Paula de Vries en Naomi Snijder plannen en bewaken de produktie Anti Pass-Back-systeem gaat veiligheid medewerk(st)ers verhogen Volgende maand geen Florijn FLORIJN IS HET PERSONEELBLAD VAN PIERSON, HELDRING PIERSON In dit nummer: Pensioenreglement en personeelscondities vragen om verbetering NCHP hecht waarde aan samenwerking Op zakenreis in Brazilië Project Telex Automatisering Studiereis naar Italië 16e JAARGANG, JUNI 1989, NO. 6 Meldposl naar OPER AMSTERDAM - Beiden werken zij bij PROS (PROduktie Support) een afdeling van de sector COMS (COMputer Services). Hun werk bestaat uit het, in overleg met de gebruikers, begeleiden, bewaken en plannen van de produktie. Het opsporen van oorzaken van storingen tijdens of naar aanleiding van ver storingen in het produktieproces binnen het Rekencentrum. Daarnaast verzorgen zij de documentatie en de rapportage van storingen. Beiden bezetten zij de telefonische meldpost waar de storingen binnenkomen van zowel de binnenlandse als buitenlandse Pierson-vestigingen. Wij spraken met Paula de Vries (22) en Naomi Snijder (21) over hun werk. Florijn verschijnt maandelijks. Artikelen uit dit blad kunnen, mits met toestemming van de redactie en bronvermelding worden overgenomon. Wijzigingen in het benodigde aantal exemplaren s.v.p. schriftelijk opgeven aan de afdeling PUCO, gebouw AS4 in Amsterdam. Het werk dat Paula en Naomi doen laat zich eenvoudiger om schrijven dan het in werkelijk heid is. Het systeem is in feite heel een voudig. De medewerk(st)er die het gebouw betreden wil zal straks de vernieuwde (elektroni sche) key-card voor een daartoe bestemd kastje houden, waarna via een draaiend hekje toegang tot het pand wordt verkregen. Een en ander houdt gelijktijdig in dat iedereen altijd zijn/haar kaart moet gebruiken en het zo geheten "meelopen met ie mand" niet meer mogelijk is. Dat is ook logisch want wanneer iemand - zonder dat het systeem In de eerste plaats bewaken en plannen zij met de gebruikers de 'produktie' van de gegevens. Wanneer transacties zijn gedaan zijn/haar binnenkomst heeft vastgelegd - het gebouw weer wil verlaten, kan hij/zij er niet uit. Het systeem heeft de binnen komst niet geregistreerd, dus u bent voor het systeem dan ook niet binnen het gebouw en kunt u er dus ook niet uit. Op het moment dat de card het systeem activeert, wordt het kaartnummer en de naam van de persoon aan wie de kaart is uitgereikt en de afdeling waar deze werkzaam is, vastgelegd. worden die door 'gebruikers' binnen de bank in de computer ingevoerd. Die gegevens worden op een bepaald moment De gegevens worden alleen in geval van absolute noodzaak opgevraagd en uitgeprint. Anders dan bij controle of het systeem nog goed functioneert, is er geen sprake van frequente rapportage. Op de vraag of gelijktijdig aan deze procedure een tijdregistratie wordt gekoppeld zegt de heer A.G. Prent van de afdeling IDVE en verantwoordelijk voor de veiligheid binnen Pierson, dat dit zeker niet de opzet is, maar dat tijdregistratie met dit Naomi Snijder en Paula de Vries (meestal aan het eind van de dag) verwerkt. Dat alles dient vooraf zorgvuldig gepland te worden. Plotseling kan er tijdens de ver werking een storing optreden. Niet altijd is dat een technische storing in de apparatuur maar kan er ook een fout ontstaan in de programmatuur, bestanden, netwerken, etc. systeem wel mogelijk is maar dat Pierson in eerste instantie de daartoe benodigde software niet heeft aangeschaft. Vooralsnog zal tijdregistratie dus niet plaatsvinden. "Het is voor zowel de mede werksters als voor ons een ge ruststellende gedachte dat het systeem bij noodgevallen, waar bij we mensen moeten evacue ren, in eerste instantie inzicht verschaft in het aantal mensen dat niet op de plaats van evacuatie aanwezig is en toch binnen het gebouw moest zijn. Wij kunnen dan precies nagaan waar die mensen zich moeten bevinden en sluiten daarmee een groot aantal risico's bij voorbaat uit". Het Anti Pass-Back systeem gaat ervan uit dat het niet moge lijk is onopgemerkt het pand binnen te gaan en te verlaten. Dus binnenkomst melden en vervolgens ongemerkt via andere wegen naar buiten, zonder dat het systeem dat vastlegt, is niet mogelijk. De afdeling Computer Operations die belast is met de uitvoering van de produktie, neemt als zij de storing niet zelf kunnen oplossen, contact op met Pros, die op zijn beurt gaan uitzoeken hoe de fout is ont staan en hoe die door hen kan worden opgeheven, dan wel dat deze door de programmeurs moet worden opgeheven. Een en ander betekent dat zij de verschillende