MAANDBLAD VAN DE VEREENIGING Zestiende Jaargang Redacteur: A. F. CHEL No. 155 Juni 1936 Vt-Vi REDACTIE-COMMISSIE A. de Voogd - J. D Lehmacher Kortingen De firma Rinck bericht ons, dat de korting in het vervolg zal bedragen: 20% voor toestellen boven ƒ50.— en 10% voor toestellen beneden dien prijs. Korte Verhalen In ons blad No. 153 hebben wij verzocht, de nummers waarin „Korte Verhalen" voorkomen, goed te bewaren, en na No. 6 uw oordeel kenbaar te maken door invulling van een formulier. Het zesde Korte Verhaal is thans geplaatst en het bedoelde formulier vindt u bij dit nummer. Wij herinneren er aan, dat ook voor de beoordeeling een verrassing is weggelegd (zie ons No. 152). FOTOGRAFIE Aangemoedigd door het succes, verkregen bij den vorigen wedstrijd met vacantiefoto's, besloot het bestuur ook voor 1936 zulk een wedstrijd annex tentoonstelling te organiseeren. Deze wedstrijd kan echter alleen dan doorgang vinden indien zich voor 1 Aug. a.s. ten minste 1 2 per sonen aanmelden voor deelname. De voorwaarden zijn de volgende: Deelname. De deelname staat open voor ieder lid van het personeel van de firma R. Mees Zoonen, dat fotografeert. Inschrijfgeld. Het inschrijfgeld bedraagt voor niet- leden van Ermezo 0.25. Leden van Ermezo betalen geen inschrijfgeld. Groepen. Er zullen zoo noodig vier groepen worden gevormd, n.l.: a. Foto's geheel zelf gemaakt. b. Foto's gedeeltelijk zelf gemaakt. c. Vergrootingen geheel zelf gemaakt. d. Vergrootingen gedeeltelijk zelf gemaakt. Bij onvoldoende deelname kunnen groepen door het bestuur worden samengevoegd. Aantal foto's. Het aantal foto's, dat ingezonden mag worden, is vastgesteld op zes. Formaat. Men is geheel vrij in de keuze van het formaat. Onderwerp. Aangezien het vacantiefoto's betreft is men vrij in het kiezen van het onderwerp. Montage. De foto's moeten worden ingeleverd: opge plakt, als groep, op één vel fotocarton. Pseudoniem. In den rechter-benedenhoek van het foto carton schrijve men het pseudoniem, waaronder men inzendt, in blokletters. Men kieze bij voorkeur een pseudoniem waaruit de naam van den inzender niet af te leiden is. Opgave naam. Een gesloten enveloppe, waarin een biljet met naam en pseudoniem, moet gelijktijdig worden in geleverd. Onderschriften. Eventueele onderschriften moeten eveneens in blokschrift worden geschreven. Jury. De jury zal weer worden gevormd door de bezoekers van de tentoonstelling. De beoordeeling zal ditmaal per groep geschieden. Prijzen. Per groep zal één prijs per zes inzendingen worden uitgeloofd. Voor het hoogst aankomende Ermezolid, dat buiten de gewone prijzen valt, wordt in iedere groep één extra prijs uitgeloofd. Beroep. Op de uitspraak van de bezoekers bestaat geen beroep. Ingeval meerdere inzenders een gelijk aantal punten behalen beslist het lot. Gelegenheid tot inzending. De gelegenheid tot het inzenden van foto's zal openstaan tot 15 October. Zoodra vaststaat dat de wedstrijd doorgaat, zal aan alle deel nemers een volledig wedstrijd-reglement worden uitgereikt. Verzuim niet u tijdig op te geven. iniJWFN SCHAKEN Andermaal zijn wij er met vijftien man op uit getrokken om slag te leveren tegen een bevriende club en wel tegen de schaakclub onder het personeel van de firma Hudig Pieters. Moesten er in den wedstrijd tegen de Nationale twee man lijdelijk toezien, tegen H. P. kreeg ieder een plaats. Ditmaal kon onze ploeg het niet tot een overwinning brengen, maar moest zij de eer laten aan de tegenstanders. Met 8/2 6/2 kregen wij klop. Aan de eerste vijf borden waren partijen aan elkaar gewaagd, uitslag 7)/i 2!%; in de middenmoot school onze zwakte, of misschien is het juister te zeggen, H. P.'s sterkte, zij bleven ons daar althans de baas met 4 1; de staart was weer voor Ermezo met 2 3. Het was een prettige avond en wij gelooven dat de meesten onzer dergelijke oefenavonden weten te apprecieeren. Wij zullen attent blijven. Den gedetailleerden uitslag laten wij hier onder volgen: Bord H. P. Ermezo Uitslag 1 H. J. Boelee A. Kentie Jr. 2 J. M. Wolf S. Siljee 1 -0 3 C. Groeneveld J. J. Huldy 0-1 4 C. van Gelder A. N. Buisman 0-1 5 J. A. van Balen A. P. Bal 1 -0 6 W. Kooman J. L. C. Dijkers 1 -0 7 A. Melis J. C. den Engelsen 1 -0 8 M. H. van der Hoeven T. M. Louwen V2-V2 9 L. Meyboom H. B. Verbon V2-V2 10 A. Udo J. F. Schots 1 -0 11 A. Bangma A. Weeber 1 -0 12 J. H. A. Engelman W. J. C. Post 1 -0 13 E. Steegers A. H. van Oosterhout 0-1 14 J. C. Schippers J. C. Willeboer 0-1 15 J. J. Mineur J. Haring 0-1 Totaal 81/a 61/2

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

R. Mees & Zoonen - Ermezo | 1936 | | pagina 1