"Effectenindustrie weer op goede spoor" Drs J. Kleiterp tijdens persconferentie: Hoogste punt bereikt In dit nummer: Jaarlijkse bijeenkomst medewerksters SOZA in Curasao Verlichting kantoor Rokin 16e JAARGANG, APRIL 1989, NO. 4 FLORIJN IS HET PERSONEELBLAD VAN PIERSON, HELDRING PIERSON AMSTERDAM - Tijdens de persconferentie ter gelegenheid van ons jaarverslag 1988, hield de voorzitter van onze bank, de heer J. Kleiterp, een inleiding over de ontwikkelingen in de "effectenindustrie" na de beurskrisis in 1987. Hierna volgt de integrale tekst van deze inlei ding. 2 miljard - niet uitblijven. Terwijl deze nog voortduurt gingen in Londen inmiddels 5000 banen (4% van het in de City bij banken en brokers werkzame personeelsbestand) verloren. In New York gingen 15.000 banen verloren". "Tegen deze achtergrond laat zich ook verklaren waarom de gevolgen van de crash voor de bedrijfstak in andere finan ciële centra veel geringer zijn geweest. Beperk ik mij tot Amsterdam, dan is het duidelijk dat wij ons hier veel voorzichtiger hebben opgesteld. Enerzijds is de capaciteitsuit breiding relatief beperkt ge bleven, anderzijds is het pro visiesysteem tot nader order slechts gedeeltelijk losgelaten. Essentieel voor de bedrijfstak is uiteraard ook het post- crash gedrag van de beleg gers. In mijn opmerkingen daarover beperk ik mij tot ons eigen land". "Daarbij begin ik met de in stitutionele beleggers, omdat zij het grootste deel van de aandelenomzet voor hun re kening nemen. De grote institutionele beleg gers hebben zich - zo weten wij uit eigen waarneming - door de crash niet fundamen teel laten beïnvloeden. Zij zijn bij hun uitgangspunt ge bleven dat aandelen, ten op zichte van andere belegging sinstrumenten, op langere ter mijn gezien, een relatief hoge aantrekkelijke 'total return' opleveren. Ver schillende grote institutione- lees verder op pag. 3 Florijn verschijnt maandelijks. Artikelen uit dit blad kunnen, mits met toestemming van de redactie en bronvermelding worden overgenomon. Wijzigingen in het benodigde aantal exemplaren s.v.p. schriftelijk opgeven aan de afdeling PUCO, gebouw AS4 in Amsterdam. AMSTERDAM - Het hoogste punt van ons nieuwe gebouw aan het Rokin is bereikt. Meer hierover op de volgende pagina. "Ongeveer anderhalf jaar ge leden werd de wereld opge schrikt door de beurscrisis. Niet alleen in de financiële wereld riep deze gebeurtenis bange voorgevoelens op. Er bestond mondiaal grote vrees dat de crash de aanloop zou zijn naar drastische beperkin gen in de particuliere beste dingen, uitmondend in een re cessie". "Inmiddels weten we dat de economie de beurscrash in feite volledig heeft genegeerd. De economische groei was in vele landen in 1988 zelfs zo groot dat er een toenemende bezorgdheid is ontstaan over conjuncturele oververhitting, inflatie en rentestijging". "Kijken we meer in het bij zonder naar de kapitaalmark ten, dan zien we dat het koerspeil op de aandelen markten zich allengs behoor lijk heeft hersteld. Verreweg het grootste deel van de in ok tober 1987 ontstane koersda lingen is ongedaan gemaakt". "Betekent dat nu dat ook voor de effectenindustrie de gevolgen van de beurscrash beperkt zijn gebleven? Laat ik, als antwoord op deze vraag, in grote lijnen onze vi sie geven op de ontwikkelin gen in de bedrijfstak". "Ik begin dan met vast te stel len - het klinkt u misschien vreemd in de oren - dat uit de gebeurtenissen op 19 oktober 1987 en volgende dagen wel degelijk positieve conclusies kunnen worden getrokken. Ondanks de hectische ontwik kelingen van de aandelen koersen en de enorme aantal len aandelen welke moesten worden verhandeld, zijn de beurzen open gebleven, uitge zonderd Hong Kong. Effec ten blijken onder extreme om standigheden een liquide bezit