processen goed moeten kennen. Daarnaast moeten zij enigszins op de hoogte zijn van het werk van de gebruikers en dienen de gebruikers ook te weten welke mogelijkheden en onmogelijk heden het systeem kent. Van de storingen in het produk tieproces worden rapportages gemaakt die vastgelegd worden. In feite ontstaat er een samen bundeling van praktijkgevallen die ertoe kunnen bijdragen dat als er een identieke storing op treedt en men niet direct de oplossing weet er in de files van de rapportages kan worden ge keken welke maatregelen er ge nomen moeten worden. Samen met hun collega's Ed Blom en Piet Pronk ondersteu nen zij in letterlijke zin van het woord, de produktie van de da gelijkse stroom van gegevens. Een arbeidsintensieve, soms ook moeilijke functie, die zij sedert juli 1988 uitoefenen. Paula de Vries: "Wij hebben beiden op een advertentie van Pierson geschreven en zijn toen aangenomen. In het begin heb ben we, toen we nog niet precies wisten hoe een en ander werkte, wel eens wat foutjes gemaakt. Maar zo langzamerhand weten we wel hoe het allemaal in el kaar steekt. We waren ook niet helemaal op de hoogte van de werkzaamheden van de ge bruikers". Paula zegt dat het wel eens spannende momenten oplevert als er een probleem is. Naomi bevestigt dit. "Het komt ook voor dat de ge bruiker in de output een fout ontdekt. Hij/zij belt ons direct op en vertelt ons dan, op soms zeer duidelijke en niet mis te ver stane manier, dat er een fout in de produktie zit-en dat die snel moet worden verbeterd. Wij be grijpen die opwinding heel goed. De ander is als gevolg van die fout boos en draagt zijn onge noegen dan tijdelijk aan ons over. Wij gaan dan toch snel aan de gang om de fout op te sporen en te corrigeren of te la ten corrigeren. Al wordt er wel eens een keertje gemopperd, over het algemeen hebben we toch veel leuke contacten met de gebruikers. Wij zijn er immers voor om hen te helpen". Tijdens hun werk hebben ze in cidenteel internationale contac ten. Soms per telefoon, soms per fax. Onder meer met Tim Taylor en Ian Cotrell van International Clearing Services (ICS) in Londen over effecten en optieposities en met Rya de Winde van onze vestiging in Antwerpen. Binnen ISOR wordt overwogen om de meldpost naar OPER te verhuizen. De fysieke afstand tussen de af deling PROS en OPER wordt daarmee niet alleen overbrugd, een nóg snellere aanpak van een technisch probleem (een termi nal die het niet doet of 'een lijn tje dat down ligt') is daarvan mede het gevolg. Bovendien kunnen wij onze service-verlening uitbreiden naar een 24-uurs dienst. Het wegvallen van de meldpost bij Paula en Naomi betekent geenszins dat ze het dan minder druk zullen hebben. De nieuwe situatie verschilt alleen daarin dat zij niet direct maar in tweede instantie met 'problemen' zullen worden geconfronteerd. De twee medewerksters van PROS zijn naast hun dagelijkse werkzaamheden nog druk doen de met de studie HEI van het NOVI; een automatiseringscur sus die hen in staat moet stellen hun werk nóg beter te doen. Op de vraag of zij hun werk leuk vinden, antwoorden ze gelijk gestemd: "Ja, het is zeker leuk werk, het is alleen jammer dat zo weinigen weten wat wij pre cies doen. Eigenlijk zou iedereen die ge bruiker wordt eens bij ons langs moeten komen om te zien wat wij doen en ook hoe wij het doen. Wederzijds begrip is een van de belangrijkste punten die we in ons werk nodig hebben" zegt Naomie Snijder. Misschien dat dit gesprekje er toe heeft bijgedragen dat dit wat duidelijker is geworden. AMSTERDAM - Zoals gebruikelijk zal de volgende maand geen Florijn uitkomen. De volgende uitgave zal in augustus verschijnen. De redactie wenst u allen een prettige vakantie en be houden terugkeer toe. AMSTERDAM - Iedereen bij Pierson maakt al jarenlang gebruik van de zogeheten 'Key- card'Met dit gemagnetiseerde stukje plastic is het eenvoudig om toegang tot de kantoren te verkrijgen. Deze kaart zal bij het verhuizen naar ons nieuwe kantoor aan het Rokin worden vervangen door een elektronische kaart. Het zal daarmee dan niet alleen mogelijk zijn zich toegang tot het gebouw te verschaffen, ge lijktijdig zal het systeem de naam en de afdeling van de kaarthoud(st)er in het systeem opslaan. Doelstelling hiervan is: het verkrijgen van een zuiver inzicht van het aantal personen dat zich gedurende een calamiteit binnen het gebouw bevindt, danwel na eventuele evacuatie nog er gens in het gebouw moet bevinden.

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Pierson, Heldring & Pierson - Florijn | 1989 | | pagina 1