MAANDBLAD VAN DE VEREENIGING S Zest.ende Jaargang No.157 Sept. 1 936 REDACTEUR: A. F. CHcL 1K7 Ccdt 1 Q "3 a REDACTIE-COMMISSIE A. de Voogd - J. D. Lehmacher HEEFT U een prettige vacantie gehad? Zoo ja, dan doet ons dat genoegen. HEEFT U aardige vacantiefoto's gemaakt? Zoo ja, dan doet U zeker mee aan den totowedstrijd? HEEFT U de Jeroen Bosch tentoonstelling reeds gezien? Zoo neen, dan gaat U toch zeker eens kijken. Kaarten zijn tegen gereduceerden prijs verkrijgbaar bij ondergeteekende. HEEFT U nog aan voetballen gedaan gedurende den zomer? Neen toch? dat is geen zomersport. Maar wij hebben uw medewerking nu weer hard noodig voor de K.V. O. R.-competitie. Geelt U dus even op aan een der beide aanvoerders: J. F. Schols ol J. de Brij (assurantie-aldeeling). HEEFT U wellicht animo om het volgende seizoen in club verband te gaan tennissen? Zoo ja, deelt zulks dan aan het bestuur mede, opdat bereids stappen kunnen worden gedaan ter ver krijging van een baan. Reeds meldden zich hiervoor eenige lielhebbers aan. HEEFT U er erg in dat het schaakseizoen ook weer in aantocht is en denkt U er aan dat bij voldoende deelname een poging zal worden ondernomen den prachtigen schaakbeker voor een jaar van eigenaar te doen veranderen? Zoo U daaraan wenscht mede te doen, hooren wij zulks gaarne spoedig van U. HEEFT U gehoord van de successen welke onze wedstrijd zwemmers in den Wilgenpias hebben behaald? Zoo ja, dan heeft U zeker ook gehoord dat onze zwemploeg dringend verlegen zit om jonge krachten en U reeds voorgenomen U aan te sluiten, waartoe aan het begin van het winterseizoen een prachtige gelegenheid bestaat. Zwemleiders zijn G. P. A. Vliek en W. J. van Drimmelen. HEEFT U zich wellicht verwonderd omdat U, zonder lid te zijn van Ermezo, dit blad hebt ontvangen? Zoo ja, weet dan dat zulks opzettelijk is geschied en dat de bedoeling is U te animeeren lid te worden, waardoor ook U in de gelegenheid komt voor weinig geld één of meerdere sporten te beoefenen. HEEFT U den naam van onzen secretaris reeds genoteerd? Zoo neen, doe het dan nu, hier volgt hij: S. Siljee, afdeeling brand-assurantie. (De penningmeester komt zichzelf wel even voorstellen. De contributie be draagt voor dit jaar nog slechts 0.75, onder voor behoud dat men zich tevens voor het volgende jaar verbindt). HEEFT U, lid of adspirant-lid, wellicht nog wenschen voor het aanstaande winterseizoen of initiatief-plannen? Zoo ja, voor den dag er dan mee, opdat het bestuur zich kan beraden of zij voor verwezenlijking vat baar zijn. HEEFT U, ten slotte, ons niet noodig om uw liefhebberijen te bedrijven, weet dan dat wij U des te harder noodig hebben om te komen waar wij heen willen, n.l.: Een krachtig en gezond vereenigingsleven, waar verschillende takken van sport worden beoefend en waar in gezellig samenzijn de vriendschappelijke omgang onder het perso neel ten zeerste wordt bevorderd. Een leuze vijf en twintig jaar geleden door onze voorgangers in betere tijden gesteld, maar die wij ook in deze tijden van groote waarde achten en voor verwezenlijking vat baar. Dat de jeugd zich aanmelde voor de beoefening van de sporten en de ouderen ons hun steun schenken, niet alleen door een jaarlijksch klein finantieel offer, maar ook door belangstelling te toonen voor hetgeen hun jongere collega's in clubverband verrichten! LOUWEN Onze oud-collega L. Slikkerveer, thans bloembollenhandelaar te Sassenheim, zond ons, evenals verleden jaar, een geïllu streerde prijscourant van bloembollen. Deze prijscourant is voor belangstellenden ter inzage. De heer Lehmacher Sr. stelt zich beschikbaar voor het samenstellen van een verzamelorder voor diegenen, die iets willen bestellen. ONS WINTERPROGRAMMA Het bestuur besloot in zijn laatst gehouden maandelijksche vergadering te trachten de wintersche ontspanningsavonden te doen opleven. Het ligt in de bedoeling het seizoen begin October te openen met een voetbalwedstrijd tusschen een elftal van het hoofd kantoor en een dito van de gezamenlijke bijkantoren. Na afloop van dezen wedstrijd zullen spelers en officials te zamen een eenvoudigen maaltijd gebruiken, waaraan eventueel ook an dere leden kunnen deelnemen, en waarna de avond gezellig zal worden doorgebracht in een nader bekend te maken club lokaal, waar ieder lid, al dan niet vergezeld van een introducé, eveneens welkom zal zijn. Mochten de pogingen tot het arrangeeren van boven vermelden voetbalwedstrijd onverhoopt niet het gewenschte

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

R. Mees & Zoonen - Ermezo | 1936 | | pagina 1