Beta! I) cl ii It c li eque «I met 1 MAANDBLAD VOOR HET PERSONEEL DER INCA SSO-BANK N.V. 14e JAARGANG No. 10 OCT. 1938 Adres Redactie: AFD. BIJKANTOREN - Heerengracht 527 - A M S T E RD AM-C. VASTE MEDEWERKERS: W. Bakker, G. J. v. d. Berg, J. v. d. Berg, S. J. Bierema (secr.), F. W. Drijver Jr., J. M. F. Everling (red.), G. Eijkeriduijn, H. de Goede, G. Heidstra, C. A. Klaasse, M. E. Fr. Klinkenbergh, M. K. Kraan, F. Niewenhuis, J. E. v. Ooijen, M. C. Overberg, W. du Pon (red.), A. Porcelijn (red.), Mr. W. A. Rijk, F. J. Schrammeijer, A. Simons, C. H. L. Smit (secr.), A. W. Unkel, Is. Vorst, Mr. A. Wensing. Aan het slot van ons vorige artikel hebben wij gezien, dat wanneer een wissel in „effectief vreemd geld moet worden betaald, dit het beste geschiedt door crediteering van den houder op zijn rekening bij een buitenland- schen correspondent, wat als bezwaar mee bracht het tijdsverlies, dat aan het afwachten van het crediteeringsbericht verbonden is. Dit bezwaar wordt ondervangen, wanneer den houder van den wissel op het oogenblik, dat er betaald moet worden, de zekerheid wordt verschaft, dat de crediteering van zijn reke ning in het buitenland zal plaatsvinden, en hij dus al terstond den wissel als betaald kan be schouwen. Deze garantie mag de houder veronderstellen te bezitten, wanneer hem door een prima bank de onherroepelijk te achten bevestiging wordt gegeven, dat zij voor de crediteering in kwestie zal zorgdragen. Daar de betrokkene als regel zijn valutatransacties door zijn bankier laat uitvoeren, zal het hem niet moeilijk vallen ter betaling van den op hem getrokken vreemden wissel zoo'n bank- bevestiging te offreeren. Toch wordt deze wijze van betaling alleen maar toegepast, wan neer voor den wissel gestipuleerd is, dat het vreemde bedrag telegrafisch naar het buiten land moet worden geremitteerd, wat vaak het geval is met Amerikaansche katoen- of graan- wissels in dollars (payment by telegraphic transfer). Voor wissels, waarvan de vreemde bedragen schriftelijk kunnen worden geremitteerd, wat voor de meeste geldt, wordt de remise-naar- door H. DE GOEDE het-buiten land-met-ba nkbevestiging vervan gen door de afgifte van een door den bankier getrokken cheque in ponden, francs etc. op Londen, Parijs etc. Ook hier de practische zekerheid van betaling, want de trekkende bank blijft voor de betaling van de cheque verantwoordelijk door het regresrecht, dat de houder op haar heeft. Alle gevaar voor koers verschillen is nu van de baan, doch te zeggen, dat de betaling met bankcheque nu ook alle vragen en kwesties, die zich bij de betaling van wissels in vreemd geld voordoen, uit den weg heeft geruimd, is wat boud gesproken. De practische zekerheid, waarvan wij gespro ken hebben, stijgt en daalt met de „standing" van de bank, die de cheque trekt. Er zijn in ons land een aantal banken, die door iedereen als prima instellingen worden beschouwd, doch daarnaast zijn er een groot aantal klei nere, die ook gaarne pretendeeren, dat haar cheques in het verkeer als „prima bank cheques" worden geaccepteerd. Waar ligt de grens? Het kan een delicate taak zijn, die te bepalen. Dan komt het veelvuldig voor, dat cheques door buitenlandsche banken getrok ken als betaling worden geoffreerd. In Rot terdam b.v. worden veel goederen overge slagen voor Duitschland, en een Rotterdam- sche expediteur of factor moet dan voor zijn Duitschen committent de zeedocumenten op nemen. Voor de betaling heeft hij van den committent een pondencheque op Londen ontvangen, gekocht bij één van de groote Duitsche banken. An und für sich dus een

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Incasso-Bank - De Bank | 1938 | | pagina 1