AAM ONZE LEZERSS „Handen aan den ploeg' 73 16e JAARGANG No. 5/6 15 ME! 1940 I 5 JUNI 1940 Adres Redactie: AFD BIJKANTOREN - Heerengracht 527 - AMSTERDAM-C. VASTE MEDEWERKERS: W, Bakker, J. v. d. Berg, S. J. Bierema (secr.), F. W. Drijver Jr., J. M. F. Everling (red.), G. Eijkenduijn, H. de Goede, G. Heidstra, C. A. Klaasse, M. E. Fr. Klinkenbergh, M. K. Kraan, H. Kuiken, A. Leewens, F. Niewenhuis, J. E. v. Ooijen, M. C. Overberg, W. du Pon (red A. Porcelijn (red.), F. J. Schrammeijer, A. Simons, C. H. L. Smit (secr.), J. R. Uhlhorn, A. W. Unkel, Is. Vorst, Mr. A. Wensing. Er zijn ternauwernood vier weken verstreken, sinds het Mei-nummer van ons Maandblad ter perse ging, doch het afdrukken door den loop der gebeurtenissen moestworden onder broken. Vier weken, die ons thans door de intense spanning, die wij dagenlang hebben meegemaakt, evenveel maanden toeschijnen. Er is veel gebeurd in die periode. Wij hebben onze rol van passief toeschouwer bij het wereldgebeuren moeten opgeven en zijn als actief strijdende mogendheid opgetreden. Wij hebben ervaren, wat het zeggen wil, als de oorlogsfakkel haar luguber schijnsel in onze eigen vreedzame landouwen verspreidt; wij hebben eenige dagen meegeleefd met ons dappere leger, dat ten slotte in den strijd tegen de overmacht de wapenen moest neer leggen en wellicht hebben we allen den zin van den eeuwenouden diep ernstigen zang: „media vita in morte sumus", „midden in het leven zijn wij den dood gewijd" noch nimmer zoo beseft als thans. Ons past allereerst een woord van hulde aan diegenen uit onze gelederen, die in den dienst aan het vaderland het hoogste veil hadden, waï zij konden geven: hun leven. Wij zijn er dankbaar voor, dat zij allen de gebeur tenissen in goeden welstand hebben over leefd en naar hun haardsteden zijn terugge keerd of zullen terugkeeren. Zwaar geteisterd werd onze stad Rotterdam en haar bewoners. Overstelpend is het leed in deze stad, die aan zoo veel wonden bloedt en ons innig mede leven gaat uit naar de employé's van de kan toren onzer bank aldaar, waarvan sommigen van alles beroofd zijn. Wij hebben het als een eereplicht beschouwd, dit medeleven in daadwerkelijken steun om te zetten! •k Wij leven thans in een andere wereld, de tijden zijn anders geworden en wij hebben de realiteit te aanvaarden. Het leven gaat verder en wij hebben de verplichting, ieder naar zijn bescheiden kracht, maar gezamenlijk sterk, om te trachten in stand te houden, wat be houd en is en op te bouwen, wat vernietigd werd. Wij zijn er van overtuigd, dat ons Maandblad, dat een schakel vormt tusschen alle geëmployeerden bij de Bank, daarbij een belangrijke rol kan vervullen en doen een ernstig beroep op allen, er toe mede te werken uitbreiding van het aantal geabon- neerden en van den staf van medewerkers is nog steeds mogelijk dat ons blad zijn niveau behoudt en zoo mogelijk verbetert. Wij moeten overleg plegen en in eendrach tige samenwerking opbouwen ziedaar ons parool; wij hopen dus, dat U met Uw erva ringen en suggesties tot ons zult komen. Wij zullen ze nauwgezet bestudeeren en naar bevind van zaken handelen. DE REDACTIE.

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Incasso-Bank - De Bank | 1940 | | pagina 1