S. V. B. Amsterdam Nieuwj aarswensch 1 2 3 4 5 Jan Marie Henk v. d. K. 173 liniaal van 1 cm. dikte. Men neme dan stukjes van 5 cm. en zorgt er voor, dat ze haaks af gezaagd worden. Om ze steviger te laten staan, schroeft men er kleine vierkante of ronde plaatjes triplex onder. In de speelplank boren wij 9 gaatjes, zoodat de schroefkopjes, die onder de kegels zitten, er precies in passen. Het tolletje kan men ma ken van ronde schijfjes triplex of wel van een stuk van een garenklos, waardoor een houten pen (de as) gelijmd wordt. Onder de pen slaan we voorzichtig een bol kopspijkertje, opdat de tol goed kan draaien. Den tol kan men evenals de kegels een aar dige kleur geven. Het is dus vrij eenvoudig en ik wensch U succes met dit spel. De aardigste methode om te spelen is wel het huis of telefoonnummer tje gooien. Er wordt een lijstje gemaakt van de namen der deelnemers(sters) en achter die namen komen 3 of 5 kolommen. leder op zijn beurt brengt het tolletje aan 't draaien en al draaiend komt dit (door de helling van den speelbak) bij de kegeltjes en werpt er eenige omver. Hij of zij, die den tol aan het draaien heeft gebracht, zegt dan in weike kolom hij het aantal omver geworpen kegeltjes wil hebben. Gooit men „alle negen" dan zet men natuurlijk de 9 voorop in kolom 1, doch poedelt men, dan zet men de nul zoover mogelijk naar achteren. Hij, die dan tot slot het hoogste nummer be reikt, is natuurlijk winnaar. Wederom is het tijdstip aangebroken, waarop wij ge woon zijn met een welgemeenden Nieuwjaarswensch tot onze leden, donateurs en vrienden te komen. In een sombere stemming zetten wij ons neer om enkele gedachten, onze vereeniging betreffende, aan het papier toe te vertrouwen. Immers, velen zullen zeggen: Is het nu tijd voor een Nieuwjaarswensch? Is het geen holle frase elkaar nu een heilwensch voor het nieuwe jaar toe te voegen? Inderdaad, de tijden zijn somber, voor menigeen mis schien zeer somber, zorgen hier en, zorgen daar, maar dit mag toch geen beletsel zijn om, gedachtig aan den alouden spreuk „achter de wolken schijnt toch de zon" de hoop te koesteren, dat spoedig de zon door de wolken moge heendringen. En daarom willen wij den wensch uitspreken, dat weldra de oorlog tot het ver leden moge behooreni. Der gewoonte getrouw willen wij niet nalaten een terugblik te werpen op het jaar, dat achter ons ligt, ook al zouden wij dat jaar het liefst geheel uit onze gedachten willen wegbannen. Vanzelfsprekend heeft onze vereeniging niet kunnen ontkomen aan den aller wegen ondervonden weerslag en niet kunnen werken op de wijze, zooals wij dat gewend waren. Onze clubs hebben zich, voor zoover dat doenlijk was, „aan gepast", d.w.z. hun werkzaamheden verzet naar tijd stippen, waarop zij de meeste kans hadden hun leden bijeen te houden. Helaas bleek zulks niet mogelijk voor de biljart-, bridge- en tooneelclub, welke daar om hun activiteit hebben stopgezet in afwachting van het tijdstip, waarop het niet meer noodig zal zijn met vroege „laatste trams" en verduistering rekening te moeten, houden. Ook ons jaarlijksche uitstapje en ons jaarfeest, anders hoogtepunten in ons vereenigings- leven, moesten achterwege blijven. Het kan haast niet anders, dat ons ledental zich jam mer genoeg in dalende richting heeft bewogen. In de tijdsomstandigheden hebben een aantal leden aan leiding gevonden hun lidmaatschap te beëindigen. Wij zeggen: jammer genoeg, omdat wij ons afvragen of het lidmaatschap van onze vereeniging wel een zoo danig offer vraagt, dat daardoor andere dingen in het gedrang zouden kunnen komen. Intusschen, de be- dankers zijn niet sterk in aantal, zoodat wij ons hier over gelukkig niet al te veel zorgen behoeven te maken, ook al is het verschijnsel niet prettig. Wij houden ons overtuigd, dat zij spoedig tot onzen kring zullen terugkeeren. Hierbij rekenen) wij op den steun van onze leden om met ons samen te werken om, ondanks de minder gunstige tijden, te trachten zoo veel mogelijk I.B.-ers in onze vereeniging bijeen te brengen. De omstandigheden ten spijt, is de Tafeltennisclub uit haar asch herrezen. Deze club telt thans een behoor lijk aantal, en naar wij hopen, trouwe leden. Moge haar een lang leven beschoren zijn. Zij bezit een goede kern, waarop rustig kan worden voortgebouwd. Voor de belangstelling in ons vereenigingsleven, die wij van verschillende zijden mochten ondervinden, zijn wij vanzelfsprekend zeer dankbaar. Hieruit putteni wij de kracht om te trachten onze vereeniging zoo goed mogelijk door de moeilijke tijden heen te helpen om straks, wanneer de horizon zal zijn opgeklaard, met frisschen moed voorwaarts te gaan. Hiervoor moeten wij ons thans reeds in elk geval wapenen. Moge daarom het jaar 1941 spoedig het lang ver beide einde brengen van de over de menschheid los gebroken ramp; dat weldra weer vrede en rust mogen heerschen onder alle volkeren en daardoor een terug keer tot meer geregelde toestanden mogelijk zijn. Dat is onze hartgrondige wensch. Het BESTUUR van de SPORTVEREENIGING „INCASSO-BANK".

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Incasso-Bank - De Bank | 1940 | | pagina 13