Betaling met ree in «I geld MAANDBLA d_v oor het personeel der incasso-bank N.V. SEPT. 1938 14e JAARGANG No. 9 Adres Redactie: AFP. B I J K A n"t"ÖrËN~- H e e r e n g r a c h t 527 - A AAS TjjDAM-C. 1 Behalve de in het artikel „Wissels in Vreemd Geld" besproken moeilijkheden, die zich bij de omrekening van zulke wissels tot de officieele noteering kunnen voordoen, zijn er andere bezwaren, welke toen niet of slechts terloops zijn genoemd. Als regel zal de wisseldebiteur er de voor keur aan geven in vreemd geld te betalen, omdat hij dat zelf wil aankoopen, liefst bij zijn eigen bankier, en op een tijdstip, dat hem goeddunkt. Vaak dekken importeurs, die in vreemde valuta goederen koopen, deze vreemde valuta in op het moment, dat zij de goederentransactie afsluiten, zoodat vaststaat, wat de te importeeren goederen hun in guldens kosten. Het komt ook voor, dat de wisseldebiteuren zelf regelmatig be talingen in vreemd geld ontvangen. Zij reser- veeren dat dan voor de honoreering van de wissels, die zij hebben te betalen, en voor komen zoodoende het onnoodige aan- en verkoopen van de vreemde valuta. Van anderen aard zijn de moeilijkheden, waarin de bank wordt gebracht, die voor rekening van derden vreemde wissels incas seert, en guldens als betaling zou ontvangen. De (meestal buitenlandsche) lastgever stelt geen prijs op het ontvangen van guldens als opbrengst van het incasso. Hij wil het nomi nale bedrag van zijn papier ontvangen in de oorspronkelijke valuta, en zonder koersver schil. Stel nu, dat een bank te Amsterdam een wis sel in Fransche francs aan zijn correspondent in de provincie ter incasso heeft gezonden. De wissel wordt omgerekend en in guldens betaald tot een koers van 5.02. Na twee of drie dagen ontvangt Amsterdam het bericht van de betaling, en er kan tot overmaking van het provenu naar den buitenlandschen opdrachtgever worden overgegaan. Deze verwacht remise in francs. Is nu de koers in middels opgeloopen tot 5.05, dan kost het de incasseerende bank een koersverlies van dertig cents op iedere 1000 francs, om aan het verlangen van zijn lastgever te voldoen. De koers voor Fransche francs had in dit tijdsverloop natuurlijk ook kunnen dalen, en de bank zou dan koerswinst hebben gemaakt. Het incassobedrijf mag echter niet verbon den zijn met een speculatie in vreemde valuta. Kansen op valutawinst, doch evenzeer op valutaverlies, behooren daar niet bij. De omrekening van vreemde wissels en de betaling in guldens heeft, om al de besproken redenen, langzamerhand plaats gemaakt voor de betaling in de oorspronkelijke, „effec tieve" valuta. De verschillende manieren, waarop dat kan gebeuren zijn het verdere onderwerp van onze bespreking.

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Incasso-Bank - De Bank | 1938 | | pagina 1