[Zesde verdieping ^nieuwbouw bijna gereed .^ir Pierson lanceerde unieke transactie op Curasao 'Z\G:F F"té"-sFF, ïijsS ••Eïï** FLORIJN IS HET PERSONEELBLAD VAN PIERSON, HELDRING PIERSON In dit nummer: Huisstijl wordt bijgesteld G.J. Bergman bij vertrek Prettig leven met Natuurmonumenten Banken en verzekeraars in 1992 Pierson Asia 6e JAARGANG, JANUARI 1989, NO. 1 1 :.j.e. [■□KAAL NIEUWS AANDELEN-VERKOOP ENNIA PRIKKEL VOOR TOTSTANDKOMING EIGEN BEURS ichappij der! ie rt de herplMlung ten zal worden 11 ïnMlulp wn gezet wordt, zal et perkingen inhoui de Centrale Bank wsïïr --3ï ec,^4',** l« "^".a j^/d h v7"" *orjLir.k" Florijn verschijnt maandelijks. Artikelen uit dit blad kunnen, mits met toestemming van de redactie en bronvermelding worden overgenomen. Wijzigingen in het benodigde aantal exemplaren s.v.p. schriftelijk opgeven aan de afdeling PUCO, gebouw AS4 in Amsterdam. rdere "ijf is man- sities blij, we- Kre- i eer- rdam jf in nmer velke uwen gaat allen en. n de van hting raten n lei- beste t zal Op posi- le te 1 van 5 de- )te en kwa- e op- wer- k van van :n en goed tatig, otere zien. taken :de in :aam- Trust. ezen, k wil post- van. in en I jaar best 1 ich op hoofd ations an De mcern het tncern ;rsteu- deel- landse stellen n, als- rdigen erzoe- :s 'orma- :ctora- n bui- n aan daar- elijkse uncern en nistra- torma- AT. Een persconferentie in het Papiamento, een tropische wervelstorm kort vóór de definitieve vaststelling van de verkoopprijs, een roadshow per privévliegtuig op Arubamerchant banking in Curasao is toch een tik keltje anders dan in Amsterdam. Het verslag van een gedenkwaardige transactie door Jan M. Quist, afdeling merchant banking van Pierson Amsterdam. Hoe verkoop je een bedrijf in Curasao? Sedert een jaar hadden wij - vooral bij monde van Mr Jules Jonckheer, onze General Manager in Curasao - op het eiland verkondigd dat Pierson expert is op Merchant Banking gebied en dat wij zeer geïnteresseerd waren om het Curapaose bedrijfsleven te laten meeprofiteren van on ze deskundigheid op het ge bied van emissies, overnames, verzelfstandigingen en andere Merchant Banking zaken. Nu was het dan zover en mochten wij bewijzen dat het écht zo is: Aegon N.V., de verzekeringsmultinational uit Den Haag, had ons gevraagd te assisteren bij de gedeeltelij ke verkoop van hun Antilliaanse dochterbedrijf Ennia Caribe N.V, aan plaat selijke beleggers. Wij waren van mening, mede na overleg met de twee syndicaatsleden Maduro Curiei's Bank N.V. en Banco di Caribe, dat de Curapaose markt rijp is voor deze belegging in een ter plaatse welbekend kwaliteits- bedrijf. Maar ondanks dat le ken de obstakels groot. Curasao heeft geen traditie van een actieve kapitaal markt, en de - weinige - insti tutionele beleggers zijn ge wend hun geld slechts in een schaarse staatslening of in een bankdeposito te steken. Een enkel aandelenavontuur in een hotelproject is in het ver leden meestal op teleurstellin gen uitgelopen. Bovendien is er geen effecten beurs en dus geen goede ver handelbaarheid van beleg gingen. Anderzijds: de Curafaose economie ontwikkelt zich be ter dan verwacht na de ramp jaren 1984 en 1985. Er zijn voorzichtige plannen tot het oprichten van een lokale beurs, er wordt gedacht aan het privatiseren van over heidsbedrijven; kortom, er heerst een herwonnen geloof in eigen kunnen. Onze Ennia aandelenplaatsing Bloest op deze stemming inhaken. In