MAANDBLAD VAN DE VEREENIGING Redacteur: A. F. CHEL Zestiende Jaargang No.159 Dec. 1936 10 51 REDACTIE-COMMISSIE A. de Voogd - J. D. Lehmacher HET ERMEZOBLAD beantwoordt eerst dan aan zijn doel, wanneer daarin regelmatig bijdragen worden opgenomen uit alle kringen van hen, die werkzaam zijn bij de firma R. Mees Zoonen, op hoofdkantoor of op de bijkantoren. AAN DE REGELMAAT ontbreekt het echter nog steeds, hoewel het blad in de ruim 1 5 jaren van zijn bestaan reeds menig interessant artikel in zijn kolom men zag opgenomen. WIJ WEKKEN U THANS OPNIEUW OP, om aan dit doel mede te werken. Er bestaan zoo tallooze onderwerpen op het gebied van „banking" en daar buiten, die ten gerieve en ter leering van onze lezers onder de loupe genomen kunnen worden. IN HET BIJZONDER willen wij Uwe medewerking vragen voor het NIEUWJAARSNUMMER, waarvoor gaarne kopij wordt ingewacht uiterlijk 1 5 December. BIJ VOORKEUR ECHTER VROEGER. REDACTIE MAANDBLAD ERMEZO VEREENIGINGSNIEUWS Nieuwe leden: Mejuffrouw E. M. van Pelt (Clearing). A. van Dongen (Effecten). Zwemlessen Het bestuur heeft besloten om bij voldoende deelneming van de zijde der leden aan eerstbeginnenden op de clubavonden les te doen geven door het personeel van het Oostelijk Zwembad. Deelnemerskaarten hiervoor, geldig tot ultimo April, kosten ƒ1.50, te voldoen bij den penningmeester. s. SILJEE DE FOTO-TENTOONSTELLING Wenn man dieser, unter dem Protektorat der „Vereeniging Ermezo" stehenden Fotoausstellung ein Motto geben sollte, so würde dieses wohl am besten „Klein, aber fein" lauten, denn was sich in den hellen und luftigen Ausstellungsraumen an Bildern dem Auge des kritischen Beschauers zeigt, ist nicht zahlreich, aber die hier gezeigten Leistungen stehen fast aus- nahmslos über dem Durchschnitt. Man merkt, dass diese Auf- nahmen nicht nur mit technischen Können, sondern auch mit einem feinen Bliek und einer guten Empfindung für Licht- und Schattenwirkungen „geknipst" worden sind. Aus allen Bildern spricht die Liebe zur Heimat und Natur, sei es, dass man die stille Gracht, die sich durch ein altes Stadtchen vertraumt und sonnenüberflutet hinzieht anschaut, oder dass man gewaltige, typisch hollandische Hafenszenen betrachtet. Sowohl technisch am besten und saubersten (man bemerkt deutlich das Arbeiten mit dem Gelbfilter welches allen Foto- liebhabern sehr empfohlen werden kann), als auch künstlerisch am eindrucksvollsten erschienen mir die Bilder unter dem Pseudonym „Voorjaar". Allen Bildern wohnt das einheitliche Motiv „Frühling" inne, welches einen in dieser trüben und neblichen Novemberzeit besonders anspricht. Betrachtet man die Fotografie eines ein samen Bauernhauses, vor dem ein wundervoll plastisch her- vortretender Strauch steht, der schon das erste Blütenkleid tragt, wahrend man im Hintergrunde noch kahle, hohe Baume sieht, so fühlt man hier förmlich den Kampf des herein- brechenden Frühlings mit dem sich grollend zurückziehenden Winter. Hier ist die Grenze der blossen Technik überschritten worden, und man kann wohl diese Aufnahmen als künstlerisch empfunden bezeichnen. Doch auch alle anderen Aufnahmen zeigen Verstandnis und Geschmack. Alles in allem ist die Ausstellung ein Erfolg und hat sicher bei allen Besuchern Freude und Stolz über die Leistungen der Arbeitskameradinnen und Kollegen hervorgerufen. JONNY DE RESULTATEN De Fotowedstrijd 1936 behoort weer tot het verleden. Als wij eerlijk willen zijn, zullen wij moeten erkennen: de kwaliteit was beter dan het vorige jaar. Maar tevens moeten wij dan toegeven dat de belangstelling minder groot was. Niet alleen het aantal inzendingen bleef beneden de verwachting, ook het aantal ingeleverde beoordeelingsbiljetten was veel kleiner dan bij een vorige gelegenheid. Slechts ongeveer 12% van het groote Meesgezin heeft zich de moeite getroost zich aan de beoordeeling te wagen en dat, terwijl de te beoordeelen groepen aanmerkelijk kleiner waren dan in 1935. Waren de inzendingen van dien aard, dat de beoordeeling zoo moeilijk was, of is ook hier van uitstel afstel gekomen? Typeerend is wel, dat blijkbaar heele afdeelingen gebrek aan enthousiasme hebben getoond. Curiositeitshalve laten wij hier onder een staatje volgen, dat het aantal inzendingen en be oordeelaars per afdeeling aangeeft. Afdeeling Inzenders Beoordeelaars Assurantie (Brand) 3 15 (Zee) - 6 (Varia) 1 5 Effecten 2 Incasso1 Boekhouding en R. C. 2 Buitenlandsche afdeelingen 4 5 Kassen Binnenlandsche correspondentie 6 Expeditie en Centr. Reg. Archief en Magazijn 2 5 Diversen 4

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

R. Mees & Zoonen - Ermezo | 1936 | | pagina 1