DAGELIJ KiCHE BEURJCOURANT 168 KRUISWOORDEN. mijn blik straalde slechts onbevangenheid en Ik was juist in een pracht van een volzin ver- argeloosheid. diept, zoo ingewikkeld van structuur, dat ik 'k weet niet precies, hoe het kwam, maar niet wist, of ik er nog levend uit zou komen. WÜ praatten en praatten doch steeds In mijn brein dwarrelden de wonderbaarlijk- langs elkaar heen en lachten en lachten ste gedachten, gekleed in de meest verheven tenminste ik en na een half uur bewoordingen, toen hij binnenstormde, op kreeg ik het er warm van. Ik voelde, hoe het een stoel neersmakte, zich een van mijn laat- zweet mij op mijn voorhoofd parelde, doen ste goeie sigaren toeëigende en me enthou- was vas^ besloten te weten te komen, wat hij siast verzekerde, dat hij een idee had. Ik wilde. zonder dat ik mijn onwetendheid ver- trachtte mijn gedachten nog even in toom te ried. Op eens vroeg hij mij, of ik wist houden, maar voelde, dat mijn volzin me ont- boe zwaar een baksteen was, die een kilo snapte en voor de natie verloren was. Een p>us een halve baksteen woog. Ik zei, dat teederen blik op mijn sigaar werpend, zei ik 'k da' n'e' wist. Hij lachte minzaam. Er rees koeltjes, dat hij de achtenveertigste was, die een vermoeden in mij op. Zeker een testen- me vandaag een idee aan de hand wilde de collega. En als je nu een stapel vier been kante steenen hebt, alle even hoog, even Een schitterend idee, zei hij, U kent toch lan9 en evsn brefd. die een k,ubVs v°rmen. onze Vereeniging voor rationalistische cul- d'e aldus evenvee steenen in de drie dimen- tuur. Ik had hier eerlijk gezegd nooit van ge- s'®s bevat. Ik bedacht met schrik, dat ik hoord en wist niet, wat ik me er onder moest m'jn logarithmentafel vergeten had. Peze voorstellen, wilde echter niet onwetend schij- stapel steenen komt door elkaar te liggen nen en zei, dat ik me altijd zeer daarvoor ge- en w°rd? opnieuw opgestapeld. Thans vor- interesseerd had. Hij ging geestdriftig verder, men Z'J kubussen, waarvan de kleinste half terwijl hij de asch van mijn sigaar achteloos zo° ,ho°9 is- als de oorspronkelijke, de vol- over mijn nieuwe Persjes strooide. Alles op gende 2 steenen hooger en de derde weer grond van moderne theorieën, volgens de steenen hooger. Hoeveel steenen waren principes van de ratio en arbeidsverdeeling, er- '!i zuchtte droef en zei, dat ik dat niet uitgevoerd door eerste klas experts. Ik wist Y'S!' oen itste een idee door mijn gepijnig- hier eigenlijk niets bijzonders op te zeggen d®. hersenen. Zou hij ook in kruiswoorden en vroeg hem, of hij die mooie zinnen wel- Hij glimlachte deelnemend en zei. Niets een- licht uit een boek haalde en of hij mij in dat voudiger dan kruiswoorden Ik dacht aan de geval dat boek eens ter leen wilde geven! moeite, die ik eens gehad had om een blok- Hij keek mij onderzoekend aan, maar uit je sluitend te krijgen en zei: Jawel Ede, een plaats in Gelderland, de, lidwoord van be paaldheid. Weet je wat een caban is, en een o s t e r i a, vroeg hij beminnelijk. Ik schudde peinzend het hoofd. Hij keek ge streng, maar teekende intusschen met onge- loofelijke vaardigheid een kruiswoordpuzzle, die ik in zes weken nog niet had klaar ge kregen en verzekerde me, dat ik van een paar aardige woorden de primeur had. Ik vertrouw die aardige woorden eigenlijk maar half, doch leg de puzzle den lezers en leze ressen hiermede gaarne ter beoordeeling voor. (Zie de bijlage bij dit blad). Onder de inzenders van goede oplossingen worden eenige prijzen verdeeld. UITGAVE VAN DE N EDERLAN DSCH E FINANCIER AMSTERDAM. Tel. 36173-43598-30545 N.Z. Voorburgwal 287 DIR: M. H. BINGER Degelijke Vakliteratuur Beschouwingen Oudste Commentaren Financieele Inlichtingen op Vragen enz. Dagblad proefnummers op aanvraag

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Incasso-Bank - De Bank | 1940 | | pagina 8