Boe Uk ou J-M acli ■nes. 49 17e JAARGANG No. 4 15 APRIL 1941 VASTE MEDEWERKERS: W. Bakker, J. v. d. Berg, S. J. Bierema (secr.), F. W. Drijver Jr., J. M. F. Everling (red.), G. Eijkenduijn, H. de Goede, G. Fleidstra, C. A. Klaasse, M. E. Fr. Klinkenbergh, M. K. Kraan, W J. Kruike meier (adm.), H. Kuiken, A. Leewens, F. Niewenhuis, J. E. v. Ooijen, M. C. Overberg, W. du Pon (red), A. Porcelijn (red.), F. J. Schrammeijer, A. Simons, C. H. L. Smit (secr.), J. R. Uhlhorn (secr.), A. W. Unkel, Is. Vorst, Mr. A. Wensing. De moderne bedrijfseconomie heeft dusda nige eischen aan de boekhouding gesteld, dat de wijze van boekhouden, zooals die in de studieboeken nog wordt gedoceerd in vele gevallen niet meer kan worden toege past. Bij een grootbedrijf met een modern-inge richte boekhouding zijn de termen dagboek, journaal en grootboek begrippen geworden, die in het geheel niet meer identiek zijn aan die, welke men vroeger voor deze boeken be zigde. Het journaal als niet-losbladig boek, waarin alle posten geregistreerd werden, met het doei, daaruit de gegevens voor de boe king in het Grootboek te vinden, is reeds lang verdwenen. De daarvoor in de plaats gekomen losse journaalbladen, die enkele ja ren aan de behoefte voldeden, werden op hun beurt weer opgevolgd door boekings nota's, als doorslag van debet- of creditop- gaven, waarbij dus feitelijk van eiken post een journaalblad (uit dien eenen post bestaande) werd gemaakt. Ook bij de vroegere dagboeken heeft zich een dergelijk verloop gemanifesteerd. Deze werden eveneens eerst losbladig en kwamen later in verband met het gebruik van losse boekingsnota's, grootendeels te vervallen. De invoering der z.g. „éénpostjournalen" maakte het mogelijk een grondige wijziging in het boekingsproces tot stand te brengen. Het werd nu mogelijk het beschikbare boekings materiaal in eiken gewenschten vorm te groe- peeren. Voornamelijk in het bankwezen, waar het boekingsmateriaal uit zoovele heterogene bestanddeelen bestaat, werd dit een ware uitkomst voor de boekhouding. Hiermede deed tevens de machine haar intrede. Vele moeilijkheden, zooals het afzonderlijk op maken der geboekte posten en de opeen- hooping van werkzaamheden, die de kwar taalsafsluiting met zich medebrengt, werden door de invoering van de machine tot een minimum beperkt. De machine stelt ons in de gelegenheid meerdere handelingen in één bewerking te verrichten. Een analoog ver schijnsel heeft zich voorgedaan bij de schrijf machine. De schrijfmachine heeft door toe passing van het doorslagsysteem het vroegere copieeren van de brieven langzaam maar zeker verdrongen. Verschillende merken en systemen boekhoud machines zijn aan de markt gebracht. De toepassing dezer machines is zeer veelzijdig. Machinaal boeken beteekent niets anders dan het combineeren van werkzaamheden, b.v. inkoopboek met crediteurenadministratie of verkoopboek met debiteurenadministratie enz. In het bankwezen heeft de machine op verschillend gebied terrein veroverd. In het incassobedrijf en effectenbedrijf wordt de machine veelvuldig toegepast, doch voorna melijk in de geldboekhouding heeft de boek houdmachine vasten voet verkregen. De combinatie van bijwerken der grootboekreke ningen tegelijk met het produceeren van een

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Incasso-Bank - De Bank | 1941 | | pagina 1