VACANTIE IN i9»o 129 VASTE MEDEWERKERS: W. Bakker, J. v. d. Berg, S. J. Bierema (secr.), F. W. Drijver Jr., J. M. F. Everling (red G. Eijkenduijn, H. de Goede, G. Heidstra, C. A. Klaasse, M. E. Fr. Klinkenbergh, M. K. Kraan, H. Kuiken, A. Leewens, F. Niewenhuis, J. E. v. Ooijen, M. C. Overberg, W. du Pon (red.), A. Porcelijn (red.), F. J. Schrammeij'er, A. Simons, C. H. L. Smit (secr.), J. R. Uhlhorn, A. W. Unkel, ls. Vorst, Mr. A. Wensing. Neen, ik denk niet, dat velen zich dit voor jaar aan het maken van vacantie-plannen hebben overgegeven! Ik geloof zelfs, dat wij zoo zeer vervuld waren van de overrompelende gebeurtenissen, die zich afspeelden, dat wij ons er nauwelijks van bewust zijn geweest, hoe de natuur die dagen, als had zij na den langen strengen winter iets goed te maken, zich uitputte om ons een voorzomer te bereiden van zulk een stralende schoonheid, als wij dit vele jaren niet beleefd hadden. Dankbaar zijn we er niet voor geweest, want het is ons toen vrijwel ontgaan, en hoogstens herinneren we ons thans met eenigen wrevel, hoe feestelijk de natuur zich tooide, toen de rampspoed zich aan het voltrekken was. Hetzelfde schrille contrast beleefden wij reeds het vorige jaar, toen aan het einde van den zomer, terwijl nog tal van vacantie-gangers, verrast met een uitzonderlijk fraai weer, zich opmaakten om deze onverwachte weldaad uit te buiten, de toestand zich begon toe te spitsen en de volkeren in steeds sneller tempo de onafwendbare catastrophe tegemoet gingen. Hoe versch ligt mij nog in het geheugen een wat late zomer, waarin nu letterlijk alles wat aan zomerweelde denkbaar is, ten toon gespreid werd, en onze door de militaire maatregelen gedwongen overhaaste aftocht naar huis, waar we de verdere vacantie- dagen in intense spanning den loop der ge beurtenissen volgden. En de hemel kon nóg zoo strak blauw zijn, de zon kon nóg zoo heerlijk koesteren, voor ons was de aardigheid er volkomen af! Maar al had de dramatische beslissing, waar aan wij, als zoo velen, tot het laatste oogen- blik niet hadden geloofd, ons geschokt, we hadden toch voldoende optimisme behouden om ons zelve een volgende vacantie „onder betere omstandigheden" in het vooruitzicht te stellen, niet vermoedende, dat vóór het zoover was, ook ons eigen land in den wervel van de oorlogsrazernij zou zijn meegesleurd! Neen, vacantie-plannen zijn er dit voorjaar wel niet gemaakt. En ook toen we ons na de noodlottige Mei dagen begonnen te herstellen, en het nor male leven oogenschijnlijk weer gewoon voortgang vond, kon de gedachte aan vacan tie ons moeilijk warm maken. Wie heeft er aanvankelijk zelfs aan vacantie gedacht? Och, ik geloof, dat we ons allemaal wat „groggy" gevoeld hebben en dat bij de mees ten onzer de ware lust ontbrak. Dat wij ten slotte uit dezen lethargischen ge moedstoestand ontwaakten en het vacantie- rooster, zij 't nog al eens gewijzigd, tóch afgewerkt werd, kwam misschien wel omdat de overweging, dat zoo veel mogelijk „ge- 16e JAARGANG No. 10 15 OCT. 1940

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Incasso-Bank - De Bank | 1940 | | pagina 1