COMPAGNIE HET BANKWEZEN IN NEDERLAND TUSSEN DE BEIDE WERELDOORLOGEN. 6e JAARGANG No 5 10 MEI 1968 De activiteiten van de Nederlandsche Bank namen na het uitbreken van de eerste wereld oorlog een grotere omvang aan. De maatre gelen die door haar getroffen werden waren analoog aan die welke in het buitenland golden. Er ontstond hier een grotere geld- ruimte door de goederenstroom naar het bui tenland die een tegengestelde goudstroom veroorzaakte. Na de eerste wereldoorlog zette de sinds 1900 begonnen concentratie zich voort, en dit leidde na 1 920 tot een samenwerking tus sen de Rotterdamsche Bankvereeniging en de Nationale Bankvereeniging, welke laatste na verloop van tijd door eerstgenoemde ge heel werd overgenomen. De Twentsche Bank en de Amsterdamsche Bank slokten successie velijk vele provinciale banken in zich op, en de Nederlandsche Handel-Maatschappij verbond zich met de in 1866 opgerichte Geldersche Credietvereeniging. Bij de Rotterdamsche Bankvereeniging was men van mening dat credietverlening voor productieve doeleinden geen inflatore wer king had, doch de conjunctuuromslag van 1920 bewees het tegendeel. Het gevolg was dan ook dat er voor de banken een moeilijker tijd was aangebroken. In 1922 moest Marx Co's 3ank hierdoor liquideren en de Rot terdamsche Bankvereeniging en R. Mees Zoonen stelden zich garant voor de verplich tingen van deze bank (met een, de Neder landsche Bank miljoenen kostende, contra garantie). Twee jaar later werd de situatie voor de Rotterdamsche Bankvereeniging mede door haar verliezen in Indiëzo moeilijk, dat steun van de Nederlandsche Bank en een drastische reorganisatie redding moesten brengen. Na deze depressie volgde tot 1929 een gunstige periode voor de banken, vooral tengevolge van een meer gereserveerde houding tegenover de industriële credietver lening (herinvoering van het accepterediet). In 1929werdde Ontvang- en Betaalkas door de Kas-Vereeniging overgenomen. Na 1929 heeft de goudwisselpolitiek van de Nederlandsche Bank (Mr. Vissering) tijdens deze depressieve periode zeer grote verlie zen op de buitenlandse wisselportefeuil Ie ten gevolge gehad. De afschaffing van de gouden standaard door Engeland kostte de Nederland sche Bank dertig mil joen gulden op haar kort lopende ponden-vorderingen, welk bedrag grotendeels ten laste van de gemeenschap

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Mees & Hope Groep - Compagnie | 1968 | | pagina 1