General manager Londen F.W. Vermeulen ziet toekomst in Londen met vertrouwen tegemoet j i Pierson krijgt modern digitaal netwerk FLORIJN IS HET PERSONEELBLAD VAN PIERSON, HELDRING PIERSON In dit nummer: Bedrijfsgerichte kinderopvang. Wat is AI nu eigenlijk? Internationaal beleggen loont. Kaderpersoneel richt Europese organisatie op. 16e JAARGANG, MEI 1989, NO. 5 Zaken doen in Londen is duur Toekomst AMSTERDAM - Met de verhuizing van het Nederlandse hoofdkantoor van Pierson, Heldring Pierson van de Herengracht naar het Rokin, is besloten haar communicatiesysteem te moderniseren. Uit het aanbod van verschillende leveranciers koos de bank voor een Vox 6110 en een Bedrijfskabelnet van PTT Telecom, een Nokia kabelsysteem en een Eripax X-25 'data switch' net van Ericsson. De unieke samenwerking PTT Telecom, Nokia en Ericsson zal leiden tot een volledig digitaal communicatiesysteem waarin spraak en data samengaan. Florijn verschijnt maandelijks. Artikelen uit dit blad kunnen, mits met toestemming van de redactie en bronvermelding worden overgenomon Wijzigingen in het benodigde aantal exemplaren s.v.p. schriftelijk opgeven aan de afdeling PUCO, gebouw AS4 in Amsterdam. LONDEN - Na enkele maanden in Amsterdam het Nederlandse bedrijf van Pierson te hebben bekeken, vertrok de heer F.W. Vermeulen op I september vorig jaar naar ons kantoor in Londen waarover hij thans de leiding heeft. Florijn sprak met hem. Het kantoor in Londen werd in 1974 als vertegenwoordiging door de heren Van Tuyll van Serooskerken en Beelaerts van Blokland opgezet. Terwijl de laatste na enige jaren Londen zijn carrière in Nederland ver volgde, bleef de heer Van Tuyll in Londen als vertegenwoordiger van Pierson. Voordat de heer Vermeulen bij Pierson kwam was hij werk zaam bij de Algemene Bank Nederland, laatstelijk bij: Albank Alsaudi Alhollandi, de Saoedi Arabische affiliatie van de ABN. Na viereneenhalf jaar in Vancouver werd Vermeulen overgeplaatst naar Riad, hetgeen een duidelijke verandering voor hem en zijn gezin betekende. "Het expatriate leven trekt ons nog altijd aan" verduidelijkt Vermeulen die met "ons" even eens zijn echtgenote en drie kin deren bedoelt. "Het spreekt ons ook aan dat onze kinderen door dat 'expat- leven' een bredere kijk op de wereld krijgen. Zeker het Saoedische leven dat nogal af wijkt van dat in de meeste lan den, is een goede ervaring ge weest. Londen is een van de drie belangrijkste financiële centra in de wereld. Het lijkt mij bijzon der interessant om hier een aan tal jaren te werken en het bedrijf van Pierson in Engeland verder uit te bouwen. Zeker gezien de veranderingen die zich momen teel in Europa voltrekken". Hoe is het eerste halfjaar in Engeland bevallen? "Het is omgevlogen. Het klopte ook met de verwachtingen die ik van de situatie hier had. Er is veel te doen en alles is duidelijk anders dan ik in Saoedi Arabië gewend was. De werksfeer vind ik erg prettig. Vermeulen merkt daarbij op dat Saoudi Arabië geen kapitaal markt en nog maar een rudi mentaire effectenmarkt (over the counter-market) van een beperkt aantal fondsen kent. "Het aardige van mijn overgang naar Pierson is om nu heel direct met de effectenwereld te maken te hebben. Over de ontwikkelingen in Londen kan Vermeulen gezien zijn korte verblijf in Engeland nog niet veel zeggen. Op een ci taat uit een Nederlandse krant waarin wordt geschreven dat er mensen zijn die niet geloven dat Londen hèt financiële centrum van Europa zal blijven, zegt hij dat hij daarin vooralsnog niet gelooft. "De know how, de grootte van de markt, de ervaring en alles wat daar allemaal mee te maken heeft zie ik nog niet zo een, twee, drie naar Parijs, Frankfurt, Brussel of Amsterdam verdwijnen. Met de in de pers genoemde negatieve ontwikkelingen wordt volgens mij de Financial Services Act van 1986 bedoeld, die op het ge bied van het toezicht en het zich houden aan de gestelde regels, zwaardere eisen heeft gesteld. Een en ander is een uiterst bureaucratisch, ik zou haast zeg gen 'on-Engels' document ge worden, dat ook extra kosten met zich meebrengt. Er zijn hier echter wel degelijk tendensen waar te nemen die er op duiden dat men de zaak op diverse fronten wil verbeteren. Daarbij denkt men af te stappen van de duizenden gespecificeerde regeltjes en over te gaan naar vastgelegde principes. Ik ben op timistisch en geloof zeker dat er verbetering zal komen". Vermeulen ziet dat van tijd tot tijd Nederlandse bedrijven naar Engeland gaan om emissies te doen; een zaak waarvan hij meent dat Pierson erop moet in haken. Pierson is een bank van specialiteiten. "Filmfinanciering is zo'n specia liteit en op dat gebied gebeurt in Londen wel wat. Ik hoop tea men met 'Amsterdam' ook in deze markt hier een belangrijke bijdrage te kunnen leveren. Van de meer 'orthodoxe' bankzaken is handelsfinancieringen ook een Pierson niche waarin wij na mens Amsterdam actief zijn in de syndicering van dergelijke transacties. In het algemeen kan gesteld worden dat de concur rentie op alle gebieden zwaar is en dat betekent dat wij hoge kwaliteit moeten leveren". Er werken thans zo'n vijfenze ventig medewerk(st)ers bij Pierson Londen. Daarvan wer