;mei MAANDBLAD VOOR HET PERSONEEL DER INCASSO-BANK N.V. mm kend en gewaardeerd, omdat wij onder en met hem gewerkt hebben, hebben dezen lof als alleszins verdiend geacht. Hij toch was de man, die niet alleen het initiatief nam tot de oprichting, maar ook gedurende 34 jaar de stuwende leiding had. Hij was dag en nacht bezig de belangen dezer instelling te behartigen; hij had slechts één hartstocht: den bloei der Instelling, welke hij stichtte, te bevorderen. En als ik spreek van dag en nacht, dan is dit meer dan een phrase. Meer malen kwam het voor, dat hij 's morgens met aanteekeningen kwam en met plannen, die hij 's nachts in slapelooze oogenblikken ge maakt had." 17 17e JAARGANG No 2 15 FEBR. 1941 Adres Redactie: AFD BIJKANTOREN - Heerengracht 527 - AMSTERDAM-C. VASTE MEDEWERKERS: W. Bakker, J. v. d. Berg, S. J. Bierema (secr.), F. W. Drijver Jr., J. M. F. Everling (red.), G. Eijkenduijn, H. de Goede, G. Heidstra, C. A. Klaasse, M. E. Fr. Klinkenbergh, M. K. Kraan, W. J. Kruike meier (adm.), H. Kuiken, A. Leewens, F. Niewenhuis, J. E. v. Ooijen, M. C. Overberg, W. du Pon (red), A. Porcelijn (red.), F. j. Schrammeijer, A. Simons, C. H. L Smit (secr.), J. R. Uhlhorn (secr.), A. W. Unkeb Is. Vorst, Mr. A. Wensing. PLECHTIGE KRANSLEGGING OP HET GRAF VAN DEN STICHTER DER BANK, DEN HEER K. G. GOEDEWAAGEN Sr. In den voormiddag van 6 Februari 1941, den dag, waarop men herdacht, dat 50 jaar ge leden de Incasso-Bank haar kantoor opende, vond een treffende plechtigheid plaats. Een deputatie uit de oudere beambten der Bank, die nog onder den Heer Goedewaagen Sr. gewerkt hebben, waaronder vertegenwoor digers van de bijkantoren in de stad en in de provincie, had zich op de begraafplaats „Zorg- vlied" verzameld, ten einde de nagedachtenis van den Oprichter, wijlen den Heer K. G. Goedewaagen, te eeren. In de aula hield de oudste onderdirecteur, de Heer R. Willemze Jr., in tegenwoordig heid van Mevrouw de Weduwe K. G. Goede waagen, van den Heer K. G. Goedewaagen Jr. en van de overige kinderen van den eer sten Directeur, alsmede van diens klein kinderen, een toespraak, waarin hij memo reerde dat, hoewel met het oog op de tijds omstandigheden de tegenwoordige Directie het niet geraden achtte het 50-jarig jubileum openlijk te vieren, de pers toch haar volle aandacht daaraan had gewijd en belangrijke artikelen over de ontwikkeling onzer instel ling had geschreven. Het heeft den ouderen beambten der jubileerende bank goed ge daan, dat bij deze herdenking in verschillen den toonaard de lof bezongen is van den Op richter-Directeur, den onvergetelijken Heer Karei Gustaaf Goedewaagen. „En wij," vervolgde de spreker, „die hier als vertegenwoordigers staan van het oudere personeel, die den ouden Heer hebben ge De spreker weidde vervolgens uit over den groei der Bank over het geheele land, welke groei zich ook na zijn verscheiden nog heeft voortgezet, zoodat thans van den Dollar tot de Schelde, van de heuvels tot het strand, de naam der Incasso-Bank groote bekendheid heeft gekregen. Hij herinnerde ook eraan, dat het beginpersoneel van 12 personen tot 1600 employé's uitgegroeid is. „Al deze menschen," ging hij voort, „pluk ken de vruchten van het initiatief en het werk van den heer Goedewaagen, om niet te spreken van het economische belang, dat zijn stichting in den loop der jaren in den lande heeft gediend. Ik herinner hierbij ook aan het Pensioenfonds, tot de oprichting waar van de Heer Goedewaagen den stoot heeft gegeven en waarvan het kapitaal thans circa 5.000.000.- bedraagt en waarvan thans reeds 80 personen de vruchten plukken."

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Incasso-Bank - De Bank | 1941 | | pagina 1