Pierson International Management/ Private Banking Conference 1989 stond in teken van samenwerking Steigers voor nieuwe gevel weg FLORIJN IS HET PERSONEELBLAD VAN PIERSON. HELDRING PIERSON In dit nummer: Hong Kong eigen boot Op zakenreis in Brazilië Project Telexautomatisering Van Hecke Catering JAARGANG, AUGUSTUS 1989, NO. 7 Tweede dag HEEMSKERK- Het Mercury Hotel Chateau Marquette in Heemskerk was dit jaar het decor waarbinnen de Pierson International Management/Private Banking Conferentie 1989 werd gehouden. Voor de Pierson International Management Conference (afgekort als PIM-conference en voorheen bekend als BUZA-conferentie) was het de achtste keer dat de managers van onze buitenlandse vestigingen bijeenkwamen. Voor het eerst liep pa rallel aan de PIM-conferentie ook de Private Banking Conference. Ook de managers van de BOP in Zwitserland en Luxemburg waren aanwezig. Huisstijl Florijn verschijnt maandelijks Artikelen uit dit blad kunnen, mits met toestemming van de redactie en bronvermelding worden overgenomon Wijzigingen in het benodigde aantal exemplaren s.v.p. schriftelijk opgeven aan de afdeling PUCO, gebouw AS4 in Amsterdam. lees verder op pag. 3 De volgende dag stond in het te ken van Private Banking. Na een introductie van conferentie- AMSTERDAM - Zowel aan de voor-als aan de achterzijde van het nieuwe Piersongebouw aan het Rokin zijn de steigers verdwenen. De natuurstenen gevelkleding en de koperen strips die (straks groen geoxy- deerd) voor het nodige contrast zullen zorgen zijn nu goed zichtbaar. Nog even en dan is alles rondom de bouwplaats verdwenen en kunnen de verhuizingen beginnen. Op 3 november begint de eerste verhuizing. Gezien het groeiend aantal vesti gingen in het buitenland en het daaruit voortkomende aantal deelnemers aan de conferentie, was dit jaar gekozen voor een conferentie-oord dat alle deelne mers ruimschoots kon huis vesten. Daartoe viel de keuze op Chateau Marquette: een eeuwenoud buitenverblijf op de grens van de duinen en het groe ne Noord-Hollandse land waar vroeger graven, edelen en patriciërs woonden. Het kasteel is tot restaurant en conferentie centrum omgebouwd, terwijl (500 meter daar vandaan op het omringende landgoed) het stijl volle en comfortabele hotelge bouw is gevestigd. Het feit dat de deelnemers voor het eerst buiten Amsterdam wer den gehuisvest had nog een an der doel. De organisatoren stond voor ogen hen elkaar nog beter te doen leren kennen en te doen samenwerken. De heer J. Kleiterp opende de conferentie met een toelichting op de financiële hoogtepunten van 1988. Vervolgens ging hij in op de resultaten over de eerste vier maanden van 1989 en de prioriteiten op korte termijn. De voorzitter ging voorts nog eens expliciet in op de belangrijkste onderwerpen van het Beleid 1990 en besloot zijn inleiding met de belangrijkste hoofdpun ten van het Beleid 1992. De heer F.J. Loudon was de tweede spreker van die dag. Hij ging uitvoerig in op de Piersonstrategie ten aanzien van Asset Management, Wereldwij de Trust- en daaraan gerelateer de services en de ontwikkelingen op het gebied van strockbrokerage in het continen tale deel van Europa. Tenslotte sprak hij over de filo sofie achter de samenwerking van Pierson met Sal. Oppenheim jr. Cie. 's-Middags sprak de heer T.C.W. van Manen over de nieuwe Pierson huisstijl. Hij ver ving de heer J.W. Jonker die he laas niet aanwezig kon zijn. Van Manen vertelde over de geschie denis van de huidige huisstijl en de redenen die ertoe hadden ge leid dat de directie het bureau Total Design de opdracht had gegeven om de huisstijl van Pierson aan te passsen c.q. te vernieuwen. Aan de hand van enkele dia's ondersteunde Van Manen zijn betoog en toonde de verschillen tussen de oude huisstijl en de in middels door de directie goedge keurde nieuwe huisstijl. In het kort komt het er