Historische bijeenkomst in Krasnapolsky Expertsystemen en de Pierson-benadering Luchtbrug St. Pietershal Nieuwe computertechnologie rijp voor praktijk FLORIJN IS HET PERSONEELBLAD VAN PIERSON. HELDRING PIERSON nummer: Beleggen in Europees perspectief Sterke economische groei in Singapore Ons kostbare pensioen Voorstellen belastingvereenvoudiging JAARGANG, FEBRUARI 1989, NO. 2 Florijn verschijnt maandelijks. Artikelen uit dit blad kunnen, mits met toestemming van de redactie en bronvermelding worden overgenomon. Wijzigingen in het benodigde aantal exemplaren s.v.p. schriftelijk opgeven aan de afdeling PUCO, gebouw AS4 in Amsterdam. AMSTERDAM - Vorige maand werd er in de St. Janzaal van het Grand Hotel Krasnapolsky een bijeenkomst gehouden voor chefs en medewerk(st)ers. Zij kregen nadere uitleg over de werking van het nieuwe beoordelings- en salarissysteem. Per 1 februari van dit jaar werden de nieuwe systemen voor functiewaardering, be oordelen en belonen bij de bank ingevoerd. Een historisch moment in de Piersongeschiedenis Ondanks de vrijwillige basis waarop een en ander toegan kelijk was, waren ruim drie honderd Piersonmede- werk(st)ers naar deze, in op dracht van de directie goed voorbereide avond, gekomen. De bijeenkomst werd geleid door de heer W. van Veelen, voorzitter van de stuurgroep BASYS. Vervolgens sprak de heer J. Kleiterp over het waarom van de omschakeling van de oude naar de nieuwe systemen van functiewaardering, beoorde len en belonen. Kleiterp wees er op dat wan neer een bank voor een eigen salarissysteem kiest, deze met een aantal eisen van de CAO rekening dient te houden. Binnen de CAO-eisen heeft Pierson, aldus de voorzitter, ten aanzien van verschillende uitgangspunten van het sala rissysteem keuzes gemaakt. In dat verband wees hij er op dat het nieuwe systeem uit 14 salarisgroepen bestaat en het aantal periodieken per sala risgroep van 9 tot 14 loopt. Hij legde voorts uit dat er ge kozen was voor de maximaal toegestane functie- eindsalarislijn. "De eindsalarissen liggen zo hoog als de CAO maximaal toestaat" zei hij en vervolgde: "Dit nieuwe systeem blijkt het beste aan te sluiten bij de huidige Pierson-situatie. De maximale toegestane functie- eindsalarislijn is aangehou den om onze positie als gespe cialiseerde bank op de ar beidsmarkt niet te verliezen. De heer D. van Dijken gaf daarna een heldere uiteenzet ting over de manier waarop het nieuwe beoordelings systeem gehanteerd dient te worden. Na de pauze zette de heer R. Veerman de voorlichtings avond voort met een toelich ting op de werking van het nieuwe salarissysteem. Aan de hand van een paar voorbeelden, legde hij uit wel ke de consequenties van dit al les zijn. Tenslotte was er gelegenheid tot het stellen van vragen aan een panel. Daarin hadden zit ting: de heren Kleiterp, Van Veelen, Beelen, Van Dijken en Veerman. Vooraf was door een dertigtal medewerk(st)ers van de gele genheid gebruik gemaakt om schriftelijke vragen in te die nen. Een aantal daarvan was qua strekking gelijk en kon in een keer worden beantwoord. Van Veelen, die er de voor keur aan gaf eerst de ingeko men vragen te beantwoorden, liet de panelleden aan het woord. Ook werd een aantal vragen vanuit de zaal gesteld, doch de antwoorden daarop waren niet altijd afdoende en vroegen duidelijk om een late re toelichting. De directie van de bank wilde iedereen zo breed en objectief mogelijk over de invoering van de nieuwe systemen infor meren. Daarom werden de Piersonmedewerkers de afge lopen tijd op diverse manie ren op de hoogte gehouden van het verloop van het over gangsproces. Het blad "/unctietoets", brochures over BASYS, belo nen en beoordelen en de avond in Krasnapolsky maak ten daarvan deel uit. Sommigen verlieten aan het eind van de avond voldaan, anderen met gemengde gevoe- Conventionele computers kunnen tekstverwerken en calculeren. De nieuwste generatie compu ters kan daarbij ook nog redeneren. Deze zogenaamde expertsystemen maken het mogelijk de binnen de bank aanwezige kennis en expertise efficiënt en op ruimere schaal in te zetten. Waar door een bijdrage aan de kwaliteit van de Pierson-dienstverlening kan worden geleverd. Vanaf de jaren vijftig werd in universitaire onderzoekslabo ratoria geprobeerd menselijke denkprocessen met behulp van computers na te bootsen. Hoewel het nog steeds bij lan ge na niet mogelijk is om de vele en complexe functies van het menselijk brein door com puters te laten verrichten, is op deelgebieden wel vooruit gang geboekt. Computers kunnen inmiddels bepaalde, tot nu toe aan men selijke intelligentie voorbe houden, gedachtenketens vormen en zelfstandig conclu sies trekken uit ingevoerde in formatie. Bij het directoraat ISOR heeft men de ontwikkelingen op het gebied van de kunstmatige in telligentie sinds 1983 nauwlet tend gevolgd. ISOR stelde zich niettemin tot voor kort terughoudend op ten opzichte van deze nieuwe informatie technologie. De kosten en risico's van invoering werden nog te hoog geacht. Daarin is nu verandering gekomen. Expertsystemen (ook wel ken nissystemen genoemd) ont groeiden het laboratoriumsta dium en zijn geschikt voor commerciële exploitatie. Technisch wordt steeds meer mogelijk en de kosten van de ontwikkeling van expertsyste men zijn tot een aanvaard baar niveau gedaald. De belangrijkste technische vinding van de afgelopen vier jaar op automatiseringsge bied is de expert system shell: een hulpmiddel om expert systemen relatief snel te bou wen. Dit is mogelijk doordat een 'expert system shell' alle standaardonderdelen van een expertsysteem al in zich heeft. Bij de ontwikkeling van ex pertsystemen kan de aan dacht daardoor met name ge richt worden op het analyse ren van de kennis van experts. lens de zaal. Logisch want de die avond aan de hand van voorbeelden concreet gegeven informatie, laat nog heel wat onbeantwoorde vragen over. AMSTERDAM - De St. Pietershal, waarin Pierson Options Clearing en het Trustbedrijf zijn gehuisvest, zal door middel van een luchtbrug met ons nieuwe kantoor aan het Rokin wor den verbonden. De vloer daarvan is inmiddels gestort en het duurt niet lang of de gehele brug zal zijn voltooid. Ook het pand Rokin 17, dat direct naast het nieuwe pand staat, zal door middel van een luchtbrug met ons hoofdkantoor wor den verbonden.

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Pierson, Heldring & Pierson - Florijn | 1989 | | pagina 1