Eén 97 16e JAARGANG No. 8 |5 AUG. 1940 MAANDBLAD VOOR HET PERSONEEL DER INCASSO-BANK N.V. Adres Redactie: AFD BIJKANTOREN - Heerengracht 527 - AMSTERDAM-C. VASTE MEDEWERKERS: W. Bakker, J. v. d. Berg, S. J. Bierema (secr.), F. W. Drijver Jr., J. M. F. Everling (red.), G. Eijkenduijn, H. de Goede, G. Heidstra, C. A. Klaasse, M. E. Fr. Klinkenbergh, M. K. Kraan, H. Kuiken, A. Leewens, F. Niewenhuis, J. E. v. Ooijen, M. C. Overberg, W. du Pon (red.), A. Porcelijn (red.), F. J. Schrammeijer, A. Simons, C. H. L. Smit (secr.), J. R. Uhlhorn, A. W. Unkel, Is. Vorst, Mr. A. Wensing. De redactie van het Maandblad doet een be- deelingen niet meer spreekt over dat vele dat roep op mijn medewerking voor een artikel over hem heengevaren is; het heeft hem stil in één der eerstvolgende nummers. Zij laat gemaakt. mij vrij in het onderwerp. Zijn omgeving, wij allen voelen wat er nog in Ik neem den brief mee naar huis, en leg dien hem woelt en werkt. De reserve-officier, weer geopend op mijn wat rommelige schrijftafel burger, heeft heel wat meegemaakt, dat weten om het verzoek niet te vergeten. Want hier- we, maar hij zwijgt er liever over. Wij zeiven aan moet worden voldaan. Moet? Indien de immers spreken liever niet meer over die redactie wist hoe bezet mijn „vrije" tijd ge- dagen, waarin de kogels door de straten onzer woonlijk is, dan zou zij zich wellicht bedacht stad floten, ons kantoor met levensgevaar hebben. En zich gericht tot één van mijn 85 werd bereikt, ten slotte niet meer bereikbaar collega s of der 175 procuratiehouders, die was; de dagen en nachten waarin wij opge- toch zeker ook wel een stukje schrijven kun- sloten waren in onze woningen, en de uren nen. Intusschen, ik ben nu met vacantie thuis, doorbrachten in den kelder of bij de radio, een vreemde combinatie, en moet mij bezig- Door dit en zooveel meer is er wat veranderd houden met een ontwerp voor een stichting, in u, in mij. en een financieel overzicht. Moet? Ja, moet, Wij zijn wat minder onszelf, wat meer gericht als gemeenschapsmensch. Evenzeer als een naar anderen naast ons, die er vroeger ook artikeltje voor het Maandblad. wel waren, maar die wij nu eerst zien, leeren Ik weet, dit neerschrijvende, dat menig lezer kennen: onze buren, onze collega's, onze zal lachen. Immers wij hebben een „gezonde medemenschen. Wat hebben wij toch ont- scepsis", heeft een minister nog onlangs in zaglijk oppervlakkig geleefd, zeggen wij nu, een rede opgemerkt. In onze kringen is die wij haalden door dagblad en radio de wereld niet onbekend. Maar sinds die rede is er heel in onze huiskamers, maar kenden onzen buur- wat gebeurd, is er heel wat veranderd. Is bijna man niet. Wij leefden voor den schijn. Totdat ons heele leven veranderd. Ook het uwe, dit alles over ons heen gekomen is. En wij glimlachende lezer. En dat niet alleen door weer een beetje hebben leeren denken, over- verduisteringsmaatregelen of luchtbescher- denken. Over het voorheen, het nu, het ming, door stamkaart of broodbon, door straks. schuilkelder of puinhoop. Wij zijn allen van Het voorheen. Het is niet aan mij om hier te binnen veranderd, een klein beetje of veel. Of wijzen op onze groote fouten. Gij weet ze is het u niet opgevallen, dat op uw afdeeling even goed als ik. Want gij en ik, wij hebben er de stemming anders is, nu de soldaat uit de lustig aan mede gedaan, in meerdere of min- Peel of de Grebbelinie na zijn eerste mede- dere mate. Nu moeten wij dit niet zeggen, om-

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Incasso-Bank - De Bank | 1940 | | pagina 1