liet Va I utakedrijf I V oorraadconfrole in 57 16e JAARGANG No. 4 15 APRIL 1940 Adres Redactie: AFD BIJKANTOREN - Heerengracht 527 - AMSTERDAM-C. VASTE MEDEWERKERS: W. Bakker, J v. d. Berg, S. J. Bierema (secr.), F. W. Drijver Jr., J. M. F. Everling (red.) G. Eijkenduijn, H. de Goede, G. Heidstra, C. A. Klaasse, M. E. Fr. Klinkenbergh, M. K. Kraan, H. Kuiken A. Leewens, F. Niewenhuis, J. E. v. Ooijen, M. C. Overberg, W. du Pon (red.), A. Porcelijn (red.), F. J. Schrammeijer, A. Simons, C. H. L. Smit (secr.), J. R. Uhlhorn, A. W. Unkel, Is. Vorst, Mr. A. Wensing. De boekhouding, die het valutabedrijf ver- eischt, stemt in haar doelstelling overeen met die van n'importe welken goederenhandel. Ponden, Dollars, Francs etc. zijn de „goede ren' waarin de valuta-arbitrageant handel drijft, en hij moet er als iedere andere han delaar op kunnen vertrouwen, dat de admini stratie waarborgt: de ontvangst van de gekochte goederen, de aflevering van de ver kochte goederen, beide tot de door hem overeengekomen prijzen. Twee dingen zijn hiertoe in iedere onder neming onmisbaar: een goede voorraadcon- trole en een goede winstcontróle. Bij alle primaire overeenstemming valt het te begrijpen, dat elke branche haar eigen, bij zondere eischen stelt. Ons interesseert het eenige aspecten na te gaan van den admini stratieven opzet, tot welken de valutahandel heeft geleid. Om te beginnen heeft hierbij de voorraadboekhouding onze aandacht. Deze moet voldoen aan het algemeene ver- eischte van te bieden: volkomen zekerheid tegen verlies door fraude, fouten of slordig heid, kortweg: beveiliging tegen lekkage. Doch de valutahandel heeft meer noodig: Zij verlangt, dat de valutaboekhouding door loopend, met feillooze betrouwbaarheid, de nauwkeurige cijfers omtrent de aanwezige saldi kan laten zien. Hier treedt al terstond een belangrijk verschil naar voren met de behoefte, die op dat punt wordt gevoeld in bijv. een warenhuisbedrijf. De verantwoorde lijke man, die daar op elk uur van den dag iederen meter stof, elk paar kousen, alle strik jes en dasjes zou wenschen te zien geïnven tariseerd, moet voor een onpractische maniak worden gehouden. Hij zou verlangen, wat in zijn bedrijf onmogelijk, en, gelukkig daarom, voor een goeden gang van zaken ook on- noodig is. Natuurlijk, het toenemen en af nemen der voorraden mag zijn volle belang stelling hebben uit commercieel en veilig heidsoogpunt, en terecht wordt op gezette tijden de inventaris van de aanwezige artike len opgemaakt, eenmaal per maand bijv., of misschien zelfs eenmaal per week, doch op één punt kent hij geen zorg: Hij behoeft niet te vreezen, dat de prijzen der voorradige artikelen a la minute aan onverwachte en grillige prijsschommelingen onderhevig zijn. De stofzuigerafdeeling zal den dag beginnen met 63 exemplaren, die elk voor 70.— ge prijsd zijn. Welnu, het is niet noodig een staf- feitje over het verloop van dien voorraad bij te houden, uit vrees voor het gevaar, dat een plotselinge daling op de stofzuigermarkt een geforceerden verkoop a tout prix onvermijde lijk maakt, dan wel een prijsstijging, die zoo eens midden op den dag uit de lucht komt vallen, een even overhaaste aanvulling van den voorraad.

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Incasso-Bank - De Bank | 1940 | | pagina 1