lhnic<di§§o*Bd)inik Niieiuims lEigeim iuiiiig<a\in><sini. 170 OPENING ZEEUWSCHE KANTOREN. Met ingang van 2 December 1940 werd door de Incasso-Bank N V. overgenomen het be drijf van de N.V. Hendrikse Co.'s Bankiers- en Effectenkantoor en dat van het Bankiers- en Effectenkantoor van Waesberghe N.V., met ingang van 9 December dat van Van Heel Co. N.V., in verband waarmede bij kantoren werden geopend te MIDDELBURG, HOUTKADE 11. Tot directeur werd benoemd de heer D. F. P. Hoegen, tot onderdirecteur de heer W. Bakker Jr., tot algemeenen procuratie houder de heer J. H. Modderkreke, en tot procuratiehouder met bijzondere volmacht de heeren D. Taal en A. de Leeuwen. GOES, BEESTENMARKT 8. Tot directeur werd benoemd de heer J. La- port. GOES, KLOKSTRAAT 9. Tot directeuren werden benoemd de heeren A. J. van Heel en Mr. A. L. W. van Heel, tot procuratiehouder met bijzondere volmacht de heer Joh. Versee. Het ligt in de bedoeling de beide kantoren te Goes zoo spoedig mogelijk tot één kantoor te vereenigen. SLUIS, KAAI 15. Tot directeur werd benoemd de heer W. J. M. Hoegen, tot procuratiehouder met bijzon dere volmacht de heer R. H. J. Grahame. HULST, MARKT C 25. Tot directeur werd benoemd de heer W. L. J. M. van Waesberghe, tot procuratiehouder met bijzondere volmacht de heer O. A. L. J. van Aerde. OOSTBURG. Bij dit correspondentschap werd benoemd tot procuratiehouder met bijzondere volmacht de heer H. P. Chr. van der Vleuten. IJZEN DUKE. Bij dit correspondentschap werd benoemd tot procuratiehouder met bijzondere volmacht de heer A. G. Calon. AXEL. Bij dit correspondentschap werd benoemd tot procuratiehouder met bijzondere volmacht de heer F. Schauwaert. VERDERE BENOEMINGEN. Benoemd werd tot algemeenen procuratie houder bij het Hoofdkantoor, de heer J. M. W. Oostenbrink, tot procuratiehouder met bijzondere volmacht bij het Hoofdkantoor, de heer G. M. de Langen Wendels. GIDS VOOR HET NEDERLANDSCHE CLEARINGVERKEER. Naast onze brochure „De Deviezenbepalin- gen voor de practijk ontleed" is thans de derde publicatie van ons deviezenbureau „Gids voor het Nederlandsche Clearingver- keer" verschenen. Nu een steeds grooter deel van hei internationaal betalingsverkeer van ons land over clearingen wordt afgewikkeld en daardoor de draagwijdte van de Deviezen- verordening 1940 (waaraan immers de clea- ringbetalingen door art. 3 dier verordening zijn onttrokken) steeds geringer wordt, is het nuttig de voorschriften, die het clearingwezen beheerschen afzonderlijk te behandelen. In het eerste gedeelte der brochure wordt de plaats, die het clearingverkeer in de interna tionale betalingsregeling inneemt, toegelicht en vooral het verband gelegd tusschen clea ring en deviezenvoorschriften. Voorts worden de voorschriften die voor de onderscheiden clearingen gelden, naar wezen en doel ge analyseerd. In het tweede gedeelte worden voor hen, die in de practijk met de uitvoering der clearing- bepalingen hebben te maken, de verschillende voorschriften beknopt, schematisch en over zichtelijk gerangschikt per land, terwijl een klapper het naslaan vergemakkelijkt. NEDERLANDSCHE OVERHEIDS- OBLIGATIËN. VII. Begin December verscheen de 7e uitgave van de brochure „Nederlandsche Overheids- obligatiën" van de Economisch-Statistische Afdeeling. Zij bevat weder dezelfde gegevens die ook in de laatste nummers werden ver strekt: de koersen, waarbij de onderschei dene obligatiën 3)4 4^2% enz. tot en met 7% rendement geven, de gemiddelde looptijd der leeningen en een aanduiding van de aflossingsvoorwaarden. De brochure blijkt in geheel Nederland een plaats gevonden te hebben op de schrijftafels van hen die zich, uit hoofde van hun functie, met het vraag stuk van belegging in obligatiën bezig hou den.

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Incasso-Bank - De Bank | 1940 | | pagina 10