COMPAGNIE 6e JAARGANG No 9 27 SEPTEMBER 1968 Ook is van belang de vraag of u in de oor logsjaren in Duitsland hebt gewerkt. Maar daarover straks meer. AFKOOP RENTEKAARTVERZEKERING In verband met de invoering van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering is een aan tal maatregelen getroffen om de Invaliditeits wet en de Mijnwerkersinvaliditeitswet gelei delijk te liquideren. Een van deze maatregelen houdt in dat de rentekaartenverzekeringen van bepaalde groe pen personen zullen worden afgekocht. Als u - ook al is dat lang geleden - een rente- kaart hebt gehad, is het voor u van belang te weten of u een afkoopsom zult krijgen en wat u moet doen. Welke rentekaartenverzekeringen worden af gekocht Afgekocht zul len worden de rentekaartenver zekeringen van: 1. Alle personen die op 30 juni 1967 nog geen 36 jaar oud waren. Of anders gezegd, alle personen die zijn geboren na 30 juni 1931. 2. Personen die op 30 juni 1967 36 jaar of ouder, maar nog geen 65 jaar waren, doch alleen als de bij het bereiken van de 65- jarige leeftijd toe te kennen ouderdoms rente minder zou bedragen dan 60,per jaar. Dit betreft de verzekerden die zijn geboren vóór 1 juli 1931, doch na 30 juni 1903. Van deze groep verzekerden zullen dus sommigen wel een afkoopsom ontvangen maar anderen niet. Geen afkoopsom wordt uitbetaald, indien en zolang u van de Sociale Verzekeringsbank een invaliditeitsrente ontvangt. Wanneer zal de ouderdomsrente tenminste 60,per jaar bedragen? Een ouderdomsrente zal tenminste 60,per jaar bedragen, indien het totale bedrag aan geplakte rentezegels 286,-- of meer is. Hoeveel er voor u geplakt is, kunt u zien op de laatst toegezonden afrekening (witte kaart). Indien u bent geboren vóór 1 juni 1931 en u weet, dat er 286,-- of meer voor u is ge plakt, heeft het geen enkele zin een aanvraag- formulier in te sturen. Aan u mag dan geen afkoopsom worden betaald, omdat u - als u 65 jaar wordt - een ouderdomsrente zult krij gen. Wi j wi jzen er echter op, dat in een aan tal geval len, ook al is er minder dan 286,-- geplakt, de ouderdomsrente toch 60,of meer per jaar zal kunnen bedragen. Dit hangt namelijk af van de leeftijd waarop u voor het eerst een rentekaart hebt gekregen. Wanneer wordt er uitbetaald? Omdat er meer dan 4 miljoen verzekeringen zullen worden afgekocht, waarmee honder den miljoenen guldens gemoeid zijn, zal de uitbreiding van de afkoopsommen over een

Mees & Hope Groep - Compagnie | 1968 | | pagina 1