Deviezenreslriclies. 16e JAARGANG No. 3 15 MAART 1940 MAANDBLAD VOOR HET PERSONEEL DER INCASSO-BANK N.V. Xf'jSfc Adres Redactie: AFD BIJKANTOREN - Heerengracht 52 7 - AMSTERDAM-C VASTE MEDEWERKERS: W. Bakker, J. v. d. Berg, S. J. Bierema (secr.), F W. Drijver Jr., J. M. F. Everling (red.), G Eijkenduijn, H. de Goede, G. Heidstra, C. A. Klaasse, M E. Fr Klinkenbergh M K. Kraan, H Kuiken, A Leewens F. Niewenhuis, J. E. v. Ooijen, M. C. Overberg, W. du Pon (red.), A. PorcellJ" (red)- F. j. Schrammeijer, A. Simons, C. H. L. Smit (secr.), J. R-Uhlhorn, A. W. Unkel, Is. Vorst, Mr. A. Wensing. Het instituut van de deviezenrestricties is op zichzelf geenszins een oorlogsproduct. Sedert in 1931 Duitschland moest overgaan tot een systeem van beperkende bepalingen op het gebied van het buitenlandsche betalings verkeer, hebben geleidelijk vele landen dat voorbeeld gevolgd. En vóór het uitbreken van den oorlog was het aantal landen, dat nog een vrij deviezenverkeer had, veel geringer dan van die, waar op eenigerlei wijze het interna tionale betalingsverkeer aan banden was ge legd. De ontwrichting van de economische situatie, die in vele landen optrad, als gevolg van de depressie van 1929 en volgende jaren in de typisch agrarische staten als Argen tinië en andere Zuid-Amerikaansche staten trad de laagconjunctuur al enkele jaren eer der in dwong de overheid om het verstoor de evenwicht op kunstmatige wijze zooveel mogelijk te herstellen. Deels gebeurde dat door maatregelen, die het binnenlandsche goederenverkeer en de prijszetting voor de inheemsche markt betroffen, anderdeels werd ook het handels- en betalingsverkeer met het buitenland daardoor getroffen. Landen, die over een behoorlijke goudreserve beschikten, konden zich een passieve handels- en beta lingsbalans natuurlijk langer permitteeren, en veelal afwachten, totdat een natuurlijk herstel van het evenwicht intrad. Of zulk een herstel kon baanbreken, hing natuurlijk mede af van de samenstelling van de betalingsbalans; paraisseert daarop een belangrijk bedrag voor buitenlandsche schuldenlast als „vast passief dan gaat dit veel moeilijker, dan wanneer zoowel actief als passief variabel zijn. Wan neer de uitvoerwaarde sterk daalt, treedt op den duur vanzelf ook bij den import een daling in als resultaat van de verminderde koopkracht. Maar landen met een zeer ge ringen goudvoorraad konden vaak dit natuur lijke herstelproces ook niet afwachten. Het gevolg was dus een langzame uitbreiding van het net der landen, die aan een gekeurs- lijfd betalingsverkeer laboreerden. De oorlog heeft ook de „valutasterke onder de beiligerenten plotseling verplaatst in de groep der landen met valutarestricties. De bepalingen, die in dat verband werden uitge vaardigd waren lang niet overal uniform. Zoo waren b.v. in Canada de restricties, waaraan het deviezenverkeer werd onderworpen, verreweg het scherpst. Terwijl in Engeland en in Frankrijk de bepalingen niet zooals in de meeste „restrictielanden een blokkade van het door buitenlanders aldaar geïnvesteer de vermogen behelsden, was dat in Canada wel het geval. Buitenlanders, die Canadeesche effecten bezitten, kunnen deze slechts verkoo- pen,wanneer eerstvoor een gelijk bedrag aan effecten wordt teruggekocht. In feite dus een blokkade van het bezit. De reden, waarom men in dit opzicht in Canada verder ging dan in hetVereenigd Koninkrijk, ligtvoor de hand. In de laatste jaren was het in Canada belegde buitenlandsche kapitaal zeer sterk toegeno men. Canada was één van de geliefkoosde „vluchtheuvels" voor het internationaal vage- bondeerende kapitaal geworden; men achtte het één van de veiligste gebieden. De Cana deesche regeering had de uit dien hoofde toestroomende deviezen voor een belangrijk 41

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Incasso-Bank - De Bank | 1940 | | pagina 1