MAANDBLAD VAN DE VEREENIGING 5 Redacteur: A. F. CHEL No. 158 Nov. 1936 Zestiende Jaargang REDACTIE-COMMISSIE: A. de Voogd - J. D. Lehmacher INZENDINGEN voor ons eerstvolgende maandblad worden gaarne ingewacht tot uiterlijk 23 November a.s., doch bij voorkeur vroeger. Zij, die wenschen bij te dragen aan ons Kerst;Nieuwjaars nummer, worden thans reeds verzocht tijdig hun artikel gereed te maken en zoo mogelijk in de eerste helft van December in te zenden. VEREENIGINGSNIEUWS Nieuw lid: De heer Th. L. Fonteyn (Afd. B. W.). Kortingen Handel in levende bloemen en kunstbloemen v/h. W. A. van Meeteren, Van Oldenbarneveltstraat 103, geeft 10% korting op vertoon van diploma. Rinck, fotohandel en opticien, geeft in verband met onzeker heid in prijs tot nader bericht geen korting meer op foto toestellen. Schermen Ingeval er leden mochten zijn, die iets voor beoefening van de schermsport gevoelen, dan gelieven zij het bestuur hiervan in kennis te stellen. Bij voldoende deelneming zou dan het vormen eener club kunnen worden overwogen. Zwemmen Het Oostelijk Zwembad geeft ons de navolgende condities voor groep-abonnementen (afname is gesteld op minstens 10 per groep). Prijs: inclusief fietsenstalling 7.50; zonder fietsenstalling ƒ7.— (voor kinderen beneden 17 jaar ƒ6. Toegang: 26 keer binnen een half jaar. Toegangsuren: eiken dag 7 10 (heeren), 12 14 en 17 19 (gemengd). Bovendien op de zoogenaamde populaire uren, namelijk: Maandag 12 19.30 (gemengd). Woensdag 10 12 (dames). Donderdag 18 20 (gemengd). Zaterdag 10 12 (dames), 19 20.15 (gemengd). Zondag 8.30 10 (heeren). Het aantal inzenders is lager dan het vorige jaar en dat valt, gezien het grote succes van toen, eigenlijk wel een beetje tegen. Maar de kwaliteit vergoedt ruimschoots wat wij aan kwantiteit derven. Het belooft een interessante tentoonstelling te worden. Wij wekken U dan ook gaarne op tot een bezoek, zodra de tentoonstelling geopend zal zijn. Nadere mededelingen hier over zullen op de bekende zwarte borden worden gepubliceerd. Foto's ter opluistering worden nog gaarne ingewacht. LOUWEN INGEZONDEN Rotterdam, 25 September 1936. Aan alle jongelui, leden en niet-leden van Ermezo. Met verbazing las ik in het laatste maandblad van Ermezo, dat er voetballers en zwemmers gevraagd worden. Eerder had ik gedacht, dat er bij zoo'n groot personeel een teveel aan sportsmen zou zijn. Maar het lijkt er niet op. Ik heb me afgevraagd waar dan het sportsgevoel zit van al die jongelui hier op kantoor. Zij praten wel over en luisteren naar verslagen van allerlei matches, maar zelf aan sport doen, ho maar. Dat kan ik dan geen oprechte belangstelling noemen. Hebben de jonge menschen dan heelemaal geen fut meer in hun bodies? Hierbij een woord van hulde aan de aanvoerders van de heeren voetballers, de heeren Schols en De Brij, dat ze nog steeds den moed niet verloren hebben om te spelen, terwijl het aan goede, enthousiaste spelers ontbreekt. Eveneens aan de heeren Van Drimmelen en Vliek, dat ze steeds weer pro- beeren zwemmers bij elkaar te krijgen. Jongelui! doet toch mee aan die sporten. Het is zoo gezond en gezellig Zijn er geen dames, die graag zouden willen hockey-en? (Heeren natuurlijk ook, maar voetballen gaat voor. Hier gelden de oudste rechten!) Als er maar genoeg menschen zouden zijn, zouden we een gezellige groote ploeg kunnen vormen. Er werd gesproken over het oprichten van een tennisclub. Natuurlijk juich ik ook dat toe, maar bij tennissen mist men, dunkt mij, juist het gezellige clubverband, wat men bij hockey wel heeft. En bovendien heeft men voor hockey geen aparte terreinen noodig. Met een beetje goede schikking zouden de voetbalvelden ook voor hockey gebruikt kunnen worden. Toe, dames en heeren, laat Ermezo opleven. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Laat er voortaan niet een tekort zijn aan sportsmenschen, maar laten de aanvoerders voortaan moeten zeggen: „Het spijt me wel, er zijn er zooveel, een volgenden keer jullie. Zooveel tegelijk kunnen er niet mee doen." Er kunnen nooit genoeg leden aan Ermezo zijn. Er zal altijd nog wel een plaatsje zijn te vinden voor een echten sportsman (of sportsgirl). ac|Spjrant.|jcj| sport-enthousiaste. FOTO-TENTOONSTELLING Nu de termijn van inzending van fotowerk voor wedstrijd en tentoonstelling is verstreken en de inzenders hun producten hebben ingezonden, kan, zonder op de aangelegenheid vooruit te lopen, nu reeds worden gezegd, dat het gehalte van het ingezonden werk prima is.

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

R. Mees & Zoonen - Ermezo | 1936 | | pagina 1