te zijn. Het feit dat de mark ten zo'n zware test goed heb ben doorstaan, geeft vertrou wen in de werking van het beursmechanisme. Hiermee is niet gezegd dat al les vlekkeloos is verlopen. In Amsterdam hebben we ge constateerd dat in de admi nistratieve en orderverwer king de verhoogde activiteiten op de beursvloer nauwelijks konden worden gevolgd". "Kijk ik nu meer in het bij zonder naar de gang van za ken in de bedrijfstak, dan moeten we ons niet blind sta ren op het inmiddels opgetre den, alleszins bevredigende koersherstel. De inkomsten uit de bedrijfstak worden im mers in hoge mate ook be paald door volume, provisie tarieven en marges". "Daarbij moeten we een on derscheid maken tussen obli gaties en aandelen. In de obligatiesector zijn de omzetten in Amsterdam, De financiële pers leest aandachtig mee bij de toespraak van de heer Kleiterp tijdens de persconferentie maar ook elders, gestegen; de toch al niet hoge marges in de ze sector kwamen echter ver der onder druk. Met name in de transacties met institutio nele beleggers is bij de verhan deling van grote pakketten obligaties nauwelijks nog van een marge sprake. In de aandelensector zagen we in 1988 een forse teruggang van de omzetten. Om u een indruk te geven: in New York was de aandelenomzet het af gelopen jaar 29% lager dan in 1987. In Londen bedroeg het vergelijkbare percentage 34% en in Amsterdam 22%". "Een dergelijke teruggang in omzetvolumes komt uite raard hard aan. Twee kantte keningen zijn hier daarbij op zijn plaats. Allereerst de omzetdaling op zich. Ten opzichte van de wel zeer uitzonderlijke jaren 1987 en 1986 is de opgetreden ver mindering inderdaad fors. Vergeleken met 1985 was de omzet in 1988 evenwel alles zins normaal. De tweede kanttekening heeft betrekking op de gevolgen welke de omzetdaling voor de bedrijfstak heeft gehad. Die gevolgen worden veelal geïl lustreerd aan de hand van de ontwikkelingen welke zich in Londen na 19 oktober 1987 hebben voltrokken en nog steeds gaande zijn. Ik ben van mening dat de verwijzing naar Londen onterecht is, omdat wat daar gebeurt dieper lig gende oorzaken heeft. Voor het begrijpen van de ge beurtenissen in de Londense financiële wereld moeten we teruggaan naar de dagen van de 'Big Bang'. Big Bang om vatte een aantal gelijktijdig ingevoerde ingrijpende wijzi gingen op het gebied van zo wel de organisatie van de han del, de provisiestructuur als het aantal (buitenlandse) marktpartijen. Deze veranderingen, die bo vendien in een zeer korte tijd werden doorgevoerd, vielen samen met de laatste jaren van een reeds geruime tijd voortdurende beurshausse en een reeds ingezette sterke stij ging van betaalde salarissen aan ervaren effectenhandela ren en elders in de bedrijfstak werkzaam personeel. De door Big Bang geïnspireer de overnames en uitbreiding van het aantal marktpartijen, waaronder praktisch alle bui tenlandse huizen van naam, creeërden een vraag naar ge kwalificeerd personeel, die het beschikbare aanbod verre overtrof. Als gevolg hiervan ondergingen de salariskosten en secundaire arbeidsvoor waarden een verdere, zeer forse stijging. Daarbij kwam dat deze kostenstijgingen optraden on der omstandigheden waarbij het zicht op een bedrijfseco nomisch verantwoorde gang van zaken werd vertroebeld door grote administratieve achterstanden. Dit als gevolg van het feit dat het archaïsche Engelse settlement systeem de sterk gestegen volumina niet kon verwerken. In dit bedrijfseconomisch uit erst ongezonde en kwetsbare klimaat kwam de crash bui tengewoon hard aan en kon een sanering - sedert de Big Bang verloren de belan grijkste huizen in de City naar schatting

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Pierson, Heldring & Pierson - Florijn | 1989 | | pagina 1