COMPAGNIE 6e JAARGANG No 4 11 APRIL 1968 HET BANKWEZEN IN NEDER LAND VOOR DE EERSTE W.O. De ontwikkel ing in de structuur van het Ne derlandse particuliere bankwezen gedurende het laatste decennium, die vooral gekenmerkt wordt door concentrerende en fusionerende activiteiten, was voor mi j aanleiding de his torische ontwikkelingen voorafgaande aan genoemde periode te analyseren. Gaarne wil ik u hiervan "in a nutshell" kennis ge ven, door in drie gedeelten een overzicht te geven van deze ontwikkelingen. Het bankwezen in Nederland vindt zijn ont staan in het zestiende eeuwse kassiersbedri jf, dat zich tot taak stelde het voor derden be waren en het wisselen van de verschillende muntsoorten. Nadat het kassiersbedri jf in Amsterdam verboden werd, kwam in 1609 de oprichting van de Amsterdamsche Wisselbank tot stand. Haaractiviteiten bestonden uit het in rekening courant aanhouden van de (vol gens metaalwaarde bepaalde) gelden en het uitvoeren van overschrijvingen voor haar cliënten. Toen ruim anderhalve eeuw later bekend werd, dat deze bank het verbod om crediet te verlenen overtrad, eisten haar crediteuren hun gelden op, waardoor de eer ste liquidatie van een bank een feit werd (1791). Van de kassierskantoren die in de achttiende eeuw opgericht werden en die zich wisten te handhaven zijn van belang: R. Mees Zoonen (1 720); Hope Co. (1 726-1 762 uit sluitend handelshuis, daarna tevens en weer later alleen kassiershuis); F. van Lanschot (1737) en Vlaer Kol (1748). In het begin van de daarop volgende eeuw werden nog opgericht: H. Oyens Zoon (1800); Associatie-Cassa (1806) en de Ont vang- en Betaalkas (1813). Koning Willem I stichtte in 1814 De Nederlanasche Bank, waaraan de Staat de taak oplegde om als circulatiebank zorg te dragen voor een "ge- reede omloop van geld en geldswaarde", waardoor ook bankbiljetten als betaalmiddel konden ontstaan. Daar van deze bank in de eerste eeuw van haar bestaan geen actieve bankpolitieke invloed uitging, kan een na dere beschouwing achterwege blijven. Ver der had Willem I nog een aandeel in de op richting van de Nederlandsche Handel-Maat- schappi j (1 824), dieaanvankeli jk de conform haar naam tot uitdrukking gebrachte, de han del bevorderende, doelstelling te verwezen lijken had. Om de Twentse textiel industrie te steunen werd te Amsterdam gesticht: de Twentsche Bankvereeniging B.W.BIi jdenstein Co (1860). Deze bank heet sinds het begin van de eerste wereldoorlog: Twentsche Bank. Het jaar der expansie was 1863 en dit leid de in onze twee handels- en havensteden tot de oprichting van een aantal grote ban ken. Voor Amsterdam waren dit als dochter van de Franse Crédit Mobilier:de Algemee- ne Maatschappi j voor Handel en Nijverheid, die slechts enkele jaren bestaan heeft en de Nederlandsche Crediet- en Deposito-Bank

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Mees & Hope Groep - Compagnie | 1968 | | pagina 1