Verkild beursklimaat van invloed op jaarcijfers 1988 Kwaliteitsprijs 1988 toegekend FLORIJN IS HET PERSONEELBLAD VAN PIERSON, HELDRING PIERSON In dit nummer: Afnemers van Unisys bundelen ervaring NV Koninklijke Sphinx presenteert zich Herstructurering Effectenhandel 6e JAARGANG, MAART 1989, NO. 3 Treasury Trust Kredietbedrijf Florijn verschijnt maandelijks. Artikelen uit dit blad kunnen, mits met toestemming van de redactie en bronvermelding worden overgenomon. Wijzigingen in het benodigde aantal exemplaren s.v.p. schriftelijk opgeven aan de afdeling PUCO, gebouw AS4 in Amsterdam. AMSTERDAM - Zoals we allen weten is een niet onbelangrijk deel van het bedrijfs- volume van een bank als Pierson gevoelig voor de gang van zaken op de effecten- markten. I)it strekt zich verder uit dan de handel in effecten en het vermogensbeheer. Ook activiteiten als beursintroducties en aandelenemissies, kredietverlening aan effec tencliënten en marketmakers op de optiebeurzen, maken daarvan deel uit. Een en ander veroorzaakte een daling in het volume van de activiteiten van de bank. Dit kwam onvermijdelijk tot uitdrukking in lagere interest- en provisiebaten. Naar aanlei ding van de presentatie van de jaarcijfers en de daaraan verbonden persconferentie spraken wij over deze invloed op de gang van zaken in 1988 met directievoorzitter drs J. Kleiterp. Ondanks het feit dat de Europese en Amerikaanse beurzen zich qua koersont wikkeling goed herstelden van de gebeurtenissen in ok tober 1987, realiseerde het Effectenbedrijf in 1988, en over het geheel genomen, minder affaires dan in 1987. Hierdoor daalden de provi siebaten. Jaarverslag De heer J Kleiterp: "Zoals wij ook in het Jaarverlag over 1988 hebben weergegeven, stemt het tot voldoening dat de groei van de baten uit de overige gespecialiseerde dienstverleningen die wij als Pierson te bieden hebben, de teruggang in de beursgerela- teerde inkomsten in belang rijke mate heeft gecom penseerd. De kracht van onze bank ligt vooral in het onder wisselende marktomstandigheden terzij de staan van onze cliënten met op maat gesneden dienstverle ningen. Door dit beleid is het aantal cliënten vorig jaar ver der gegroeid. Meer in het bij zonder werd zulks be werkstelligd door de uitbrei ding van het aantal buiten landse vestigingen, de ont wikkeling van produkten en diensten en de bestendigean- dacht voor de kwaliteit van onze dienstverlening. Deze zal dan ook zeer toegespitst blijven op de specifieke aspec ten van iedere transactie en de individuele behoeften van on ze cliënten. Wij hebben in 1988 duidelijk te maken gehad met de voor zichtiger geworden opstelling van de beleggers en de daar mee gepaard gaande verschui vingen in hun beleggingsvoor keuren. De koersresultaten uit onze effectenhandel waren belangrijk hoger dan vorig jaar, maar binnen het Effectenbedrijf als geheel daalde per saldo, de omzet provisiebaten aanzienlijk. Pierson Capital Management en haar buitenlandse vestigin gen gaven een groei van het vermogen onder beheer te zien. Ondanks hetgeen zich in PIERSON, HELDRING PIERSON N.V oktober 1987 voordeed, bleek ons dat de behoefte aan pro fessioneel vermogensbeheer bleef bestaan. In het bijzonder bij de pen sioenfondsen". De internationale vermogens- beheeractiviteiten werden in 1988 uitgebreid en versterkt door de vestiging in Singapore van Pierson Asia Ltd. "De dienstverlening in Amerika op dit gebied wordt thans uitgeoefend door Pierson Capital Management Inc. in Philadelphia. Evenals Pierson Capital Management Far East in Hong Kong, ont wikkelde die zich bevre digend. Het Adviesbedrijf had on danks de lagere omzetten een druk jaar. Dit vloeide voort uit een meer intensiever con tact met de cliënten. Ook de relatiekring in België werd uitgebreid. De resultaten in de professio nele handel stonden vorig jaar in het teken van sterk gestegen obligatie-affaires, handha ving van onze relatief sterke positie in de aandelensector en een bevredigende groei van ons binnen- en buitenlands re latiebestand. Overigens groeiden ook de re sultaten in de sfeer van de market-making, maar daal den de provisiebaten onder meer omdat de marges zich verkrappen", aldus Kleiterp. Ons