De lier^raarJeering van Jen (jouJvoorraai 21 16e JAARGANG No. 2 15 FEBR. 1940 Adres Redactie: AFD BIJKANTOREN - Heerengracht 527 - AMSTERDAM-C. VASTE MEDEWERKERS: W. Bakker, J. v. d. Berg, S. J. Bierema (secr.), F. W. Drijver Jr., J. M. F. Everling (red.), G. Eijkenduijn, H. de Goede, G. Heidstra, C. A. Klaasse, M. E. Fr. Klinkenbergh, M. K. Kraan, H. Kuiken, A. Leewens, F. Niewenhuis, J. E. v. Ooijen, M. C. Overberg, W, du Pon (red.), A. Porcelijn (red.), F. J. Schrammeijer, A. Simons, C. H. L. Smit (secr.), J. R. Uhlhorn, A. W. Unkel, Is. Vorst, Mr. A. Wensing. door C. A. KLAASSE Vrijwel alle landen, welker munteenheid ten aanzien van het goud in den loop van het laatste decennium is gedeprecieerd, zijn sedertdien overgegaan tot herwaardeering van den goudvoorraad van de centrale bank. Soms, zooals bv. in het geval België, is dit gepaard gegaan met een opnieuw vastkop pelen van de munt aan het goud. Soms heeft men de munt zwevende gelaten, maar toch de boekwaarde van den goudschat aan gepast aan de depreciatie. Dit laatste ge schiedde in sommige gevallen op basis van een depreciatiepeil, dat men als minimum waardedaling voor de toekomst meende te mogen aannemen. In andere gevallen, zoo als bv. in Engeland, heeft men de waar deering volkomen aangepast aan den markt prijs, waardoor op elke weekbalans van de Bank of England opnieuw een berekening plaats vond op grond van den dan gelden den goudprijs. In het begin van den oorlog werd in Engeland de geheele goudvoorraad aan de centrale bank onttrokken en over geboekt op het exchange equalisation fund, ten aanzien waarvan publicaties niet plaats vinden, zoodat sedertdien de kwestie van de goudwaardeering in Engeland onbelangrijk is geworden. In Frankrijk is men eenige malen opnieuw overgegaan tot herwaar deering van den goudvoorraad, op grond van telkens opnieuw plaats gevonden heb bende reducties in de waarde van den Franc. Op zichzelf is het probleem van de waar deering van den goudvoorraad van volkomen ondergeschikte beteekenis en men kan daar in niet veel meer zien dan een zuiver boek houdkundig vraagstuk, dat geen enkele finan- cieele of monetaire beteekenis heeft. Dat bv. Zwitserland spoedig na het loslaten van den gouden standaard in 1936 tot herwaardee ring van den goudvoorraad overging, terwijl dat in Nederland niet gebeurde, is dan ook practisch van geen beteekenis geweest. Veel belangrijker dan de herwaardeering zelve is natuurlijk het probleem van de aan wending van de boekwinst, die bij herwaar deering wordt verkregen. Zoolang men die boekwinst zuiver als een reserve aanhoudt, zonder deze een bestemming te geven, ge beurt er feitelijk niets. In Zwitserland heeft men dat systeem tot voor enkele weken ge volgd en in Engeland is tot op den huidigen dag de winst op den goudvoorraad, die ge maakt werd op het moment van de herwaar deering en die inmiddels door de stijging van den goudprijs in ponden uitgedrukt, be langrijk grooter is geworden, nog niet op eenigerlei wijze uitgegeven. Daar men hier te lande, zoolang men nog geen dringende reden aanwezig zag om een eventueele goud-boekwinst een bestemming te geven, er van heeft afgezien, die boekwinst te con- stateeren door herwaardeering, is dan ook volkomen begrijpelijk, omdat, zooals gezegd, de operatie der herwaardeering op zichzelf

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Incasso-Bank - De Bank | 1940 | | pagina 1