AAN ONZE mmm 16e JAARGANG No. 11 15 NOV. 1940 MAANDBLAD VOOR HET PERSONEEL DER INCASSO-BANK N.V. jJm ,i- Adres Redactie: AFD BIJKANTOREN - Heerengracht 527 - AMSTERDAM-C VASTE MEDEWERKERS: W. Bakker, J. v. d. Berg, S. J. Bierema (secr.), F. W. Drijver Jr., J. M. F. Everling (red.), G. Eijkenduijn, H. de Goede, G. Heidstra, C. A. Klaasse, M. E. Fr. Klinkenbergh, M. K. Kraan, H Kuiken A. Leewens, F. Niewenhuis, J. E. v. Ooijen, M. C. Overberg, W. du Pon (red.), A. Porcelijn (red F. J. Schrammeijer, A. Simons, C. H. L. Smit (secr.), J. R. Uhlhorn, A. W. Unkel, Is. Vorst Mr A Wensing Het Maandblad „De Bank" heeft thans nagenoeg zijn derden jaargang voltooid en hoewel wij er ons uiteraard van bewust zijn, dat ons tijdschrift nog in menig opzicht verbetering be hoeft, zijn wij er van overtuigd, dat wij stap voor stap terrein winnen en bij ons streven, om het blad een schakel te doen zijn tusschen alle geëmployeerden bij de Bank, steeds meer waardeering zullen ondervinden. Wij gaan dan ook vol goeden moed voort en ver trouwen, dat onze lezers ons daarbij alle mogelijke medewerking zullen doen geworden, zoowel om den inhoud van het blad interessant en leerrijk te doen zijn, als om het aantal abonné's, dat inderdaad nog aanzienlijk uitgebreid kan worden, te doen toenemen. Ons blad wordt op royale wijze uitgegeven, met een gemiddelden omvang van 16 pagina's, op goed papier gedrukt en kost 0.75 per half jaar. Wij doen hiermede nog eens een ernstig beroep op al onze lezers, om in eigen kring voor ons blad doeltreffende propaganda te maken. Het effect van persoonlijke propaganda kan dikwijls verrassend zijn! Ten einde hier aan een zekere attractie te verbinden, zijn wij bereid aan iederen abonné, die ons twee nieuwe lezers aanbrengt, een boek ter beschikking te stellen, terwijl wij tevens deze nieuwe lezers, die zich derhalve voor het komende jaar abonneeren zie het biljet op den omslag - een exemplaar van dit nummer, alsmede van ons K e r s t-nummer g r a t i s zullen doen toekomen. De samenstelling van ons tijdschrift, dat niet alleen tijdverdrijf doch ook instructief beoogt te zijn, is een delicate en moeilijke aangelegenheid. Ook hierin vertrouwen wij, zooals gezegd, op onze lezers. Onze staf van medewerkers dient het behoeft ternauwernood gezegd willen wij de verdieping en verbreeding bereiken, die wij nastreven, aanzienlijk uitgebreid te worden. Ten einde ons reeds thans een beeld te kunnen vormen van datgene, wat wij het volgend jaar kunnen brengen en tevens een gedragslijn te kunnen vaststellen, zouden wij - alvorens velen Uwer persoonlijk te interpelleeren het op prijs stellen toezeggingen te ont vangen van bijdragen, met ongeveere aanduiding van thema, waarop wij het volgend jaar kunnen rekenen. Ook suggesties zijn ons steeds welkom. Wij zijn er van overtuigd de mobilisatietijd, gedurenden welken ons velerlei bijdragen toestroomden, heeft het weer eens bewezen dat op onze 69 kantoren een uitgebreide kring van schrijvers op allerlei gebied, teekenaars, fotografen etc. aanwezig is en wij Vertrouwen dan ook, dat deze algemeen gestelde oproeping haar uitwerking dit keer niet zal missen. DE REDACTIE. 145

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Incasso-Bank - De Bank | 1940 | | pagina 1