G«..J mijnaan Jeelen als Lel 0<I<I111<I M A ANDBLAD VOOR HET PERSONEEL DER INCASSO-BANK N.V. 14e JAARGANG No. 8 AUG. 1938 A d res Redactie: AFD. BIJKANTOREN - Heerengrac hj_527__- AMSTERDAM-C. VASTE MEDEWERKERS: W. Bakker, G. J. v. d. Berg, J. v. d. Berg, S. J. Bierema (secr.), F. W. Drijver Jr. J. M. F. Everling (red.), G. Eijkenduijn, H. de Goede, G. Heidstra, C. A. Klaasse, M. E. Fr. Klinkenbergh, M. K. Kraan, F. Niewenhuis, J. E. v. Ooijen, M. C. Overberg, W. du Pon (red.), A. Porcelijn (red.), Mr. W. A. Rijk, F. J. Schrammeijer, A. Simons, C. H. L. Smit (secr.), A. W. Unkel, Is. Vorst, Mr. A. Wensing. Door de introductie van certificaten der aan- deelen Sub Nigel Ltd. heeft onze bank de aandacht van den belegger voor goudmijn- aandeelen gevraagd. Deze categorie fondsen was voor ons Nederlandsche publiek aller minst onbekend. Om te beginnen hebben wij een paar Indische goudmijnen in de Prijs courant, en vervolgens werden reeds eenige jaren geleden certificaten tegen een depot van 6 Zuid-Afrikaansche goudmijnwaarden aan onze beurs geintroduceerd. Maar als be leggingsmateriaal was deze categorie papie ren tot nu toe feitelijk door ons Nederland sche publiek uitermate stiefmoederlijk behan deld. Terecht of ten onrechte? Wanneer men de vraag stelt of deze fond sensoort als belegging in aanmerking mag komen, dan moet het antwoord luiden, dat zulks volkomen afhangt van den aard van het bedrijf. Er zijn mijnen, waarbij de explo ratie en exploitatie nog zooveel verrassingen kan opleveren, dat de aandeelen zeer zeker niet als beleggingsmateriaal in aanmerking komen. Aan de Londensche beurs worden een heele reeks aandeelen van de categorie non-producers" verhandeld, en deze papie ren, waaronder bv. de beruchte Westwits een vooraanstaande plaats innemen verheugen zich in hooge mate in de belangstelling der speculatie. Een tegenpool van deze waarden vormen de aandeelen van ondernemingen, die volkomen „doorgeëxploreerd" zijn, en waarvan op grond van de huidige weten schappelijke methoden de ertsreserven met door C. A. KLAASSE. bijna mathematische zekerheid zijn vast te stellen. Deze fondsen kan men beschouwen als te vertegenwoordigen een ondergrondsche voorraadschuur van een zeker kwantum goud, waarvan regelmatig een gedeelte boven den grond wordt gebracht, zoodat de koers bijna zuiver een contante waarde van de te ver wachten productie is. Deze fondsen kan men zeer zeker als beleggingsmateriaal beschou wen en wel op grond van de hieronder nog nader uiteen te zetten motieven, als papier, dat relatief wellicht heel wat steviger fundee ring heeft dan menig door de traditie tot be leggingsaandeel" geclassificeerd fonds. Daar- tusschen in bevinden zich dan de onderne mingen, die reeds regelmatig produceeren, maar toch nog een ruim veld voor exploratie mogelijkheid hebben, de papieren „waar mu ziek in zit", zonder dat ze tot de categorie der pure „gamble" moeten worden ge rekend, zooals de non-producers. In deze groep valt bv. de Brakpan te noemen. De eerste eisch, die men aan een beleg gingspapier pleegt te stellen is, dat het een regelmatig, niet te sterk flucteerend, rende ment afwerpt. Nu nemen goudmijnonderne mingen in dat opzicht wel een uitzonderlijk gunstige positie in. Waar vindt men in andere bedrijfstakken de zekerheid, dat steeds voor de heele productie vaste koopers zijn te vin den, die onafhankelijk van den omvang van het aanbod constant denzelfden prijs betalen? In elk ander bedrijf moet men het aanbod aan de vraag aanpassen, en dan nog loopen

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Incasso-Bank - De Bank | 1938 | | pagina 1