M a_a_n_d_bjla_d voor het personeel DER INCASSO-BANK N-\ k Economie van gisteren en van lied en 14e JAARGANG No. 12 dEBasjs DEC. 1938 Adres Redactie: AFD. BIJKANTOREN - Heerengracht 527 - AMSTERDAM-C. VASTE MEDEWERKERS: W. Bakker, G. J. v. d. Berg, J. v. d. Berg, S. J. Bierema (secr.), F. W. Drijver Jr., J. M F. tverlmg (red.), G. Eijkenduijn, H. de Goede, G. Heidstra, C. A. Klaasse, M. E. Fr. Klinkenbergh, M. K. Kraan, N'ewenhuis, J. E. v. Ooijen, M. C. Overberg, W. du Pon (red.), A. Porcelijn (red.), Mr. W. A. Rijk, F. J. Schrammeijer, A. Simons, C. H. L. Smit (secr.), A. W. Unkel, Is. Vorst, Mr. A. Wensing. Negen groote Nederlanders, „captains of in dustry hebben zich tot de Regeering ge wend in een adres, waarin betoogd werd, dat de finantieele en economische politiek, die Nederland de laatste jaren volgde, ons naar den afgrond zal voeren Veertien bekende Nederlanders, theoretici, die zich evenwel ook op practisch gebied naam verworven hebben, antwoordden hier op met een betoog, dat vrijwel lijnrecht tegen genoemd adres ingaat. Het is ontstellend, dat over onderwerpen, waarmede het levensbelang van ons volk ge moeid is, een dusdanig verschil van inzicht mogelijk is. De eerbied voor de economische wetenschap zoo hiervan al wat overge bleven is dreigt hierdoor opnieuw te ver minderen. Inderdaad kan velen beoefenaren van de economie met recht toegevoegd worden wat Uilenspiegel zoo vaak moest vernemen: „Men heeft het er naar gemaakt". De genoemde adressenstrijd demonstreert, dat twee soorten economie in ons land om den voorrang moeten strijden: de orthodoxe, die een halve eeuw geleden gedoceerd werd, en ook nu nog het middelbare onderwijs be- heerscht, en de m o d e r n e, die menig heilig huisje omver werpt, omdat tallooze stellingen, die als eeuwige waarheden gepo- neerd zijn, foutief blijken te zijn in de gewij zigde economische omstandigheden. Het ligt in mijn voornemen in een reeks van artikelen de bestaande tegenstellingen te be handelen. Op den voorgrond wil ik hierbij stellen dit blijkt trouwens al uit wat ik hier boven schreef dat ik mij niet op het standpunt stel van de orthodoxe negen. De Nederlandsche overheid heeft in de laat ste jaren groote begrootingstekorten onge dekt gelaten. De schuld van Staat en Ge meenten is dientengevolge enorm gestegen. Dat is, waarlijk niet alleen naar het oordeel van orthodoxe economen, een benauwend verschijnsel. Mag men daarom a priori de, voor degelijke Nederlanders zoo logisch schijnende, stel ling verkondigen, dat de overheid evenzeer als de particulier steeds de tering naar de ne ring moet zetten, en onder alle omstandigheden moet vermijden, dat (improductieve) schulden worden gemaakt? Geenszins. Overheid en particulieren zijn geen gelijksoortige deelen van onze volks huishouding. Het kan wel eens nood zakelijk zijn (hierover later), dat de overheid in het belang der volkshuishouding het tegen overgestelde standpunt inneemt van den par-

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Incasso-Bank - De Bank | 1938 | | pagina 1