MAANDBLAD VAN DE VEREENIGING Redacteur: A. F. CHEL No. 153 Apr. 1936 Zestiende Jaargang REDACTIE-COMMISSIE A. de Voogd - J. D Lehmacher VEREENIGINGSNIEUWS Zwemmen Op 4 April a.s. (Zaterdag) zullen in het Oostelijk Zwembad weer de jaarlijksche zwemwedstrijden, georganiseerd door de Sportvereeniging Hercofa, plaats vinden, waaraan wij met onze zwemploeg hopen deel te nemen. De door het Oostelijk Zwembad beschikbaar gestelde plaquette, welke door onze zwemploeg reeds 2 maal achter een, namelijk in 1934 en 1935, is gewonnen, zal definitief ons eigendom worden, wanneer wij er in slagen ook ditmaal als overwinnaars uit het „water" te treden. Zwemmers en zwemsters, we zeggen niets en begrijpen elkaar toch. Voetballen De resultaten van de door onze voetballers in de laatste weken gespeelde wedstrijden zijn als volgt: Ermezo Ravero 1—5 4 Januari J. P. W. Ermezo 8 1 22 Februari Ermezo G. S.V. 1 —4 29 Februari Ermezo Ervea 1—2 14 Maart Electro Boys—Ermezo 1—4 (geen drukfout) 21 Maart Bridgen Voor onze bridgers, resp. bridgsters, zal gelegenheid zijn over eenige weken aan een bizonderen wedstrijd deel te nemen, welke op ons initiatief zal worden georganiseerd tus- schen de groote banken in Rotterdam onder de aankondiging: ,,Bridge-karr»pioenschap banken te Rotterdam". We zullen ons ook op dit gebied eens met onze collega's- concurrenten kunnen meten. Nadere aankondigingen volgen nog, nadat de plannen defi nitief zullen zijn uitgewerkt. Tandheelkundige hulp De heer B. Orth, tandarts, Bergweg 261, heeft voor onze leden en gezinsleden speciale tarieven vastgesteld, welke bij ons ter inzage liggen. BELANGRIJK! Herhaaldelijk werd ons gevraagd nogmaals stappen te doen ter verkrijging van een radio-installatie in de koffiekamer. Wij hebben tot nu toe de vragers steeds weer gewezen op de vele tegenstanders hiervan, door wier actie de vroeger aangewende pogingen schipbreuk leden. De voorstanders zitten echter niet stil en komen met steek houdende argumenten. Onder andere voeren zij aan, dat juist onder lunchtijd dikwijls belangrijke persberichten worden uit gesproken. Ook verschillende hoogwaardigheidsbekleeders blijken het koffieuurtje bij uitstek geschikt te vinden voor het uitspreken van hun tijdrede enz. Ten slotte wordt er op gewezen, dat zoo'n installatie ook nuttig is voor het via een microfoon doorgeven van mededeelingen aan het personeel door de bedrijfsleiding en het bestuur van Ermezo. Men voert nog veel meer aan, maar we zullen het hierbij laten. Nogmaals zal door ons een referendum worden gehouden, waaraan ieder lid van het personeel kan meedoen. Aan het buffet zullen morgen ter teekening liggen twee lijsten, één voor degenen die vóór zoo'n installatie zijn en één voor hen die er tegen zijn. Onze pogingen zullen slechts dan voortgezet worden, indien het aantal voorstemmers dat der tegenstemmers overtreft. Wie er iets voor voelt zorge dus dat zijn/haar handteekening morgen op de lijst der voorstanders prijkt. Wie er tegen is zorge er voor dat hij/zij de andere lijst teekent. Denk er echter aan: alléén volledige handteekeningen tellen mee. Parafeeren is dus niet voldoende. De lijst der voorstanders heeft een rood, de lijst der tegen standers heeft een blauw omslag. J.P.W.- ERMEZO Na een lange, gedwongen rustperiode ten gevolge van de slechte gesteldheid der terreinen, kon er op 22 Februari j.l. weer eens een wedstrijd doorgang vinden en wel tegen J.P.W. uit. Om 1 uur 45 minuten verzamelde zich een tiental spelers op het Beursplein, om gezamenlijk op de fiets naar het terrein te Overschie te gaan. U zult misschien de opmerking maken, dat een voetbal-team uit elf en niet uit tien menschen bestaat, maar onder hen (hoe bestaat 'tl) is er nog altijd één, die niet fietsen kan. Evenals in den thuiswedstrijd konden wij slechts éénmaal doelpunten, maar, leverde deze goal in den thuiswedstrijd de overwinning en dus 2 punten op, thans werd alleen de eer gered, want met niet minder dan 1—8 werden wij regelmatig geklopt. Op een veld, dat nauwelijks het woord „bespeelbaar" ver diende, bonden wij met de volgende opstelling den strijd aan tegen een met negen man uitkomend J.P.W. Doel: Post; ach ter: Schols en Braat; midden: Siljee, Knol en Snoey; voor: De Brij, Bal, Van Baren, Hoek en Boulonois. Dachten wij dus tegen deze onvolledige tegenpartij een overwinning te zullen boeken, het verloop leerde ons anders. Want met lange passes in de lengte wisten zij er lustig op los te combineeren en de score in de eerste helft op 0 4 te brengen. Hiertegenover stelden wij slechts enkele tegen aanvallen, die door te kort spel en slecht aangeven maar zelden gevaarlijk waren. De groote kracht van onze tegenpartij school wel in een paar buitengemeen snelle en schotvaardige vleugelspelers, waarop onze kant-halfs geen vat konden krijgen. Hoewel na half-time met voldoenden wil werd begonnen, konden wij onzen vorm maar niet te pakken krijgen. Toch was

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

R. Mees & Zoonen - Ermezo | 1936 | | pagina 1