directoraat Treasury, van waaruit op de geldmark ten transacties in guldens en vreemde valuta worden ge daan, is inmiddels tevens uit gegroeid tot een belangrijke beheerder van geldmarkt fondsen. Vooral het Pierson Treasury Plan en de EMS- beleggingspools blijken in een duidelijke behoefte te voorzien. Ook uit het buitenland neemt de vraag naar deze produkten toe, zodat Pierson, naar het zich laat aanzien, in de loop van 1989 ook daar soortgelij ke activiteiten in een aantal andere valuta zal ont wikkelen. "Trust had een goed jaar", vervolgt de heer Kleiterp zijn jaaroverzicht. Dit is mede te danken aan de snelle expansie van de laatste jaren. De internationaal toch al goede marktpositie werd verder versterkt zowel door autonome groei als door ac quisities in het Verre Oosten. In dit verband moet worden gedacht aan de overname van de private-banking activitei ten van de Chemical Bank in het Verre Oosten en de corporate secretarial services van Arthur Young in Hong Kong. Kleiterp: "Beide overnames passen volstrekt in ons stre ven om wereldwijd verdere uitbreiding te geven aan onze dienstverlening op het gebied van private banking. In dit kader ligt er eveneens het voornemen om ook in Genève een eigen trustkantoor te openen". Kleiterp schetst dat het be schikken over een internatio naal netwerk van trustkanto ren ook van belang is voor de werkzaamheden die ten be hoeve van multinationale on dernemingen worden uit gevoerd. Op dat terrein is sprake van een toenemende vraag naar administratieve en coördine rende dienstverlening, aange vuld met adviezen op maat op juridisch, fiscaal en valutair gebied. Die adviesfunctie wordt in hechte samenwerking met ex terne adviseurs vervuld. In de beursgerelateerde zaken en in de reguliere bedrijfs- financieringen gaf het Kredietbedrijf een teruggang te zien. Maar daar stond een alleszins bevredigende groei op het gebied van de gespecia liseerde kredietverlening te genover. "Hierbij gaat het om cliënten die primair geïnteresseerd zijn in de meerwaarde die onze bank in haar dienstverlening te bieden heeft. Van essentieel belang is het samen met de cliënt werken aan probleem oplossende financieringen, waarbij korte communicatie lijnen en snelle beslissingen in acht genomen dienen te worden. Ook onze activiteiten op het gebied van de internationale filmfinanciering gaven een voorspoedig beeld te zien. In de aard van de transacties te kent zich zo langzamerhand een duidelijke verschuiving af. De markt voor de relatief goedkope, zogenoemde B- films, die vooral voor verto ning via de vele tv-stations en videobanden zijn bestemd, raakt langzamerhand ver zadigd. Daarom richten wij ons in toenemende mate op de meer kostbare, zogenoemde A-films. Daardoor ontstaat geen stij ging van het aantal krediet verleningen, maar wel een fik se toeneming van daaruit voortvloeiende complexiteit en de hiermee gemoeide be dragen". Er zijn meer Europese ban ken, vooral Engelse, die zich voor filmfinanciering gaan interesseren. De concurrentie neemt dus toe. Kleiterp: "Inderdaad. In dit competitiever wordende kli maat komen de door onze bank in de afgelopen jaren opgedane know-how en erva ring, alsmede het opgebouw de netwerk van kontakten goed van pas". Ook 'financial engineering' lees verder op pag. 3 Op vrijdag 24 februari jl. is een contract met Data Logic ondertekend. Data Logic zal ons de hardware en de software leveren voor de services- infrastructuur. Deze infrastructuur zorgt ervoor dat de dealers en de zogenoemde 'non-dealers' toegang krijgen tot alle informatiediensten zoals Reuter, Telerate en Stockdata. AMSTERDAM - Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van mede werksters, waarbij de toelichting op de resultaten van het vorige jaar werden gegeven, werd bekend gemaakt dat de Kwaliteitsprijs 1988 is toegekend aan de kwaliteitsidee- overlegteams POZA Den Haag, POZA Amsterdam, BTOS en BUBE. In verband met het feit dat dit bericht tijdens het ter perse gaan bij de redactie bekend werd, zal hierop in de volgende editie van Florijn uitvoeriger worden ingegaan.

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Pierson, Heldring & Pierson - Florijn | 1989 | | pagina 1