Tafeltennis. Schaken. 175 Vriendschappelijke wedstrijd Incasso-BankK.K.K. Op Donderdag 21 November j.l. had een vriendschap pelijke wedstrijd plaats tegen K.K.K. Door de l.-B. was een wisselbekertje beschikbaar ge steld voor de winnende club. Deze wedstrijd was bedoeld om eenige wedstrijd routine op te doen. Wij hebben dan ook verloren met 113; wel een bewijs, dat onze tegenpartij sterk in de meerderheid was. Er werden 14 partijen gespeeld, t.w.: 9 heeren- en 3 dames-enkels. 1 heeren- en 1 dames-dubbel. Mej. Herma Stoelinga en de heeren Coelman en van Kerkwijk zorgden voor de 3 winstpunten; van Esther en van v. Tongeren hadden we wel wat meer ver wacht, doch gebrek aan wedstrijdroutine en hoofd zakelijk nervositeit waren de oorzaak van hun falen. Aan het einde van dezen wedstrijd reikte onze voor zitter, de Heer W. de Haan, den beker aan onze tegenstanders uit, waarna de leider van K.K.K. ons voor een revanche-wedstrijd uitnoodigde en daarbij mededeelde, den beker hiervoor weder beschikbaar te stellen. Allen l.-B.-ers zit de revanche-gedachte in het hoofd en zij hopen, dat deze uitnoodiging niet lang op zich zal laten wachten. Dus dames en heeren, moeteni we er voor zorgen, dat we in ieder geval een paar punten meer op onzen naam krijgen en dat kan door flink te oefenen. UITSLAGEN UITDAGINGSWEDSTRIJDEN: 19 November: Mej. Hetty de Vries verliest van Mej. Herma Stoelinga 03; Mej. C. Stoelinga verliest van Mej. P. C. van Ammers 23; J. L. van Tongeren ver liest van P. Esther 13. 28 November: Mej. C. Spierieus wint van Mej. C. Stoelinga 30; J. L. van Tongeren wint van P. Esther 4—1. RANGLIJST PER 12 DECEMBER J.L. Dames: Heeren: 1. C. van Os. 1. J. L. van Tongeren. 2. B. E. Joëls. 2. P. Esther. 3. H. Stoelinga. 3. A. van Batenburg. 4. H. de Vries. 4. H. Coelman. 5 P C. Ammers. 5. H. Roelofsen. 6. C. Spierieus. 6. W. de Haan. 7. C. Stoelinga. 7. J. Gramberg. 8. R. Voet. 8. H. Schregel. 9. M. Bruijntjes. 9. H. van der Zee. 10. A. Salomons. 11. E. J. Joëls. 12. J. van Veen|. 13. N. Schuurman. HET BESTUUR. TAFELTENNIS HAARLEM. Door bemiddeling van de redactie van ons Maandblad ontvingen wij een schrijven van het bijkantoor te Haar lem, waaruit blijkt, dat het personeel van genoemd kantoor, geïnspireerd door het bericht over tafeltennis in het November-nummer van De Bank, is overgegaan tot de oprichting van een tafeltennisclub, hetgeen mede kon geschieden door den daadwerkelijken steun van den directeur van het kantoor Haarlem, den Heer Jhr. B. G. van Styrum! Met vreugde hebben wij van deze mededeeling nota genomeni en wij hopen gaarne, dat deze nieuwe tafel tennisclub het hare moge bijdragen ter bevordering van de tafeltennissport. Wij stellen ons voor binnen niet al te langen tijd ons met onze Haarlemsche collega's in verbinding te stel len, om te komen tot een krachtmeting met de Haar lemsche club. Mogelijk, dat door het beschikbaar stel len van een wisselprijs (dien wij zullen trachten te verkrijgen) een regelmatig contact met onze Haar lemsche vrienden kan worden verkregen. Moge het voorbeeld van Haarlem een aansporing zijn voor andere bijkantoren om ook te trachten tot de vorming van een dergelijke club te komen. Onze tafeltennisclub is gaarne bereid hare mede werking te verleenen voor het houden van een propaganda-avond of -middag, om daarmede meer be kendheid te geveni aan Tafeltennis als sport. Het bestuur der tafeltennisclub W. DE HAAN, voorzitter. In de gespeelde competitiewedstrijden zijn onze tien tallen niet gelukkig geweest. Op 16 November bond een verzwakt tweede tiental den strijd aan met Cen traal Beheer I, dat zich speciaal aan de eerste 5 borden onbetwist de sterkste toonde. Het eerste winstpunt was afkomstig van H. Goudzwaard, waarna C.B. den stand opvoerde tot 51. Een overwinning van Bruineman, gevolgd door nog twee nederlagen aan andere borden, brachten den stand op 72. Ten slotte werd het door G. de Langen Wendels na een langdurig eindspel 73. Het eerste tiental boekte op 23 November tegen P.T.T. I, dat intusschen versterkt blijkt te zijn, een 64-nederlaag. Door omstandigheden moest onze 7e bordspeler verstek laten gaan en daar dit feit even te laat ter kennis van den wedstrijdleider kwam, werd begonnen met een 01-achterstand. Een overwinning van Leewens en twee nederlagen van Ten Hagen en M. Fürth volgden, waarna remises van Grave en J. Fürth den stand op 24 brachten. Toen liet de heer Weggemans in gewonnen stelling zijn Dame instaan en even later kon Petit opgeven, waardoor de neder laag een feit werd. Bersma enj v. d. Berg zorgden ervoor, dat de twee laatste punten konden worden binnengesleept. In de roosterwedstrijden is, mede als gevolg van de gememoreerde competitiewedstrijden, weinig schot ge komen. Sinds de vorige maand vielen de volgende beslissingen: a. J. Fürth verliest van M. Fürth; M. Fürth remise met G. J. v. d. Berg; P. Graeve remise met J. Fürth; b. M. Roco wint van N. C. ten Hagen; G. Petit wint van J. M. Bersma; A. LeewenjsM. Roco afgebroken; d. W. v. d. Erve verliest van L. Lagerweij; W. J. Bruineman wint van G. M. de Langen Wendels. Op uitnoodiging van de Schaakgroep LUTO-WOL is met het eerste tiental ingeschreven voor het tournooi om het „Zilveren Kasteel", waarbij wij achtereen volgens de volgende wedstrijden moeten spelen: 8 December tegen P.T.T. I (revanche nemen, heeren!), 12 Januari tegenl Twentsche Bank I en 9 Februari tegen Luto-Wol I. De wedstrijden worden gespeeld op Zondagmorgen van 10.0013.15 uur.

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Incasso-Bank - De Bank | 1940 | | pagina 15