MAANDBLAD VAN DE VEREENIGING Redacteur: A. F. CHEL No. 154 Mei 1936 M- Zestiende Jaargang REDACTIE-COMMISSIE: A. de Voogd - J. D Lehmacher ZWEMWEDSTRIJD HERCOFA Ook dit jaarlijksche festijn heeft weer plaats gevonden. U weet wel, die zwemwedstrijden, waar de Ermezo-heeren- zwemploeg altijd met een arm vol prijzen vandaan kwam. Hoe heel anders is het dit jaar geloopenDe O. Z.-plaquette, die wij nog maar één maal moesten winnen om haar ons eigen dom te noemen, is zelfs niet verdedigd, maar zonder strijd te 'everen afgestaan. De oudere zwemmers trokken zich terug, helaas bijna allen gelijktijdig, en maakten het daarom den jongeren wel erg moeilijk. Deze durfden het dan ook niet aan en zoo kon het gebeuren, dat Ermezo in de heerennummers niet uitkwam. Gelukkig durfden de dames wel en kon Ermezo toch nog inschrijven. Wel mochten zij het nog niet tot het peil der prijs winnaars brengen, maar in een der estafettes brachten zij het toch maar zoover, dat zij als No. 1 in haar serie eindigden. Dat er in de andere serie twee sterkere ploegen waren was jammer, maar dat konden zij niet helpen. Onze ploeg bestond uit de dames Engels, Hoorman, Uiterlinde en Winkelman. Mejuffrouw Engels kwam ook nog uit op een der persoonlijke nummers, wist daar lang No. 2 te blijven, maar sneuvelde bij de eindspurt. Wat meer training en daardoor wat meer Aus dauer en het komt met haar in orde. Het is te hopen, dat de jongeren onder de heeren nu eens een lesje nemen aan de dames en een volgenden keer ook durven. Het bestuur wil voor ernstige training (dit geldt ook voor de dames) gaarne extra offers brengen. Laat het echter niet meer voorkomen, dat Ermezo op een wedstrijd voor kan- toorploegen ontbreekt. Daarvoor hebben wij in de zwemmerij een te grootsch verleden. I PRACTISCHE EN DOELTREFFENDE VOORLICHTING VAN DEN KANTOORBEDIENDE Wij lezen in Tim's Negen-kleuren Bijlagen Etiketten-Systeem (met dubbele opvolgende nummers!): Gebruiksaanwijzing: „Het linker gedeelte van het etiket wordt op den linker „onderhoek van den brief geplakt, terwijl de rechter zijde van „het etiket met hetzelfde nummer op de betreffende bijlage „bevestigd wordt. Heeft men één of meer bijlagen, dan gebruikt „men zooveel etiketten als er bijlagen bij den brief komen. „Vermeldt men in dit geval nog in den tekst van den brief het „nummer van de bijlage, dan vindt de ontvanger van den brief „deze onmiddellijk. Zijn er verschillende afdeelingen, dan krijgt „iedere afdeeling zijn eigen kleur (spatieering van den „heer Tim!) en is verwarring van bijlagen geheel uitgesloten." Voordeelen: „1. De briefafzender weet direct dat een bijlage bij een des- „betreffenden brief hoort. „2. De briefafzender is direct in staat de juiste bijlage voor „den desbetreffenden brief te vinden, zonder dat hij den brief „of de bijlage behoeft door te zien. „3. Aanmerkelijke besparing van tijd, daar elk tot nog toe „zoo onaangenaam zoeken naar de juiste bijlage ophoudt. „4. Elke jongste bediende kan direct zonder verder vragen „etc. de bijbehoorende bijlagen in de brieven leggen. „5. De geadresseerde weet direct dat één of meer en welke „bijlagen tot den brief behooren. „6. Dus tijdsbesparing en geen gevraag verbonden met de „grootste zekerheid." Verwarring en abuizen met bijlagen zullen nu wel niet meer voorkomen, tenzij een of andere doortrapte stommeling zijn nummertje rechts plakt in plaats van links. Wij kunnen wel iets voelen voor deze wijze van voorlichting, waarbij de kantoorbediende zoo spelenderwijs op de hoogte komt met de kneepen van het vak. Wij stellen ons voor achter eenvolgens de meest belangrijke zaken uit de kantoorwereld op dezelfde wijze te behandelen en vangen aan met DE VLOEIDRUKKER Gebruiksaanwijzing: Men neme zijn hand (rechter) en plaatse die op den knop van den vloeidrukker. Vervolgens neme men die op en plaatse het geheel op het af te vloeien papier. Dan vloeidrukke men eenige malen, door beurtelings op het voor- en achtergedeelte van het apparaat te drukken. En ziet, het geschrevene is droog I Voor grootere vellen vervaile men öf in een grooteren vloei drukker, öf men verplaatse het apparaat eenige malen onder het uitvoeren van bovenomschreven manipulatie, totdat het papier droog is. Zijn er verschillende afdeelingen, dan krijgt iedere afdeeling zijn eigen vloeidrukker. Zijn er op die afdeelingen weer ver schillende bedienden, dan krijgen die ook weer hun eigen vloeidrukker. Enzoovoort, tot dat ze op zijn. Voor de chefs neme men een andere kleur. Voordeelen: 1. De vloeidrukker wordt uitsluitend gebruikt om vloei te drukken. 2. De vloeidrukker wordt niet meer gebruikt om een ander persoon naar het hoofd te werpen. 3. Die andere persoon zijn hoofd blijft volmaakt gaaf, daar elk tot nog toe zoo onaangenaam werpen ophoudt! 4. Aan den vloeidrukker kent men den chef! 5. Zelfs de piccolo kan er mee drukken zonder verder vragen etc. 6. Dus een enorme tijdsbesparing en geen gegooi, gepaard gaande met liefde tot den naaste.

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

R. Mees & Zoonen - Ermezo | 1936 | | pagina 1