Jaarvergadering. Van het Hoofdbestuur. Schermen. INSTITUUT HANOU BOEKHOUDEN AMSTERDAM 174 (Officieel.) Wij brengen hierbij ter kennis van de leden, dat de JAARLIJKSCHE LEDENVERGADERING gehouden zal worden op Zaterdag 11 Januari 1941, des middags om half twee, in een der lokalen van het Hoofdkantoor. De agenda voor deze vergadering luidt: 1. Opening. 2. Voorlezing notulen vorige vergadering. 3. Ingekomen stukkeni. 4. Verslag van den secretaris over 1940. 5. Verslag van den penningmeester over 1940. 6. Rapport Kascommissie. 7 Benoeming Kascommissie voor 1941. 8. Bestuursverkiezing: a verkiezing van een secretaris. Candidaat de Heer G. Heidstra, aftredend, b. verkiezing van een bestuurslid. Candidaat de Heer C. H. L. Smit, aftredend. 9. Begrooting voor het jaar 1941. 10. Wat verder ter tafel zal worden gebracht. De begrooting voor het jaar 1941, zooals die op bovenvermelde vergadering ter behandeling zal wor den voorgelegd, ziet er als volgt uit: ONTVANGSTEN 3000 UITGAVEN: Bibliotheek ƒ100. Biljarten ƒ100. Bridge 25. Cricket 135. Schaken 260. Schermeni 300. Tennis 175. Tafeltennis 15. Voetbal 400. Excursies 300. Jaarfeest 500. Maandblad 500. Diversen 190. ƒ3000.— Wij zullen het zeer op prijs stellen, wanneer deze vergadering door zooveel mogelijk leden wordt bij gewoond. In het verleden is de belangstelling voor de ledenvergaderingen steeds zeer gering geweest, niet tegenstaande de jaarvergadering toch feitelijk een der hoogtepunten in het vereenigingsleven is. Wij wekken daarom onze leden op ditmaal eenis van hun oude gewoonte om weg te blijven, af te wijken, en in grooten getale ter vergadering te komen. Nog deelen wij den leden mede, dat de cijfers over 1940 zoo spoedig mogelijk na 1 Januari a.s. bij den penningmeester ter inzage zullen liggen. Eventueele candidaten voor het Hoofdbestuur moeten overeenkomstig artikel 12 van onze statuten minstens acht dagen voor den dag, waarop de algemeene ledenvergadering plaats vindt, schriftelijk aan het Hoofdbestuur zijn opgegeven. HET BESTUUR. In verband met de op 11 Januari 1941 te houden jaarvergadering worden de besturen van onze diverse clubs verzocht op dien dag geen wedstrijden of bijeen komsten te houden, teneinde een ieder in de gelegen heid te stellen bedoelde vergadering bij te wonen. Voor eventueele competitiewedstrijden gelieve men tijdig uitstel te vragenL Voorts vestigen wij de aandacht er op, dat voor het vervolg bij eventueele aanneming van buitenleden, deze een half jaar contributie voor de S.V.I.B. b ij voor uitbetaling hebben te voldoen. Wij hebben tot dezen maatregel besloten in verband met in de prak tijk ondervonden moeilijkheden ten opzichte van het achteraf innen der contributie, zooals bij ons gebruike lijk was. De clubs gelieven dus hiermede rekening te houden, en een buitenlid niet eerder op te nemen, dan nadat aan bovenvermelde verplichting is voldaan. Ten opzichte van de clubcontributie kan men zich houden aan de voor de clubs vastgestelde regeling van contributiebetaling. Namens het bestuur, G. HEIDSTRA, secretaris. Ondanks alle moeilijkheden heeft de competitieleider van den Amsterdamschen Schermbond toch nog kans gezien de competitie voor de tweede helft te ver volgen. Onze club trok op Zaterdag 9 November 1940 eenige wedstrijden op floret, waarvan de uitslagen waren,: I.B. Heeren—D.O.S3—6 I.B. HeerenPaoli 63 I.B. DamesD.O.S18 I.B. DamesPaoli 72 Het restant van de floretwedstrijden werd getrokken op Zondag 17 November, waarvan de uitslagen waren: I.B. HeerenI.B. Dames 54 I.B. HeerenA.S.C54 I.B. Heerend'Artagnan 54 I.B. DamesA.S.C36 I.B. Damesd'Artagnan 27 Bij deze serie ontmoetingen liet D.O.S. verstek gaan, zoodat tegen deze club papieren 90 overwinningen werden verkregen. Bij het opmaken van het totale eindresultaat bleek, dat onze Heerenéquipe als eerste was geëindigd, waar door het kampioenschap op floret was behaald. Een felicitatie voor onze Heeren-afdeeling is hier zeer zeker op haar plaats. Ook dit jaar heeft de oude garde het weer moeten doen. Wij hopen nog menigmaal van haar kunnen te mogen profiteeren. Een aan sporing is dit ongetwijfeld voor onze jonge schermers, om te trachten spoedig de ouderen te evenaren. Onze dames behaaldenj in deze competitie de vijfde plaats (uit zes), hetgeen toch nog als een behoorlijk resultaat kan worden aangemerkt. Als regel stellen de Amsterdamsche clubs zoowel tegenover onze Dames als tegenover onze Heeren hun sterkste équipes op, zoodat steeds het puikje van de Amsterdamsche floret- tisten moet worden bevochten. Wij wachten nu maar weer op de komende dingen. G. H. SARPHATIPARK 31 AMSTERDAM-Z. TELEF. 26947 ZITDAG TE UTRECHT PRAKTIJK DIPLOMA M. O. L. O. S. P. D.

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Incasso-Bank - De Bank | 1940 | | pagina 14