-t Een van de seminarbezoekers ontvangt zijn conferentiekoffertje met achter grond informatie. M. van der Want assisteert tijdens de presentatie van de heer Smelt AMSTERDAM - Enige tijd geleden maakten wij melding van een drietal grote automatiseringsprojecten. Het gaat hier om de projecten RIS, VEGA en FIAT, die de ontwikkeling van voor Pierson belang rijke kemsystemen tot doel hebben. Een groot aantal mede werksters, afkomstig uit de produkt- en staf directoraten, is bij de ontwikkeling van deze systemen betrokken. Nog meer mede- werk(st)ers zullen via hun dagelijkse werkzaamheden met deze syste men te maken krijgen In dit artikel wordt nader ingegaan op het project RIS. Zoals ongetwijfeld onmiddels bekend is, staan de drie letters RIS voor Relatie Informatie Systeem. Het project RIS ging begin 1987 van start. De hoofd doelstellingen van het project zijn: ten eerste het vastleggen van alle relaties van Pierson in één systeem. Dat wil zeggen dat naast cliënten die een produkt afnemen, onder meer ook prospects, die getoond hebben geïnteresseerd te zijn in produk- ten van Pierson, leveranciers, adviseurs, professiegenoten en collega-banken in RIS worden opgenomen. De tweede doelstelling is het kunnen verschafffen van infor matie over een relatie. Bijvoor beeld wélke produkten neemt een cliënt af, om hoeveel trans acties gaat het en hoeveel bedra gen de baten hieruit voor Pierson. Maar ook zaken als: wie is de adviseur van de relatie, op welke wijze is de relatie bij Pierson gekomen, wie is con tactpersoon bij de relatie. Waarom is Pierson overgegaan tot de bouw van een nieuw Relatie Informatie Systeem? De belangrijkste aanleiding is gele gen in de knelpunten van het bestaande Cliënten Informatie Systeem (CIS) enerzijds en de sterk toegenomen behoefte aan informatie over relaties ander zijds. In het huidige CIS zijn al léén gegevens opgenomen van cliënten die al een produkt afne men. Het gaat daarbij vooral om Naam-Adres-Woonplaats- gegevens en gegevens die beno digd zijn voor diverse rapporta ges, onder meer aan De Nederlandsche Bank. Een goed totaaloverzicht van al le produkten die een cliënt af neemt, de bijbehorende omzet ten, posities en kosten en baten, kan niet vanuit CIS worden ver schaft. Ook uit de directoraatssystemen is deze informatie moeizaam te krijgen. Ditzelfde geldt voor in formatie over cliëntengroepen, zoals bijvoorbeeld Particulieren en Zakelijke cliënten. Om het beleid van de bank goed te kun nen formuleren en uitvoeren, is deze informatie echter on misbaar. Voorts bestaat grote behoefte aan het vastleggen van gegevens van relaties die mogelijk cliënt van Pierson kunnen worden, zo geheten prospects. Een laatste reden is dat het huidige CIS technisch sterk verouderd is, waardoor aanpassingen en uit breidingen moeilijk te zijn rea liseren. Uit deze opsomming blijkt dat het RIS-project zeer omvangrijk is. Om de realisatie van RIS hanteerbaar en overzichtelijk te maken, is daarom een aantal deelprojecten onderkend. Te vens worden de gebruikers niet ineens met het totaal geconfron teerd, maar kunnen zij geleide lijk met afgeronde onderdelen kennis maken. Eén van de deelprojecten is 'RIS Informatievoorziening korte ter mijn', afgekort RINFO. Om optimaal informatie over cliënten en produkten te kunnen verschaffen moet niet alleen RIS gereed zijn, maar moeten ook de directoraatssystemen aanpassin gen ondergaan. Dit neemt, zeker gezien het automatiseringswen- senlijstje van Pierson, nog gerui me tijd in beslag. Daarom is ge zocht naar een korte termijn oplossing, die misschien minder mooi is, maar tóch zo snel mo gelijk bruikbare informatie kan verschaffen. Het deelproject RINFO zal hierin voorzien. RINFO baseert zich op hetgeen in de bestaande systemen (Geldadministratie, FIAT, Rentesysteem) is vastgelegd en vormt dit om tot informatie over posities, omzetten en baten van cliënten en de door hen af genomen produkten. Het is de bedoeling dat in no vember dit jaar de eerste concre te resultaten voor de directora ten beschikbaar komen. Presen taties hiervoor worden voorbe reid. Een bijkomend voordeel van deze korte termijnoplossing is dat ervaring kan worden op gedaan om de lange termijn oplossing gestalte te kunnen ge ven. We noemen dit daarom wel eens Terende prototyping'. Het gaat echter om reële, concrete en naar wij verwachten, bruikbare gegevens.

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Pierson, Heldring & Pierson - Florijn | 1989 | | pagina 1