Sidiiiistisehe gegeoeims omiireinii mkomeims eim oeirinrnogeinis iiim pLialseim rnMir de lhnic<ai§§o-Bd)in)k. A een of meerdeire kdiiruioiren Iheefl. VASTE MEDEWERKERS: W. Bakker, G. J. v. d. Berg, J. v. d. Berg, S. J. Bierema (secr.), F. W. Drijver Jr., J. M. F. Everling (red.), G. Eijkenduijn, H. de Goede, G. Heidstra, C. A. Klaasse, M. E. Fr. Kiinkenbergh, M. K. Kraan, F. Niewenhuis, J. E. v. Ooijen, M. C. Overberg, W. du Pon (red.), A. Porcelijn (red.), Mr. W. A. Rijk, F. J. Schrammeijer, A. Simons, C. H. L. Smit (secr.), A. W. Unkel, Is. Vorst, Mr. A. Wensing. 14e JAARGANG No. 7 De Statistiek der Inkomens en Vermogens in Nederland over 1936/1937, die het Bureau van Statistiek in den Haag deed verschijnen, is van recenten datum. Aan de hand van deze gegevens, en mede aan de hand van de sta tistiek der Bevolking en Bevolkingsdichtheid der Gemeenten van Nederland op 1 Januari 1937, stelde ik onderstaanden staat samen, overtuigd dat ik ben, dat deze vergelijking menig collega zal interesseeren, en zal doen inzien welk een belang statistiek voor den bankier, of bankbeambte kan hebben, wil hij tenminste een eenigszins duidelijk beeld krijgen van een bepaalde richting, als ,,ln en Uitvoer" „Nederlandsche Conjunctuur" „Rijks- en Gemeentefinantiën" „Kosten van Levensonderhoud" of „Inkomens en Vermogens in Nederland". Onder het motto „dat elke vergelijking vrijwel mank blijft gaan", wil ik een toch een parallel trekken tusschen den psychotechnicus en den statisticus van onzen tijd. Evenals de psychotechnicus test op theore tische en practische intelligentie, op concen tratie- en combinatie-vermogen, op geheugen en denken, op psychologisch inzicht en orga nisatietalent, en uit de verkregen gegevens de beroepskeuze bepaalt, zoo analyseert de statisticus de voor hem liggende cijfers, getal len, grafieken en tabellen, en vergelijkt ze met soortgelijke factoren, om te kunnen conclu- deeren, voor een bepaalde richting, voor zijn eigen of voor een ander bedrijf, en zoo noo- dig, die maatregelen te treffen, die hem nu noodzakelijk blijken voor de toekomst van zijn zaak. Wie zich den tijd gunt de statistische gegevens eens rustig te bestudeeren, komt dikwijls tot het inzicht, dat zijn eigen oordeel of idee niet juist waren, omdat hij een totaal verkeerd beeld der vergelijkende factoren had. Hoe vaak redeneeren de ouderen onder ons niet door op gegevens die de laatste jaren geheel en al gewijzigd zijn. Het tempo van het leven is zeer versneld, en wie dit tempo bij wil houden, dient jong te blijven niet alleen van hart, maar ook van gedachten, en moet zijn eigen oordeel als een goed opportunist blijven toetsen aan de dingen van den dag zonder zijn gefundeerde richtlijnen prijs te geven. Tempo en aanpassen zijn twee slagwoorden geworden van meer dan gewone beteekenis. Laat ik terugkeeren, om een paar doode ge tallen leven in te blazen en naast elkaar te stellen in analoog verband, maar toch in tegenstelling. Een paar grootsteden stel ik tegenover elkaar, en daarna een paar behoor lijke provincieplaatsen, enkel als simpel voor beeld, misschien ook als manke vergelijking: De rentenierstad 's-Gravenhage telt 486.754 inwoners tegenover de havenstad Rotterdam 598.621Het totaal vermogen van den Haag

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Incasso-Bank - De Bank | 1938 | | pagina 1