Assur<anii@^Poiiss&n MAANDBLAD VOOR HET PERSONEEL DER INCASSO-BANK N.V. 14e JAARGANG No. 3 Adres Redactie: AFD. BIJKANTOREN - Heerengracht 527 - AMSTERDA M-C. VASTE MEDEWERKERS: W. Bakker, G. J. v. d. Berg, J. v. d. Berg, S. J. Bierema (secr.), F. W, Drijver Jr., J. M. F. Everling (red G. Eijkenduijn, H. de Goede, G. Heidstra, C. A. Klaasse, M. E. Fr. Klinkenbergh, M. K. Kraan, F. Niewenhuis, J. E. v. Ooijen, M. C. Overberg, W. du Pon (red.), A. Porcelijn (red.), Mr. W. A. Rijk, F. J. Schrammeijer, A. Simons, C. H. L. Smit (secr.), A. W. Unkel, Is. Vorst, Mr. A. Wensing. door Mr. A. WENSING. DE BETEEKENIS VAN DE RISICO-OM- zoo aangeduide verzekering, waar een ver- SCHRIJVING BIJ SCHADEVERZEKERING, zekering „tegen alle risico's", zooals het Verzekeren is overdragen van risico, respec- publiek dat opvat niet bestaat, tievelijk overnemen van risico, al naar men Altijd bevat een verzekeringsovereenkomst, de het in passieven dan wel in actieven zin wil polis dus, in beperkenden zin, een risico-om- omschrijven. Het begrip risico is dus iets fun- schrijving. Een juiste risico-omschrijving is damenteels. Het wordt - laten wij dat trou- voor den Assuradeur speciaal daarom van be- wens al direct op den voorgrond stellen in 'an9> omdat er voor hem de hoogte van de tweeërlei zin gebruikt. En wel in den zin van premie van afhangt, maar ook omdat er het gevaar, de ramp waartegen verzekerd tevens een aanwijzing uit gevonden wordt wordt, maar ook als het gevaarsobjekt, het voor hoe groot een verzekerd bedrag hij zich voorwerp dat wellicht door een ramp getrof- °P het risico zal kunnen betrekken. De fen kan worden. Toch is er samenhang tus- schade, welke na aftrek van de herverzekering schen de beide beteekenissen, in zooverre dat bij één geval voor eigen rekening blijft, mag beide de gehoudenheid van den verzekeraar in absoluten zin het premie-inkomen „eigen bepalen tot de schadeloosstelling. behoud' in de betreffende branche niet te In het gewone doen wordt de verzekering, boven gaan, maar, indien de schadekans een contract dus als elk ander, dat weliswaar groot is, dient uit een oogpunt van een voor voor den verzekerde aanvankelijk slechts een zichtig beleid dit maximum gedeeld te wor- geringe opoffering in den vorm van de premie den door het aantal malen dat de schade vraagt, doch de tegenpartij, den assuradeur, waarschijnlijk zal plaats vinden. Wij denken straks tot een belangrijke tegenprestatie noopt, hier even, om de grondgedachte duidelijk te wel heel „en bagatelle" behandeld. Misschien maken, alleen aan totaal-schaden; het vóór- is dit wel de reden dat zij soms en wel- komen van partieele schaden maakt natuurlijk licht volkomen onverdiend tot teleurstel- een correctief noodig, dat gewoonlijk niet in ling leidt. cijfers is uit te drukken. De beoordeeling van Immers, wat is het geval. Verzekerd wordt een het risico zoowel als het vaststellen van het bepaald risico, d.w.z. een bepaald vermogens- maximum bedrag, waarvoor men op een bestanddeel tegen een bepaald gevaar. In dit voorwerp risico loopen wil en kan, is in het verband zij opgemerkt dat het spreken over algemeen overgelaten aan het subjectieve in een z.g. all-risks-verzekering een niet onbe- zicht van den betreffenden assuradeur, denkelijke opvijzeling is van de waarde dier Zooals gezegd, de risico-omschrijving het 1

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Incasso-Bank - De Bank | 1938 | | pagina 1