PinLsfersouYenirs mei Kerstmis. pend ter markt komen, geen krachtige prijs stijging intreden? In dit verband doet men goed te bedenken, waar het overgroote deel der middelen is terecht gekomen. Wij stel den hierboven, dat voorraad-intering het leeuwendeel in beslag heeft genomen. Wel nu, wanneer te zijner tijd weer de mogelijkheid bestaat, die voorraden in korten of langen tijd aan te vullen, dan zal daarmee auto matisch tegelijkertijd weer een groot deel van de koopkracht verdwijnen. Want die voor- raadsaanvulling zal voor een groot deel in het buitenland moeten geschieden; daarvoor zullen dan monetaire reserven moeten wor den aangesproken, dan wel zij zal bestreden worden met inloopen van den clearing-achter- stand. In beide gevallen vloeit de koopkracht uit de binnenlandsche geldssfeer weg, en voor zoover de aanvulling van de voorraden door inheemsche productie kan geschieden, zal ook het goederenaanbod tegenover de gestegen geldcirculatie toenemen, en kan dus toch weer evenwicht bereikt worden. Voor het moment is dus voor het monetaire effect van de geldschepping hoofdzaak de immobilisatie van het geld in de eerste hand na de besteding, en wat den invloed bij her stel van normale verhoudingen betreft, kan men waarschijnlijk weer rekenen op neutra lisatie door heraanschaffing van voorraden op dusdanige wijze, dat of de geldschepping weer ongedaan wordt gemaakt, öf het geld gemakkelijk kan worden opgenomen in den productie-consumptie-kringloop, wanneer de ze weer op breeder niveau zal staan. Het spreekt vanzelf, dat over dit onderwerp heel wat meer te zeggen is, dan in dit korte be stek mogelijk is. De voornaamste aspecten konden echter globaal worden belicht. C. A. KLAASSE. Ook aan het met zoo schokkende evene menten volgepropte 1940 komt een eind. St. Nicolaas is gepasseerd, Kerstmis en Oude jaar volgen er op in kort tijdsverloop, zooals steeds. Een terugblik op de daverende din gen dezer dagen ligt dan voor de hand, en onvermijdelijk blijft de herinnering steken op die vorige onder zoo ongekende omstandig heden beleefde feestdagen: Pinksteren I Te treden in den geweldigen ernst van de gebeurtenissen, die toen voor ons een aan vang hebben genomen, kan niet de bedoeling zijn van een artikel in dit Kerstnummer, dat toch beoogt zijn lezers een vriendelijken, opwekkenden groet te brengen in, ook van oudsher, donkere dagen. Mijn oogmerk is< gelukkig, van bescheidener aard: U een paar, op zichzelf natuurlijk vol komen onbelangrijke voorvallen te schilderen, die zich in de voor Rotterdam zoo dramatische oorlogsdagen op en om ons Kantoor hebben voorgedaan, doch die de verdienste hadden juist te midden van de immense spanning, waarin wij leefden, onzen zin voor humor te prikkelen. Maandag, tweede Pinksterdag, toonde onze bedreigde veste weinig van de anders ge bruikelijke Zondagsstemming. Het was onge- loofelijk druk op straat van menschen, op jacht naar leeftocht en de winkels gonsden van bedrijvigheid. Ook de Bank rustte niet geheel. Daar de Leuvehaven in de oorlogs zone lag, was ons Hoofdkwartier al naar den Heemraadssingel verplaatst en een aantal re laties werden daar aan de zoo dringend noo- dige contanten geholpen. Eén van die Heeren was in levendig gesprek gewikkeld met de Directie en het gezelschap was er al pratende bij gaan zitten. Wanneer zoo'n bezoeker ge wapend is met een actetasch, waarin wij de wellicht benoodigde bescheiden kunnen ver moeden, is dat weinig komisch, maar op de zen bijzonderen dag voerde onze Cliënt een groot wittebrood met zich, dat hij blijkbaar onder igeen beding onbeheerd wilde laten en dat hij dus stevig onder den arm geklemd hield. Het was, daar in de deftige entourage van ons Bijkantoor met zijn kolossale lederen fauteuils, wat men noemt, géén gezicht. A la guerre comme a la guerre: niemand verwon derde zich over het phenomeen van den Cliënt, die naar de Bank een brood mee brengt; in die dagen liep iedereen wel met iets eetbaars te wandelen. Den volgenden morgen was ons geïmprovi seerde Hoofdkantoor al vroeg in vol bedrijf. Aan de Kas heerschte groote activiteit, ieder een had kasgeld noodig en de hanteering van de kersversche moratoriumbepalingen werkte een vlotte afwikkeling niet in de hand. De atmosfeer binnen en buiten Kantoor was hypernerveus en toen de drukte op haar grootst was, kwam er iemand van boven het Kantoor binnenstormen met het opwekkende 164

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Incasso-Bank - De Bank | 1940 | | pagina 4