COMPAGNIE 6e JAARGANG No 3 15 MAART 1968 Stemming Pensioenfondsbestuur Mees Hope, Amsterdam Op 4 maart- werd op de verschillende kanto ren van ons bedrijf gestemd over twee vaca tures in het bestuur van het Pensioenfonds R.Mees Zoonen. Deze vacatures zijn ont staan door beëindiging van de zittingsperio de van de heer C. J.Raucamp als bestuurslid en van Mejuffrouw J.M.G. Kampman als plaatsvervangend lid. Een aantal deelnemers van het pensioenfonds stelde twee tegencandidaten, en wel de heer Mr. B.J. de Bruin als bestuurslid en de heer C.J.Raucamp als plaatsvervangend lid. Op 8 maart vond de telling der uitgebrachte stemmen plaats. Daarbij is gebleken dat 516 van de 819 kiesgerechtigde deelnemers hun stem uitbrachten. In de vacature voor bestuurslid werden 298 stemmen uitgebracht op Mr. F.J. de Bruin en in die voor waarnemend bestuurslid 220 stem men op de heer C.J.Raucamp, waarmede de ze candidaten de absolute meerderheid be haalden ten opzichte van de resp. tegencan didaten. In de bestuursvergadering, waarin de uitslag van de stemming werd vastgesteld, zijn de gekozen candidaten als bestuurslid resp. waarnemend bestuurslid benoemd. Na de jaarwisseling, die veel drukte heeft gegeven en waarvoor veel extra energie moet worden gebruikt, is de rust nog niet teruggekeerd, al is de omvang van het werk weer tot wat normal e proporties teruggebracht. Helaas heeft men hier en daar te kampen met enkele langdurig zieke collega's - wij wen sen hen een voorspoedig herstel en hopen hen weer gauw op kantoor te mogen begroeten - en dat staat uiteraard een normaal verloop van het werk enigszins in de weg. Wij mochten onlangs op ons kantoor welkom heten de heer H.F. de Wijs, directeur cre- dietafdeling in Rotterdam, die voortaan in dezelfde functie te Amsterdam werkzaam zal zijn, zij het dat hij toch nog met grote re gelmaat in Rotterdam aanwezig zal zijn voor zaken, die daar behandeld moeten worden. Dan werd onlangs een belastingafdeling in gericht, waar werkzaam zijn de heren K.F.A. Jansen, J.G. van Boven en W.H. Bloch. De ze afdeling staat ten dienste van het gehele kantoor. Degene die meent dat hij op deze afdeling de ingehouden loonbelasting kan terugclaimen, vergist zich. Tenslotte willen wij vermelden dat de heer H.H.A. Verheyden onlangs een geslaagde

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Mees & Hope Groep - Compagnie | 1968 | | pagina 1