ken er vierendertig in 'City-tower' waar zijn geconcen treerd: de effectenhandel, (inclu sief de Dutch-desk) private banking, valutahandel (sinds april '89) en holdingactiviteiten (inclusief de administraties voor derden). Bij ICS in Lombardstreet wer ken momenteel ruim veertig mensen. Daar vinden de optie- clearing, de financiering van market makers en de risicobe waking plaats. Sedert kort zijn daar ook de me dewerksters van Anglo Options ondergebracht die de optie-broking activiteiten ver zorgen. Wie zich in Londen vestigt om daar zaken te doen dient er ter dege rekening mee te houden dat Londen zeer duur is. Een en an der heeft sterk te maken met de zeer hoge huisvestingskosten in de City. "De huren zijn buitengewoon hoog en je moet opletten dat de kosten strak in de hand worden gehouden, terwijl je ook ten aanzien van je baten voortdu rend actief en efficiënt moet zijn. Uitbreiding van onze activi teiten zoals onlangs met de start van de valutahandel is mijns in ziens dan ook absoluut noodza kelijk". Wanneer men door de afdelin gen in de City Tower loopt valt een "vreemde eend in de bijt" niet op. Zo vreemd is hij overi gens nu ook weer niet: het is een medewerker van Sal. Oppenheim in Keulen: Tobias Graaf von Bemstorff. Sedert november 1988 beschikt Pierson over een 'Duitse desk' door middel van Sal. Oppenheim Jr. Cie Securities (UK) Ltd.; een afgeleide van de Nederlandse desk die wij hier al enige jaren hebben. Dat bete kent dat zij de effectenzaken van met name Duitse cliënten behan delen, een en ander als ver lengstuk van hun institutionele dealingroom in Keulen. Hij is niet daadwerkelijk in dienst van Pierson, zoals in New York en Tokio, waar we een gezamenlijk kantoor hebben. Door de aan wezigheid van Graaf von Bemstorff kan Pierson een bre der pakket aanbieden". Vermeulen hoopt dat de effectenactiviteiten in Londen verdere uitbreiding zullen on dergaan. "Als Pierson, zoals gepland, zijn vleugels verder in Europa uitslaat hoop ik dat zulks ook zijn uitstraling naar Londen zal hebben en omgekeerd. Wij zul len elkaar op vele fronten meer dan ooit de bal moeten toespelen". In tegenstelling tot het Verre Oosten is private-banking in Europa nog geen activiteit die overal wordt uitgevoerd. Er is in Londen een klein aantal banken dat van oudsher deze dienstver lening verricht, een voorbeeld daarvan is Coutts Co. Engeland is groter dan Nederland, dus ook in de regio wordt er hier zo het een en ander aan gedaan. "Ik denk dat onze private banking-activiteiten veel meer internationaal dan Engels van karakter zullen zijn". Samenvattend kan worden ge zegd dat de heer Vermeulen het in zijn functie als manager van kantoor Londen zeker naar zijn zin heeft. "Ik kijk uit naar verdere uit bouw van de activiteiten hier en heb daartoe het verwerven van een bankvergunning als een be langrijke prioriteit op mijn lijstje staan. De naam van Pierson in de Londense financiële wereld is 'triple A'; eerste klas dus. Ik heb al van diverse kanten ver nomen dat Pierson hier een uit stekende reputatie geniet, het geen een comfortabele uit gangspositie voor een buiten lands bedrijf is en een bijzonder goed uitgangspunt om de toe komst in Londen met vertrou wen tegemoet te zien". Een bank is een dienstverlenende organisatie. Dienstverlening valt of staat met de beschikbaarheid van informatie. Een bank, dus ook Pierson, is een informatieverwerkende or ganisatie. Telecommunicatie verzorgt de ontsluiting daarvan. Onder telecommunicatie wordt in dit verband verstaan: trans port van informatie over afstand. Het wordt voor bedrijven steeds belangrijker om hun interne en externe communicatie zo op te zetten, dat bedrijfsprocessen op timaal kunnen worden on dersteund. Telecommunicatie wordt daarom een belangrijk strategisch instrument voor het management; óók bij Pierson. Onze bank werd vanwege een aantal ontwikkelingen ge dwongen op korte termijn een telecommunicatiebeleid te ver woorden. Deze ontwikkelingen waren onder meer een toene mende samenhang tussen infor matievoorziening en communi catiemogelijkheden, maar ook de toenemende vraag naar infor matie en communicatie binnen Pierson, de bouw van het nieu we hoofdkantoor aan het Rokin en de huidige ontwikkelingen bij PTT en Europa '92. Op basis hiervan is een universe le telecommunicatie-bedrijfs- infrastructuur voor spraak, data, tekst en beeldcommunica tie ontworpen die alle gewenste applicaties op iedere werkplek kan bieden. Het voldoet aan een veelheid van eisen zoals beheersbaarheid, toekomstgerichtheid en effiëncy. Dit ontwerp werd in een concept 'Telecommunicatie Beleidsplan' van oktober 1988 vastgelegd. Het beleidsplan was gericht op het ontwerpen en aanschaffen van een bedrijfsinfrastructuur voor Pierson. Op basis van dat rapport werden keuzes gemaakt en niet in de laatste plaats de voortgang in de nieuwbouw van het hoofdkan toor gegarandeerd. Tevens werd tegemoet gekomen aan de aanbevelingen van de uit gevoerde risico- analyse. Deze analyse heeft betrekking op de continuiteitsrisico's van de com puterservices.

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Pierson, Heldring & Pierson - Florijn | 1989 | | pagina 1