COMPAGNIE 6e JAARGANG No. 10 1 NOVEMBER 1968 VOLMACHTEN VAN ASSURANTIEMAATSCHAPPIJEN 1868-1968 Cp zondag 13 september 1868 verschijnt in de Nieuwe Rotterdamsche Courant een inge zonden stuk van de heer Mr. Marten Mees, toen deelgenoot in de firma R. Mees Zoonen, getiteld "Over de procuratiën in assurantie-zaken". Daarover straks nader. Bij het snuffelen in zo'n oude courant be speuren wij iets van het leven van alle dag in het Rotterdam van 100 jaar geleden. In de schouwburg wordt "Don Juan" gegeven; ook vraagt men een gelegenheid tot inwoning. Schoonheidsmiddelen met namen als "Savon Miranda" en "Banquet de Mannilla" blijken uit Parijs te komen. Fail I issementen worden aangekondigd, even als afvaarten van stoomschepen. De reders, W. Ruys Zonen, kondigen de af vaart naar Samarang via Batavia aan van het Campagne Fregatschip "Cornelis Wernard Eduard", welk schip "een Doctor en eene koe voert". U ziet, er werd reeds met veel rekening ge houden. De omschrijving is vaak wat wijdlopig; nuchter koopmansschap spreekt uit zo'n oude courant naast hartstochtelijke behoefte om geen nieuwe dingen te laten gebeuren, zoals bl ijkt uit de advertentie van een ongenoemde inwoner van Rotterdam, waarin hi j een premie van 300,uitlooft voor degene, die zal aantonen, dat het plan om een lucht-spoor- weg aan te leggen - bedoeld is het viaduct - werkelijk ten voordele der stad zal zijn. Minder met emotie geladen, maar van goede argumenten voorzien is het ingezonden stuk van Mr. M.Mees, waarin hij schrijft over het Instituut van Volmachten, door verzekeraars gegeven aan hun agenten. Nu dit Instituut van uniforme volmachten 100 jaar geleden tot stand kwam in Rotterdam (gevolgd door een soortgelijke regeling in Amsterdam in 1 884) staan wij daarbi j een ogenblik stil, ge zien het uitzonderlijke belang, dat dit Insti tuut voor het verzekeringsbedrijf vertegen woordigt. In het Gedenkboek 1328-1928 schrijft Mr. J. Witkop over de ontwikkeling van het ver zekeringswezen in Rotterdam en hoede assu- rantiemarkt zich in de jaren 1850 - 1860 meer internationaal begint te oriënteren. Daarmede verdwi jnt het intieme en bescheide- ne van de Rotterdamse assurantiemarkt. Buitenlandsche maatschappijen werden naar hier getrokken tot het vestigen van agenturen. Met het getal daarvan namen echter ook de bezwaren, welke daartegen werden gevoeld, toe. Inderdaad was de situatie weinig over zichtelijk en het geheele verkeer tusschen makelaar en assuradeuren was gebaseerd op goede trouw en vertrouwen. Dit gaat goed totdat het geschonden wordtl In 1859 bleek bij schade, dat iemand als agent van Lloyd's verzekeringen accepteerde en daarvoor pro lissen afgaf, doch alles op eigen houtje, in de hoop tegen de gequoteerde premies en

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Mees & Hope Groep - Compagnie | 1968 | | pagina 1