Nederland hadden wij met Aegon onderhandeld over de verkoopprijs. De verzeke ringsmensen doen slechts on gaarne afstand van hun goed renderende, goed gekapitali seerde dochter tegen de door ons aangeraden prijs. Wij moeten natuurlijk vooral rekening houden met wat lo kaal haalbaar was. Daarom ligt de koers/winst-ver- houding ruim ónder het Amerikaanse en het Nederlandse niveau en is het dividendrendement met circa 7% hoger dan de lokale depo sitotarieven. In de week na aankomst op Curacao be zocht ik, met de drukproef van het prospectus in de hand, samen met Jules Jonckheer een aantal grote in stitutionele beleggers, die ge lukkig allemaal positief rea geerden. Verder legde ik de laatste hand aan het prospec tus, in overleg met alle par tijen. Dikke stapels telefaxen vlogen heen en weer tussen Amsterdam, Den Haag en Willemstad. Wij bespraken de statuten met de notaris en de president-commissaris, de plaatsing bij het personeel van Ennia met de directie, en de jaarrekening met de ac countant. Op vrijdag 4 no vember werd de eerste officië le prospectus door het Syndicaat samen met de di rectie uitgereikt aan de Minister van Financiën en van Handel, Industrie en Werkge legenheid. Op zaterdag en zondag be reidden wij de presentatie aan de beleggers en de persconfe rentie voor, tesamen met de uit Nederland overgekomen Aegon bestuurders. Die avond stonden de kranten bol van de goed geïnformeer de verhalen over onze zaak en het Nederlandstalige televisie journaal wijdde er een uitge breide reportage aan. Als eerste nieuws-onderwerp ver scheen Jules Jonckheer in beeld met zijn geïnspireerde inleiding over deze aandelen- plaatsing, die door vele ande re gevolgd zal moeten worden en zal leiden tot een bloeiende Curacaose effectenhandel Wij hieven het glas op deze goede start en rekenen op een afloop! Inmiddels is de Inschrij vingstermijn gesloten. Tot ons grote genoegen is 26,9% van het kapitaal geplaatst, waarmee een ieder tevreden is. Op 20 december heeft de overdracht van de aandelen plaatsgevonden in aanwezig heid van de Commissarissen en directie van Ennia Caribe en de leden van het Syndicaat, waarna een ieder met tevre denheid aan deze spannende tijd zal terugdenken. De volgende herplaatsing kan geschieden! Er maakte zich toen een gespannen enthousiasme van alle betrokkenen meester. Het was een unieke zaak, het móest lukken! Het prospec tus, in Amsterdam vervaar digd door drukkerij De Bussy, was inmiddels in dui zendvoud per KLM gearri veerd en veilig door de doua ne geloodst en oogste alom waardering. De volgende dag - maandag 7 november - was de grote dag. Het bedrijf, de aandelen- plaatsing en het prospectus, werden gepresenteerd aan de beleggers en de pers. Het was een geweldige opkomst in het sfeervolle landhuis Zeelandia. Zo'n 50 beleggers en 20 persmensen, daar kunnen wij in Nederland niet aan tippen bij een beursintroductie! De presentatie klonk als een klok. De stemming was uitste kend en de respons positief. Doudag 8 november 1988 BEURS EN NIEUWSBERCHTEN LOKALE BANKIERS ZEER ENTHOUSIAST AMSTERDAM - Wie over het Rokin loopt, kan al duidelijk zien dat de zesde etage van ons nieuwe kantoor haar voltooing nadert. Ook binnen het gebouw wordt druk gewerkt. Nog even dan kan de vlag in top; dan zit het dak er op.

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Pierson, Heldring & Pierson - Florijn | 1989 | | pagina 1