op neer dat het Pierson logo een nieuwe styling heeft gekregen. De lay-out van briefpapier en dergelijke, jaarverslagen, brochures enz. zullen de nieuwe huisstijl gaan dragen. De donkerblauwe kleur, die in feite het handelsmerk van de bank is geworden, zal blijven bestaan en worden aangevuld met een nieuwe kleur blauw. De toepassing van het PHP vignet blijft gereglementeerd. Het komt er op neer dat het beeldmerk (het vignet PHP) nimmer gelijktijdig met het woordmerk (Pierson, Heldring Pierson N.V.) op een en de zelfde beelddrager (lees pagina) gevoerd mag worden. Het is de bedoeling dat de nieu we huisstijl met ingang van 3 november a.s. wordt ingevoerd. Tijdens de PIM-conferentie bleek duidelijk dat aan het PHP vignet in het buitenland zeer grote waarde werd gehecht. De middagbijeenkomst werd vervolgd met een presentatie over Data Processing. De heer G.C. Schoenmakers, directo- raatshoofd ISOR, gaf een over zicht van de ontwikkelingen in 1988, lichtte de concernverant woordelijkheden van ISOR en ECAZ nog eens toe en zette de strategie uiteen ten aanzien van de hard- en software in de ko mende twee jaren. Vervolgens gaf de heer J.R. Hare, (managing director van Datalink (C.).Ltd), daarbij geas sisteerd door de heer J.G. van Eijk van ISOR, een presentatie over de toepassingsmogelijkhe den van DATALINK. Voor meer details over dit programma-onderdeel verwijzen wij u naar het desbetreffende ar tikel elders in dit blad. Aan het eind van de middag ver trok men naar Amsterdam waar een bezoek aan de nieuwbouw aan het Rokin werd afgelegd. Het gezelschap werd daar ont vangen door de projectmanager W.E. Kahle en architect P. Dirks. Uit de monden van de di verse buitenlanders kon worden opgetekend dat zij grote waarde ring hadden voor zowel de loca tie als het nieuwe gebouw zelf. Na dit bezoek vertrok men met een rondvaartboot naar de Zaanse Schans, waar in het be kende restaurant 'De Hoop op d'Swarte Walvis' werd ge dineerd. voorzitter E.F. Blase (Pierson International A.G. te Zug) sprak de heer E.K.M. Lee (Singapore) over Asset Management in het Verre Oosten. De heer S.H. Norman (Hong Kong) hield een inleiding over Private Banking en Trustservices in het Verre Oosten. De heer C.R. Middleton en LD. Fair gaven een toelichting op dezelfde on derwerpen maar dan voor wat betreft de Angelsaksische ge bieden. Na de koffie spraken de heren G.A.J, van Bers en G. von Richter, respectievelijk over de diensten van Bank Oppenheim Internationa] S.A. (Luxemburg) en Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) A.G. te Zürich. De heer J.A.G. Jonkheer gaf een toelichting op de dienstverlening van onze bank op de Nederlandse Antillen. 's-Middags spraken de heren A. van Marken en Ch.W. van Boetzelaer over de mogelijkhe den van Private Banking versus respectievelijk het Trust- en Effectenbedrijf. De heren E.E. van Laer (Treasury), W.M. Steenstra Toussaint (Merchant Banking) en W. van Veelen (Krediet- bedrijf) lichtten ieder de moge lijkheden van hun bedrijfson derdelen toe en de wijze waarop Edmund Lee buitenlandse kantoren ervan ge bruik kunnen maken. Tenslotte vond er een paneldiscussie plaats onder voorzitterschap van de heer Loudon. Daarbij bestond de mogelijkheid om over bestaande en mogelijk gewenste produkten voor het internatio nale bedrijf van Pierson te praten. Gezien het feit dat Florijn ook buiten Pierson wordt verspreid spreekt het voor zich dat wij in deze kolommen niet gedetailleer der op de inhoud van deze dag zullen ingaan. Voor zover dat wel mogelijk is verwijzen wij u naar de respec tieve inleidingen, elders in dit blad opgenomen. 's-Avonds vond in Chateau Marquette een diner plaats waarbij de heer Kleiterp zijn vi sie gaf op het bankieren na 1992.

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Pierson, Heldring & Pierson - Florijn | 1989 | | pagina 1