COMPAGNIE HET BANKWEZEN IN NEDERLAND NA DE TWEEDE WERELDOORLOG 6e JAARGANG No 6 31 MEI 1968 Toen de oorlog uitgebroken was, bleef de mo netaire situatie in ons land rustig, omdat de grote vlucht van het geld reeds had plaats gevonden. Er volgde een verschuiving van de bankzaken en een vergroting van de over heidsuitgaven. Uit de oorlogsperiode is nog te vermelden de fusie van Pierson Co en Heldring Pierson (1942). De situatie na de bevrijding kan als volgt worden gekarakteriseerd: 1)veel schatkistpapier (in omloop gebracht ter financiering van de overheidsuitgaven), 2) afgenomen goudvoorraad (doorwegvloeiing naar het buitenland), 3) grote voorraad Duits geld en grote (mar ken-) vorderingen op Duitsland (door de gedwongen exporten naar Duitsland, die mogelijk waren gemaakt door opheffing van de deviezengrens met Duitsland), 4) veel Duits schatkistpapier (als belegging van onze marken. De president van de Nederlandsche Bank: Mr. M. Rost van Tonningen, had zoveel vertrouwen in de Rijksmark tijdens de oorlog, dat hij deze marken ook als dekking van de opeisbare schulden aanmerkte), 5) veel bankbi I jetten in circulatie (door ener- zijdsde lage, door de Overheid vastgestel de, prijzen en het distributiesysteem en anderzijds de uitzonderlijk hoge prijzen op de "zwarte markten"), 6) te geringe goederenvoorraad (door expor ten naar Duitsland en stagnaties in ons productie-apparaat). Het was dus evident dat hier de inflatie hoogtij zou vieren, als er niet zou worden ingegrepen in de loon- en prijsvorming. Om de verhouding tussen de geld- en de goede renvoorraad in evenwicht te kunnen brengen werd het chartale geld ingetrokken en het girale geld geblokkeerd, waarna men de geldcirculatie in redelijke proporties kon trachten te herstel len. Deze feitelijk eenma lige fiscale heffing diende ter aflossing van de vlottende staatsschuld. Na "het tientje van Lieftinck" kon men langzamerhand het giralegeld (minus belasting) weer vrij geven en toestaan dat over het giraal geld werd ge disponeerd in chartaal geld. Eind december 1945was de geldsanering een feit geworden.

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Mees & Hope Groep - Compagnie | 1968 | | pagina 1